၆ရာ အခန္းၾကီး(၂၀)


၁တဖန္ ဧဖရိမ္အမ်ိဳး၊ မနာေရွအမ်ိဳးႏွင့္တကြ ဣသေရလအမ်ိဳး၊ ယုဒအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔၊ ဗိမာန္ေတာ္သို႔လာ၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား၊ ပသခါပြဲကိုခံေစျခင္းငွါ၊ ေဟဇကိ သည္ စာေရး၍ေပးလိုက္ေလ၏။ ၂ဒုတိယလတြင္၊ ပသခါပြဲကိုခံျခင္းငွါ ဘုရင္သည္ တိုင္ပင္၍၊ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ တို႔ႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ စည္းေဝးေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ စီရင္ၾကၿပီ။ ၃ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္စြာ မျပဳၾကေသး။ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ မစည္း ေဝးေသာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ ထိုုပြဲကိုမခံႏိုင္ၾက။ ၄ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ စည္းေဝးေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ထိုအမႈ ကို ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ က်မ္းစာ၌လာသည္အတိုင္း၊ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး၊ ပသခါပြဲကိုမခံေသာ ေၾကာင့္၄င္း၊ ၅အရပ္ရပ္တို႔ကလာ၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရာအား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ပသခါ ပြဲကို ခံေစျခင္းငွါ၊ ဣသေရလျပည္တေရွာက္လံုး၊ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔မွစ၍ ဒန္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ေၾကာ္ျငာေစမည္အေၾကာင္း အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္စီရင္ၾက၏။ ၆ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မွဴးမတ္တို႔ေပးလိုက္ေသာစာကို စာပို႔လုလင္တို႔သည္ယူ၍၊ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ဣသေရလျပည္၌ ယုဒျပည္တေရွာက္လံုးသို႔ ေျပးၾက၏။ စာ၌ပါေသာစကား ဟူမူကား၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၊ အာျဗဟံ၊ ဣဇာတ္၊ ယာကုပ္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ျပန္လာၾကေလာ့။ အာရႈရိရွင္ဘုရင္တို႔ လက္မွလြတ္၍၊ က်န္ၾကြင္းေသာေသာသူတို႔ရွိရာသို႔ ျပန္လာေတာ္မူမည္။ ၇ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ကိုျပစ္မွားေသာ သင္တို႔၏အဘမ်ား၊ ညီအစ္ကိုမ်ားကဲ့သို႔ မျပဳၾကႏွင့္။ ျပစ္မွားေသာထိုသူတို႔ကို သင္တို႔ျမင္သည္ အတိုင္း၊ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းသို႔ အပ္ေတာ္မူမည္။ ၈သည္တို႔အဘမ်ားကဲ့သို႔ ခိုင္မာေသာသေဘာ မရွိၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရား၌ ကိုယ္ကိုအပ္ႏွံၾကေလာ့။ အစဥ္သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းရာဌာနသို႔ လာၾကေလာ့။ ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ေတာ္သည္ သင္တို႔မွလႊဲသြားမည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ေစာင့္ၾကေလာ့။ ၉သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ျပန္လာလွ်င္၊ သင္တို႔၏ညီအစ္ကိုသားသမီးတို႔သည္ သိမ္းသြားေသာသူတို႔ထံမွာ၊ ကရုဏာစိတ္ႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ ဤျပည္သို႔တဖန္ ျပန္လာၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားသည္ ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာ သေဘာ၊ သနားတတ္ေသာသေဘာ ရွိေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ ျပန္လာလွ်င္၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကို သင္တို႔မွ လႊဲေတာ္မမူဟု စာ၌ပါသတည္း။ ၁ဝစာပို႔လုလင္တို႔သည္ ဧဖရိမ္ခရိုင္၊ မနာေရွခရိုင္တေရွာက္လံုး ဇာဗုလုန္ခရိုင္တိုင္ေအာင္ တၿမိဳ႔မွတၿမိဳ႔သို႔ ေျပးၾက၏။ ျပည္သားတို႔သည္ ျပက္ယယ္ျပဳ၍ ကဲ့ရဲ႔ၾက၏။ ၁၁သို႔ရာတြင္ အာရွာခရိုင္သား၊ မနာေရွခရိုင္သား၊ ဇာဗုလုန္ခရိုင္သား အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ လာၾက၏။ ၁၂ယုဒျပည္သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္အတိုင္း၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မွဴးမတ္တို႔စီရင္သည္အတိုင္း၊ တညီတညြတ္တည္ းျပဳခ်င္ေသာ ေစတနာစိတ္ကို၊ ဘုရားသခင္ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ရၾက၏။

၁၃ဒုတိယလတြင္ အဇုမပြဲကိုခံလိုေသာငွါ၊ မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ စည္းေဝးၾက၍၊ အလြန္ႀကီးေသာ ပရိသတ္ျဖစ္ေလ၏။ ၁၄သူတို႔သည္ထ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ယဇ္ပလႅင္တို႔ကို၄င္း၊ နံ႔သာေပါင္း မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပလႅင္ ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း ပယ္ရွင္း၍၊ ဧဒံုေခ်ာင္းထဲသို႔ ပစ္ခ်ၾက၏။ ၁၅ဒုတိယလတဆယ္ေလးရက္ေန႔တြင္၊ ပသခါသိုးငယ္တို႔ကို သတ္ၾက၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔သည္ သတိရ၍ ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစလ်က္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္တို႔ကို ဗိမာန္ေတာ္ထဲသို႔ သြင္းၾက၏။ ၁၆ဘုရားသခင္၏လူ ေမာေရွပညတ္တရား၌ စီရင္ေသာထံုးစံ အတိုင္း၊ မိမိတို႔ေနရာ၌ ရပ္ေနလ်က္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ေလဝိသားတို႔လက္မွ အေသြးကိုယူ၍ ျဖန္ၾက၏။ ၁၇မသန္႔ရွင္းေသာသူ အမ်ားတို႔သည္ ပရိသတ္၌ပါေသာေၾကာင့္၊ ထိုမသန္႔ရွင္းေသာသူ ရွိသမွ်တို႔ကို၊ ထာဝရဘုရားအဘို႔ သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ၊ ပသခါသိုးငယ္သတ္ျခင္းအမႈကို၊ ေလဝိသားတို႔သည္ ေစာင့္ရၾက၏။ ၁၈မ်ားစြာေသာလူတည္း ဟူေသာ၊ ဧဖရိမ္အမ်ိဳး၊ မနာေရွအမ်ိဳး၊ ဣသခါအမ်ိဳး၊ ဇာဗုလုန္အမ်ိဳးသား အမ်ားတို႔သည္ က်မ္းစာ၌ပါေသာ တရား သို႔မလိုက္ ကိုယ္ကိုမသန္႔ရွင္းေစဘဲ၊ ပသခါသိုးသငယ္ကို စားၾက၏။ ၁၉သို႔ရာတြင္၊ ေဟဇကိက၊ သန္႔ရွင္းရာဌာန ထံုးစံအတိုင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ဆည္းကပ္ျခင္းငွါ၊ သေဘာက် ေသာသူအေပါင္းတို႔၏ အျပစ္ကို ေကာင္းျမတ္ေသာ ထာဝရဘုရားသည္ လႊတ္ေတာ္မူပါေစေသာဟု ထိုသူတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းသျဖင့္၊ ၂ဝထာဝရဘုရားသည္ ေဟဇကိစကားကို နားေထာင္ေတာ္မူ၍၊ လူမ်ားတို႔ကို ခ်မ္းသာေပးေတာ္ မူ၏။ ၂၁ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ စည္းေဝးေစေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ရႊင္လန္းေသာစိတ္ႏွင့္ အဇုမပြဲကို ခံၾက၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေလဝိသားတို႔သည္ အသံက်ယ္ေသာ တုရိယာမ်ိဳးကိုတီးမႈတ္လ်က္၊ ေန႔ညဥ့္ အျပတ္ ထာဝရဘုရားအား ေထာမနာသီခ်င္းဆိုၾက၏။ ၂၂ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္ျမတ္ကို သြန္သင္ေသာ ေလဝိသားအေပါင္းတို႔ကို ေဟဇကိသည္ အားေပးေသာစကားႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ပြဲခံစဥ္အခါ၊ စားေသာက္လ်က္ မိႆဟာယပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳလ်က္၊ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အား ေတာင္းပန္လ်က္ေနၾက၏။ ၂၃စည္းေဝးေသာ လူအေပါင္းတို႔သည္ ခုနစ္ရက္ထပ္၍ ပြဲခံျခင္းငွါ တိုင္ပင္ၿပီးမွ၊ ရႊင္လန္းေသာစိတ္ႏွင္ ခုနစ္ရက္ထပ္၍ ပြဲခံၾက၏။ ၂၄ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဟဇကိသည္ ႏြားတေထာင္ႏွင့္ သိုးတေထာင္ တို႔ကို၄င္း၊ မွဴးမတ္တို႔သည္ ႏြားတေထာင္ႏွင့္ သိုးတေသာင္းကို၄င္း၊ စည္းေဝးေသာသူတို႔အား ေပးၾက၏။ မ်ားစြာ ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစၾက၏။ ၂၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔ႏွင့္တကြ ယုဒပရိသတ္ မ်ား၊ ဣသေရလျပည္မွလာေသာ ပရိသတ္မ်ား၊ ယုဒျပည္၌ေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသား၊ ဣသေရလျပည္မွလာေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာၾက၏။ ၂၆ထိုသို႔ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ႀကီးစြာေသာဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ဒါဝိဒ္သား ေရွာလမုန္လက္ထက္မွ သည္၊ ေနာက္တဖန္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ထိုမွ်ေလာက္ႀကီးစြာ ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိ။ ၂၇ထိုအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔သည္ ထ၍ လူမ်ားတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးၾက ၏။ သူတို႔၏စကားသံကို ဘုရားသခင္ၾကားေတာ္မူ၏။ သန္႔ရွင္းေသာ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ၊ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပဌနာစကား တက္ေလ၏။