၆ရာ အခန္းၾကီး(၂၀)


၁ထုိေနာက္မွ၊ ေမာဘအမ်ဳိးႏွင့္ အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ဧဒုန္အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႔ႏွင့္တကြ၊ ေယာရွဖတ္ကို စစ္တုိက္မည္ဟု ခ်ီလာၾက၏။ ၂အုိင္ႀကီးတဘက္၊ ဧဒုန္ျပည္ဘက္က မ်ားစြာေသာအလံုးအရင္း စစ္ခ်ီလာ၍၊ အေဂၤဒိ အမည္ရွိေသာ ဟာဇဇုႏၱာမာ ၿမိဳ႔မွာ ရွိၾကပါသည္ဟု ေယာရွဖတ္အား ၾကားေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၃ေယာရွဖတ္သည္ ေၾကာက္၍၊ ထာဝရဘုရားကို ရွာျခင္းငွါ သေဘာခ်လ်က္၊ အစာေရွာင္ရာအခ်ိန္ကို၊ ယုဒျပည္တေရွာက္လံုး၌ ေၾကာ္ျငာ ေစေတာ္မူ၏။ ၄ယုဒလူတို႔သည္ ထာဝရ ဘုရားကုိ ဆုေတာင္းမည္ဟု စုေဝး၍၊ ထာဝရဘုရားကုိရွာအံ့ေသာငွါ၊ ယုဒၿမိဳ႔ရွိသမွ်မွ ထြက္လာၾက၏။

၅ေယာရွဖတ္သည္ ဗိမာန္ေတာ္တန္တုိင္သစ္ေရွ႔၊ ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား စည္းေဝးရာ ပရိသတ္ အလယ္၌ ရပ္လ်က္၊ ၆ဘုိးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရား သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ့။ တပါးအမ်ဳိးသားေနရာ တုိင္းႏုိင္ငံရွိသမွ်တို႔ကုိ အစိုးရေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။ အဘယ္သူမွ်မဆီးတားႏုိင္ေအာင္ ခြန္အား တန္ခုိးႀကီးေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ ၇ဤျပည္၌ေနဘူးေသာ သူတို႔ကုိကိုယ္ေတာ္၏ လူဣသေရလအမ်ဳိး ေရွ႔မွ ႏွင္ထုတ္၍၊ ကုိယ္ေတာ္အေဆြအာျဗဟံ၏သား သားေျမးတို႔အား ဤျပည္ကို အစဥ္ေပးေတာ္မူေသာ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ့။ ၈သူတို႔သည္ ေနရာက်၍၊ နာမေတာ္အဘုိ႔ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ကို တည္ေဆာက္ၾကေသာအခါ၊ ၉အကြၽႏ္ုပ္တို႔အေပၚမွာ ထားေဘး၊ ဒဏ္ခတ္ျခင္းေဘး၊ ကာလနာေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးတစံုတခုေရာက္၍၊ နာမေတာ္ျဖစ္ သမုတ္ေသာ ဤအိမ္ေတာ္၊ အထံေတာ္သို႔ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ဆင္းရဲဒုကၡေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္ၾကေသာအခါ၊ နားေထာင္၍ ကယ္မေတာ္ မူပါဟု ေလွ်ာက္ထားၾကပါၿပီ။ ၁ဝယခုတြင္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္လာေသာအခါ၊ တိုက္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မမူ။ လဲႊေရွာင္၍ မဖ်က္ဆီးဘဲထားခဲ့ေသာ အမၼဳန္အမ်ဳိးသား၊ ေမာဘအမ်ဳိးသား စီရေတာင္သားတို႔သည္၊ ၁၁အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အပိုင္ေပးေတာ္မူေသာ အေမြခံရေျမထဲက အကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ငွါ လာ၍၊ အဘယ္သို႔ ေက်းဇူးဆပ္ၾကပါသည္ကုိ၊ ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ၁၂အိုအကြၽႏု္ပ္တို႔ဘုရားသခင္၊ သူတို႔ကုိမစီရင္ဘဲ ေနေတာ္မူမည္ေလာ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ တိုက္အံ့ေသာငွါ လာေသာဤအလံုးအရင္းႀကီးကုိ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဆီးတားျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ပါ။ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္ကို မသိပါ။ ကုိယ္ေတာ္ကုိသာေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ ေနၾကပါသည္ ဆုေတာင္း၍၊ ၁၃ယုဒလူအေပါင္းတို႔သည္ သားမယားသူငယ္တို႔ႏွင့္ တကြ၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္ေနၾက၏။

၁၄ထုိအခါ ပရိသတ္အလယ္၌ ရွိေသာ ေလဝိအမ်ဳိး၊  အာသပ္အႏႊယ္၊ မတၱနိ၊ ေယေယလ၊ ေဗနာယ၊ ဇာခရိတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ ယဟာေဇလအေပၚသို႔၊  ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သက္ေရာက္၍၊ ၁၅ထုိသူက၊ အိုေယာရွဖတ္မင္းႀကီးႏွင့္ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္ မူသည္ကား၊ ထုိအလံုးအရင္းႀကီးေၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကႏွင့္ စိတ္မပ်က္ၾကႏွင့္။ စစ္မႈသည္ သင္တို႔တာမဟုတ္၊ ဘုရားသခင္တာျဖစ္၏။ ၁၆နက္ျဖန္ေန႔သူတို႔ရွိရာသို႔ ခ်ီသြားၾကေလာ့။ သူတို႔သည္ ဇိဇၿမိဳ႔သို႔ တတ္ရာလမ္းျဖင့္ လာၾကစဥ္၊ ေယေရြလေတာစနား၊ ခ်ဳိင့္ဝမွသင္တို႔ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္။ ၁၇သို႔ရာတြင္၊ အုိယုဒျပည္သူေယရုရွၿမိဳ႔သားတို႔၊ သင္တို႔သည္စစ္တုိက္စရာအေၾကာင္းမရွိသည္ျဖစ္၍၊ တည္ၾကည္စြာ မတ္တပ္ေနလ်က္၊ ထာဝရဘုရားကယ္တင္ ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကုိၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ စိတ္မပ်က္ၾကႏွင့္။ နက္ျဖန္ေန႔၌ခ်ီသြားၾကေလာ့။ ထာဝရ ဘုရားသည္သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆုိ၏။ ၁၈ေယာရွဖတ္သည္ ေျမေပၚမွာ ဦးခ်၍၊ ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား အေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားကုိကုိးကြယ္ၾက၏။ ၁၉ေလဝိအမ်ဳိး၊ ေကာဟတ္အႏႊယ္သားႏွင့္ ေကာရအႏႊယ္သားတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘု ရားကို က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းငွါ၊ ရပ္ေနၾက၏။

၂ဝနက္ျဖန္နံနက္ေစာေစာထ၍၊ ေတေကာေတာသို႔ ထြက္သြားၾက၏။ သြားၾကစဥ္တြင္၊ ေယာရွဖတ္သည္ ရပ္၍ အုိယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ နားေထာင္ၾကေလာ့။ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ တည္ၾကည္ၾကလိမ့္မည္။ ပေရာဖက္ေတာ္တို႔ကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ ေအာင္ျမင္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၁လူမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ၿပီးမွ၊ ထာဝရဘုရား၏ ကရုဏာေတာ္သည္ အစဥ္အျမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာဟု တပ္ေရွ႔မွာ ခ်ီသြားလ်က္ သန္႔ရွင္းျခင္းအသေရကုိ ခ်ီးမြမ္းရေသာ သီခ်င္း သည္တို႔ကုိ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၂၂ထုိသူတို႔သည္ ခ်ီမြမ္းရာ သီခ်င္းကုိဆိုစျပဳၾကေသာအခါ၊ ယုဒျပည္ကုိတုိက္အံ့ေသာငွါလာေသာ၊ စီရေတာင္သားတို႔ကုိ အမုန္အမ်ဳိးသား၊ ေမာဘအမ်ဳိးသားတို႔ တဘက္၌ ထာဝရဘုရား ေခ်ာင္းေျမာင္းေစေတာ္မူသျဖင့္၊ အမၼဳန္အမ်ဳိးသား၊ ေမာဘအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အထိအခိုက္ခံရေသာ ေၾကာင့္၊ ၂၃တဖန္စီရေတာင္သားတို႔ကုိ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ၊ လွန္၍တုိက္သျဖင့္၊ အကုန္အစင္သတ္ၿပီးမွ၊ တေယာက္ကုိတေယာက္တိုက္ခုိက္၍၊ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ေရာက္ၾက၏။ ၂၄ယုဒလူတို႔ သည္ ေတာ၌ရွိေသာ ကင္းေမွ်ာ္စင္သို႔ေရာက္၍ ထုိအလံုးအရင္းကို ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ ထုိလူအေပါင္း တို႔သည္ တေယာက္မွ်မလြတ္၊ ေျမေပၚမွာလဲေသာ အေသေကာင္ျဖစ္ၾက၏။ ၂၅ေယာရွဖတ္ႏွင့္ သူ၏လူတို႔သည္၊ ရန္သူတို႔ဥစၥာကို လုယူျခင္းငွါ လာၾကေသာအခါ၊ အေသေကာင္တို႔၌ မ်ားစြာေသာဥစၥာ၊ အဘုိးထုိက္ေသာ တန္ဆာတို႔ကို ေတြ႔သျဖင့္၊ ထမ္း၍မသြားႏုိင္ေအာင္ ခြၽတ္ယူၾက၏။ လက္ရဥစၥာ အလြန္မ်ားေသာေၾကာင့္၊ သံုးရက္ပတ္လံုး လုယူထုတ္ထားလ်က္ ေနၾက၏။ ၂၆စတုတၳေန႔တြင္ ဗရာခခ်ဳိင့္၌ စည္းေဝး၍၊ ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပးၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ထုိအရပ္သည္ ဗရာခခ်ဳိင့္ဟူ၍ တြင္သတည္း။ ၂၇ထုိအခါ သူတို႔သည္ရန္သူတို႔အေပၚမွာ ဝမ္းေျမာက္ေသာအခြင့္ကို၊ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ေယာရွဖတ္သည္ ေရွ႔ဦးစြာၾကြ၍၊ ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား အေပါင္းတို႔သည္၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ သို႔ျပန္သြား၍၊ ၂၈ေစာင္းတေယာတံပိုးကုိ တီးမႈတ္လ်က္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ေရာက္လာၾက၏။ ၂၉ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ရန္သူတို႔ကုိ တိုက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၊ အျခားတိုင္း ႏုိင္ငံသားရွိသမွ်တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံၾက၏။ ၃ဝထုိသုိ႔ဘုရားသခင္သည္ အရပ္ရပ္၌ ၿငိမ္ဝပ္ေသာ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ေယာရွဖတ္၏ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ သာယာ၏။

၃၁ေယာရွဖတ္သည္ အသက္သံုးဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ နန္းထုိင္၍ ႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ပတ္လံုး ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ ေနလ်က္၊ ယုဒျပည္ကို စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား ရွိလဟိသမီး အဇုဘအမည္ရွိ၏။ ၃၂ထုိမင္းသည္ ခမည္းေတာ္  အာသလုိက္ေသာ လမ္းကုိမလႊဲ၊ အကုန္အစင္လုိက္၍၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္ကိုသာ က်င့္၏။ ၃၃သို႔ရာတြင္၊ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကိုမပယ္ရွား၊ လူမ်ားတို႔သည္ ဘုိးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ကို ဆည္းကပ္ျခင္း ငွါ၊ သေဘာမခ်ဘဲေနၾကေသး၏။ ၃၄ေယာရွဖတ္ျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ် အစအဆံုးတို႔သည္၊ ဣသေရလ ရာဇဝင္ႏွင့္ ဆက္၍၊ ဟာနန္သား ေယဟုစီရင္ေသာ စာ၌ေရးထားလ်က္ရွိ၏။

၃၅-၃၆ေနာက္တဖန္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွဖတ္သည္၊ တာရႈၿမိဳ႔သို႔သြားရေသာ သေဘၤာတို႔ကုိ တည္လုပ္ျခင္းငွါ၊ အလြန္အဓမၼအမႈကို ျပဳေသာ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ အာခဇိႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ၿပီးလွ်င္၊ ထုိသေဘၤာတို႔ကို ဧဇယုန္ဂါဗာၿမိဳ႔ မွာ တည္လုပ္ၾက၏။ ၃၇ထုိအခါ မေရရွၿမိဳ႔သူ၊ ေဒါဒဝသား ဧေလ်ဇက၊ မင္းႀကီးသည္ အာခဇိႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာ ေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ မင္းႀကီးျပဳေသာအမႈကို ျပဳေတာ္မူၿပီဟု ေယာရွဖတ္တဘက္၌ ေဟာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ထုိသေဘၤာတို႔သည္ တာရႈၿမိဳ႔သို႔မသြား ႏုိင္ေအာင္ က်ဳိးပဲ့ၾက၏။