၆ရာ အခန္းၾကီး(၂၂)


၁အာရပ္လူတို႔ႏွင့္လုိက္လာေသာ၊ တပ္သားတို႔သည္ တပ္ထဲသို႔ဝင္၍၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ယေဟာရံ၏ သားေတာ္ အႀကီးရွိသမွ်တို႔ကုိ သတ္ေသာေၾကာင့္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ သားေထြးအာခဇိကို ခမည္းေတာ္အရာ၌ ေျမွာက္၍၊ ၂အာခဇိသည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထုိင္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တႏွစ္စိုးစံ၏။ မယ္ေတာ္က၊ ၾသမရိေျမ၊ အာသလိအမည္ရွိ၏။ ၃မယ္ေတာ္သည္ မေကာင္းေသာအၾကံကို ေပးေသာေၾကာင့္၊ ထုိမင္းသည္ အာဟပ္အမ်ဳိးလုိက္ရာလမ္းသို႔ လုိက္၍၊ ၄အာဟပ္အမ်ဳိးကဲ့သို႔ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၏။ ခမည္းေတာ္ ေသေသာေနာက္၊ အာဟပ္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ အာခဇိကို အက်ဳိးနည္းေစျခင္းငွါ၊ မေကာင္းေသာအၾကံကို ေပးၾက၏။ ၅အာခဇိသည္ သူတို႔စကားကိုနားေထာင္သျဖင့္၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ အာဟပ္သားေဟာရံႏွင့္ ဝုိင္းလ်က္၊ ဂိလဒ္ျပည္ ရာမုတ္ၿမိဳ႔သို႔စစ္ခ်ီ၍၊ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဟာေဇလကို တိုက္ရာတြင္၊ ရႈရိလူတို႔သည္ ေယာရံကုိ ထိခုိက္ၾက၏။ ၆ထုိသို႔ ရာမုတ္ၿမိဳ႔၌ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဟာေဇလကိုိုတိုက္၍၊ ရႈရိလူထိခုိက္ေသာအနာေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၊ ေယာရံသည္ ေယဇေရလ ၿမိဳ႔သုိ႔ျပန္သြား၍၊ နာလ်က္ေနစဥ္တြင္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ယေဟာရံသား အာခဇိသည္လည္း၊ အာဟပ္သား ေယာရံကို ၾကည္ရႈျခင္းငွါ၊ ထုိုၿမိဳ႔သုိ႔ဆင္းသြားေလ၏။ ၇ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အာခဇိသည္ ေယာရံထံသို႔ေရာက္ ေသာအားျဖင့္၊ ဆံုးရႈံးေလသည္ အေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ အာဟပ္အမ်ဳိးကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားဘိသိက္ေပး ေတာ္မူေသာ နိမ္ရွိသား ေယဟုကို ဆီးႀကိဳျခင္းငွါ၊ ေယာရံႏွင့္ အာခဇိတို႔သည္ ထြက္သြားၾက၏။ ၈ေယဟုသည္ အာဟပ္အမ်ဳိးကိုတရားစီရင္ေသာအခါ၊ ယုဒမွဴးမတ္တို႔ကို၄င္း၊ အာခဇိမင္း၌ ခစားေသာ ေနာင္ေတာ္၏ သားတို႔ကို၄င္း၊ ေတြ႔၍သတ္ေလ၏။ ၉ရွမာရိျပည္၌ ပုန္းလ်က္ေနေသာ အာခဇိကိုရွာ၍ ဘမ္းမိေသာ အခါ၊ ေယဟုထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးမွသတ္၍၊ သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ရွာေသာ ေယာရွဖတ္၏ အမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾက၏။ ထုိုသုိ႔ အာခဇိအမ်ဳိးသည္ ႏုိင္ငံကိုအုပ္စုိးျခင္းငွါ မတတ္ႏုိင္။

၁ဝအာခဇိ၏ မယ္ေတာ္အာသလိသည္ မိမိသားေသေၾကာင္းကို သိျမင္ေသာ္၊ ထ၍ယုဒျပည္၏ ေဆြေတာ္ မ်ဳိးေတာ္အေပါင္းတို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေလ၏။ ၁၁သုိ႔ရာတြင္ရွင္ဘုရင္သမီး ေယာေရွဘသည္ အာခဇိ၏သား ေယာရွကို အေသခံရေသာေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ထဲကခုိးယူ၍၊ သူႏွင့္ သူ၏ႏုိးထိန္းကုိ အိပ္ခန္းထဲ၌ဝွက္ထား၏။ ထုိသုိ႔ယေဟာရံမင္းႀကီးသမီး၊ ယဇ္ပရာဟိတ္ေယာယဒ၏ မယားျဖစ္ေသာ အာခဇိ၏ ႏွမေယာေရွဘသည္၊ အာသလိလက္မွ ေယာရွအသက္လြတ္ေစျခင္းငွါ ဝွက္ထားသျဖင့္၊ ၁၂ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လံုး ေယာရွသည္ သူတို႔ႏွင့္အတူ၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ ပုန္းေရွာင္လ်က္ေန၍၊ အာသလိသည္ စိုးစံေလ၏။