၆ရာ အခန္းၾကီး(၁)


၁ဒါဝိဒ္၏သားေတာ္ ေရွလမုန္သည္၊ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမစေတာ္မူျခင္း၊ အလြန္ေျမွာက္ ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးေၾကာင့္၊ မိမိအာဏာေတာ္ တည္ၾကည္ၿမဲၿမံေသာအခါ၊ ၂လူတေထာင္အုပ္၊ တရာအုပ္၊ တရားသူႀကီး၊ ဣသေရလမင္းအေပါင္းတို႔ႏွင့္ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး အစရွိေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ကိုေခၚ၍၊ ၃ေတာ၌ထာဝရဘုရား၏ကြၽန္ ေမာေရွလုပ္ခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္သည္ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔တြင္ ျမင့္ေသာအရပ္၌ရွိသည္ျဖစ္၍ ထိုအရပ္သို႔ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္အတူ သြားေတာ္မူ၏။ ၄ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာ ေတာ္ကိုကား ဒါဝိဒ္ျပင္ဆင္ေသာအရပ္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေဆာက္လုပ္ႏွင့္ေသာတဲသို႔ ကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ႔မွ ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၅ဟုရသားျဖစ္ေသာ ဥရိ၏သား ေဗဇေလလလုပ္ခဲ့ေသာ ေၾကးဝါယဇ္ပလႅင္ကို ထာဝရဘုရား ေရွ႔မွာထားေသာေၾကာင့္၊ ေရွာလမုန္ႏွင့္ ပရိသတ္တို႔သည္ ထိုယဇ္ပလႅင္သို႔ သြားၾက၏။ ၆ထိုသို႔ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ေတာ္ေရွ႔၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ရွိေသား ေၾကးဝါယဇ္ပလႅင္သို႔ ေရွာလမုန္ေရာက္၍ ထိုုပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ တေထာင္ကို ပူေဇာ္ေလ၏။

၇ထိုညဥ့္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေရွာလမုန္အားထင္ရွားလ်က္၊ ငါေပးရမည့္ဆုကိုေတာင္းေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ ၈ေရွလမုန္ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္အဘဒါဝိဒ္၌ မ်ားစြာေသာေက်းဇူးကို ျပဳေတာ္မူၿပီ။ အဘအရာ ၌လည္း အကြၽႏ္ုပ္ကို နန္းထိုင္ေစေတာ္မူၿပီ။ ၉ယခုမွာ အိုထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၊ ေျမမႈန္႔မ်ားသကဲ့သို႔ အေရအတြက္ အားျဖင့္မ်ားျပားေသာလူတို႔၏ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ အကြၽႏ္ုုပ္ကို ေျမွာက္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အဘဒါဝိဒ္၌ထားေသာ ဂတိေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူပါ။ ၁ဝအကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤလူတို႔ေရွ႔မွာ ဝင္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း ဥာဏ္ပညာကို ေပးသနား ေတာ္မူပါ။ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔ကို အဘယ္သူသည္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ တရားစီရင္ ႏိုင္ပါမည္နည္းဟု ေတာင္းေလွ်ာက္၏။ ၁၁ဘုရားသခင္ကလည္း၊ သင္သည္ထိုသို႔ေအာက္ေမ့၍ စည္းစိမ္ဥစၥာ ဂုဏ္ အသေရကိုမေတာင္း၊ ရန္သူတို႔၏အသက္ကိုလည္း မေတာင္း၊ တာရွည္ေသာအသက္ကိုလည္း မေတာင္း၊ ငါခန္႔ ထားသေရြ႔ သင္အစိုးရေသာ ငါ၏လူမ်ိဳးကို တရားစီရင္ျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ေသာဥာဏ္ပညာကိုသာ ကိုယ္အဘို႔ ေတာင္းေသာေၾကာင့္၊ ၁၂ဥာဏ္ပညာကိုငါေပး၏။ ထိုမွတပါး သင့္ေရွ႔မွာ ျဖစ္ဘူးေသာရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ေရွ႔ေနာက္၌ ျဖစ္လတံ့ေသာ ရွင္ဘုရင္တေယာက္မွ် မမွီႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ဂုဏ္အသေရ ကိုလည္း ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃ထိုအခါ ေရွာလမုန္သည္ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔တြင္ ျမင့္ေသာအရပ္၌ရွိေသာ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ ေရွ႔မွသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္သြား၍၊ ဣသေရလျပည္ကို အုပ္စိုးလ်က္ ေနေတာ္မူ၏။

၁၄ထုိေနာက္ ေရွာလမုန္သည္ ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားကို ဆည္းဖူး၍၊ ရထားတေထာင္ႏွင့္ ေလးရာ၊ ျမင္းစီးသူရဲ တေသာင္းႏွစ္ေထာင္ရွိ၏။ ရထားထိန္းၿမိဳ႔တို႔၌၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အထံေတာ္၌၄င္း ထား၏။ ၁၅ရွင္ဘုရင္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေရႊေငြကိုေက်ာက္ခဲကဲ့သို႔၄င္း၊ အာရဇ္ပင္တို႔ကို လြင္ျပင္၌ေပါက္ေသာ သဖန္းပင္ကဲ့သို႔၄င္း၊ မ်ားျပားေစ၏။ ၁၆ေရွာလမုန္ထံသို႔ ျမင္းမ်ားကိုအဲဂုတၱဳျပည္၊ ေကာၿမိဳ႔မွ ေဆာင္ခဲ့ရ၏။ ရွင္ဘုရင္ကုန္သည္တို႔သည္ အဘိုးေပးလ်က္ ေကာၿမိဳ႔၌ခံယူရၾက၏။ ၁၇အဲဂုတၱဳျပည္မွ ရထားတခုကို ေငြေျခာက္ပိႆာႏွင့္၄င္း၊ ျမင္းတစီးကို တပိႆာငါးဆယ္ႏွင့္၄င္း ေရာင္းၿမဲရွိ၏။ ထိုသို႔ ဟိတၱိမင္းႀကီႏွင့္ ရႈရိမင္းႀကီးအေပါင္းတို႔သည္ အဲဂုတၱဳရထားႏွင့္ ျမင္းရထားတို႔ကို ရတတ္ၾက၏။