၆ရာ အခန္းၾကီး(၂၁)


၁ေယာရွဖတ္သည္ ဘုိးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍၊ သူတို႔ႏွင့္ အတူဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္ ယေဟာရံသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထုိင္၏။ ၂ယုဒရွင္ဘုရင္ေယာရွဖတ္သား ယေဟာရံညီဟူမူကား၊ အာဇရိ၊ ေယယေလ၊ ဇာခရိ၊ အာဇရိ၊ မိေကၡလ၊ ေရွဖတိတည္း။ ၃ခမည္းေတာ္သည္ မ်ားစြာေသာ ေရႊေငြ ဥစၥာရတနာႏွင့္ တကြ ယုဒျပည္၌ခုိင္ခ့ံေသာ ၿမိဳ႔တို႔ကို သူတို႔အားေပး၏။ ႏိုင္ငံကိုကား သားဦးယေေဟာရံအား ေပး၏။  ၄ယေဟာရံသည္ ခမည္းေတာ္ႏုိင္ငံ၌ တည္ေသာအခါ၊ ကိုယ္ကုိယ္ခုိင္ခံ့ေစ၍၊ ညီေတာ္အေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ ဣသေရလမွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ တခ်ဳိ႔တို႔၄င္း ထားႏွင့္သတ္ေလ၏။

၅ယေဟာရံသည္ အသက္သံုးဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္၊ နန္းထုိင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ရွစ္ႏွစ္စိုးစံေလ၏။ ၆အာဟပ္ သမီးႏွင့္ စံုဘက္သျဖင့္၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္တို႔လုိက္ရာလမ္းသို႔၊ အာဟပ္အမ်ဳိးကဲ့သို႔လုိက္၍၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၏။ ၇သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္အစရွိေသာ သားေျမးတို႔၏ မီးခြက္ကုိ အစဥ္ထြန္းလင္း ေစမည္ဟု ဂတိေတာ္ရွိ၍၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ပဋိိညာဥ္ဖဲြ႔ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သူ၏အမ်ဳိးကိုမဖ်က္စီးဘဲ ထားေတာ္မူ၏။ ၈ထုိမင္းလက္ထက္၌၊ ဧဒံုျပည္သားတို႔သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ကို ပုန္ကုန္၍၊ ကိုယ္အမ်ဳိးသားကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ၾက၏။ ၉ယေဟာရံမင္းသည္ မွဴးမတ္မ်ား၊ ရထားစီးသူရဲမ်ားအေပါင္းတို႔ႏွင့္ တကြ၊ စစ္ခ်ီ၍၊ ညဥ့္အခါ ဝုိင္းေသာဧဒံုလူမ်ား၊ ရထားအုပ္မ်ားကို လုပ္ၾကံေလ၏။ ၁ဝသို႔ေသာ္လည္း၊ ဧဒံုျပည္သားတို႔သည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ယုဒရွင္ဘုရင္ကို ပုန္ကန္ၾက၏။ ထုိကာလ၌၊ လိဗနျပည္သည္လည္း ပုန္ကန္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ယေဟာရံသည္ ဘုိးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုစြန္႔၍၊ ၁၁ယုဒေတာင္တို႔အေပၚမွာ၊ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကို တည္လုပ္သျဖင့္၊ ယုဒျပည္သည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔၏ ဘုရားႏွင့္မွားယြင္းရမည္အေၾကာင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳသတည္း။

၁၂ပေရာဖက္ ဧလိယေပးလုိက္ေသာ စာသည္ထုိမင္းထံသို႔ေရာက္သျဖင့္၊ သင့္အဘဒါဝိဒ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ ခမည္းေတာ္ ေယာရွဖတ္ လမ္းႏွင့္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္အာသလမ္းသို႔ မလုိက္၊ ၁၃ဣသေရလရွင္ဘုရင္တို႔လမ္းသို႔ လုိက္ေသာေၾကာင့္၊ အာဟပ္အမ်ဳိးမွားယြင္းသည္နည္းတူ၊ ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔၏ ဘုရားတို႔ႏွင့္ မွားယြင္းရမည္အေၾကာင္းျပဳေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ကိုယ္ထက္သာ၍၊ ေကာင္းေသာညီရင္း တို႔ကုိသတ္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏လူမ်ား၊ သင္၏သား မယားမ်ား၊ သင္၏ဥစၥာရွိသမွ်ကို ႀကီးစြာေသာ ေဘးျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူမည္။ ၁၅သင့္အူသည္ တေန႔ထက္တေန႔ ထြက္ေအာင္၊ ဝမ္းထဲ၌ျပင္းစြာေသာ အနာေရာဂါစဲြလိမ့္မည္ဟု စာ၌ပါသတည္း။

၁၆ထုိေနာက္မွ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဖိလိတိၱလူ၊ ဣရွျပည္ႏွင့္ နီးေသာအာရပ္လူတို႔ကို၊ ယေဟာရံမင္းတဘက္၊ ႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ယုဒျပည္သုိ႔ ခ်ီလာ၍လုပ္ၾကံၾက၏။ နန္းေတာ္၌ေတြ႔သမွ်ေသာဥစၥာမ်ားႏွင့္ ရွင္ဘုရင္၏သားမယားမ်ားတို႔ကုိ သိမ္းသြားၾကသျဖင့္၊ အေထြးဆံုး ေသာသား အာခဇိမွတပါး၊ တေယာက္မွ် မက်န္ၾကြင္း။ ၁၈ေနာက္တဖန္ မေပ်ာက္ႏုိင္ေသာဝမ္းနာျဖင့္ ထာဝရဘုရားသည္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၉ရွင္ဘုရင္သည္ တာရွည္စြာ နာ၍၊ ႏွစ္ႏွစ္ေစ့ေသာအခါ၊ အနာျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္၊ အူထြက္၍ အသက္ခ်ဳပ္ေလ၏။ ျပည္သားတို႔သည္ ဘုိးေတာ္ေဘးေတာ္ တို႔အဘုိ႔၊ မီးရႈိ႔ျခင္းကို ျပဳသကဲ့သုိ႔၊ ထုိမင္းအဘုိ႔ မျပဳ။ ၂ဝယေဟာရံသည္ အသက္သံုးဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ ရွိေသာ္၊ နန္းထုိင္၍ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ရွစ္ႏွစ္စိုးစံၿပီးမွ၊ အဘယ္သူမွ်မႏွေျမာဘဲ ေသသြား၏။ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ေသာ္လည္း၊ ရွင္ဘုရင္တို႔ သခ်ႋဳင္း၌ မသၿဂႋဳဟ္ၾက။