၆ရာ အခန္းၾကီး(၁၉)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွဖတ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔နန္းေတာ္သို႔ ၿငိမ္ဝပ္စြာျပန္လာ၏။ ၂ဟာနန္သား ပေရာဖက္ ေယဟုသည္၊ ေယာရွဖတ္မင္းႀကီးကုိ ခရီးဦးႀကိဳျပဳအံ့ေသာငွါ၊ ထြက္သြား၍၊ မင္းႀကီးသည္ မတရားေသာ သူတို႔ကုိ မစသင့္သေလာ့။ ထာဝရဘုရားကိုမုန္းေသာသူတို႔ကုိ ခ်စ္သင့္သေလာ့။ ယခုျပဳေသာအမႈေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ အခ်က္ေတာ္သည္ မင္းႀကီးအေပၚသို႔ သက္ေရာက္ေလၿပီ။ ၃သို႔ေသာ္လည္း၊ မင္းႀကီးသည္ တျပည္လံုးတြင္၊ အာရွရပင္တို႔ကုိ ပယ္ရွား၍၊ ဘုရားသခင္ကို ရွာျခင္းငွါ၊ သေဘာခ်ေသာေၾကာင့္၊ က်င့္ေသာအက်င့္ ေကာင္းပါၿပီဟု ဆုိ၏။ ၄ထုိေနာက္၊ ေယာရွဖတ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမဳိ႔၌ေန၏။ တဖန္ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔မွစ၍၊ ဧဖရိမ္ေတာင္တုိင္ေအာင္ လွည့္လည္သျဖင့္၊ ျပည္သားတို႔ကုိ ဘုိးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားထံေတာ္သုိ႔ ျပန္ေစေတာ္မူ၏။ ၅ယုဒႏုိင္ငံတြင္၊ ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔ရွိသမွ်အသီးအသီးတို႔၌ တရားသူႀကီးတို႔ကိုခန္႔ထား၍၊ ၆သင္တို႔ျပဳေသာအမႈကို သတိျပဳၾက ေလာ့။ လူ၏အမႈကုိေစာင့္၍ တရားစီရင္သည္မဟုတ္။ သင္တို႔စီရင္ရာတြင္ ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား ၏ အမႈေတာ္ကိုေစာင့္၍ စီရင္ရၾက၏။ ၇သို႔ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာစိတ္ရွိ၍ သတိျပဳၾကေလာ့။ ငါတို႔ဘုရားသခင္ သည္ မတရားေသာ အမႈကို လက္ခံျခင္း၊ လူမ်က္ႏွာကို ေထာက္ျခင္း၊ တံစိုးစားျခင္းအခြင့္ရွိေတာ္မမူဟု မွာထားေတာ္ မူ၏။

၈ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ တရားမူတို႔ကို၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအခ်င္းခ်င္း တရားေတြ႔ မႈတို႔ကုိ၄င္း၊ စီရင္ေစျခင္းငွါ၊ ေလဝိသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ဣသေရလအေဆြအမ်ဳိး သူႀကီးအခ်ဳိ႔တို႔ကုိ ခန္႔ထား၍၊ ၉သင္တို႔သည္ စံုလင္ေသာစိတ္ႏွလံုးႏွင့္ ထာဝရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႔လ်က္၊ သစၥာေစာင့္လ်က္ စီရင္ၾကေလာ့။ ၁ဝအၿမိဳ႔ၿမိဳ႔၌ေနေသာ အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔တြင္ လူအသက္သတ္ျခင္းအမႈ၊ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ေတာ္မူခ်က္ ပညတ္တရားကို လြန္က်ဴးျခင္း၊ အမႈမည္သည္ကား၊ သင္တို႔ေရွ႔သို႔ေရာက္လွ်င္၊ သင္တို႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔အေပၚသို႔ အမ်က္ေတာ္ သက္ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို မျပစ္မွားရမည္အေၾကာင္း၊ သတိေပးၾကေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ ကုိယ္တုိင္အျပစ္လြတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ထာဝရဘုရား၏ အမႈအရာရာတြင္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း အာမရိသည္ သင္တို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရ၏။ ရွင္ဘုရင္၏ အမႈအရာရာတို႔တြင္၊ ယုဒအမ်ဳိးမွာ မင္းျဖစ္ေသာဣရွေမလသား ေဇဗဒိသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ရ၏။ ေလဝိသားတုိ႔သည္လည္း၊ အမႈထမ္းလုလင္လုပ္ရၾက၏။ ရဲရင့္စြာစီရင္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းေသာသူ တို႔ဘက္မွာ ေနေတာ္မူမည္ဟု မွာထားေတာ္မူ၏။