၆ရာ အခန္းၾကီး(၂၃)


၁ခုနစ္ႏွစ္ေျမာက္ေသာအခါ၊ ေယာယဒသည္ ကိုယ္ကိုခုိင္ခ့ံေစ၍၊ တပ္မွဴးမ်ား၊ ေယေရာဟံသား အာဇရိသည္ ေယာဟနန္သား ဣရွေမလ၊ ၾသဗက္သား အာဇရိ၊ ၊ အဒါယသား မာေသယ၊ ဇိခရိသား ဧလိရွဖတ္တို႔ႏွင့္ သင္းဖဲြ႔ ေလ၏။ ၂ထုိသူတို႔သည္ ယုဒျပည္၌ လွည့္လည္သျဖင့္၊ ယုဒၿမိဳ႔အရပ္ရပ္ထဲက ေလဝိသားမ်ားႏွင့္ ဣသေရလ အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးမ်ားကို စုေဝးေစ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ျပန္လာၾက၏။ ၃စည္းေဝးေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္၌ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ပဋိိညာဥ္ဖဲြ႔ၾက၏။ ေယာယဒကလည္း၊ ရွင္ဘုရင္သားေတာ္ကို ၾကည္ရႈၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္မ်ဳိးကိုမိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ရွင္ဘုရင္သားေတာ္ စိုးစံရမည္။ ၄သင္တို႔ျပဳရေသာအမႈ ဟူမူကား၊ ဥပုသ္ေန႔၌ ဝင္ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္သား ေလဝိသား သံုးစုတစုတို႔သည္ တခါးေစာင့္လုပ္ရမည္။ ၅တစုသည္နန္းေတာ္ကိုေစာင့္ရမည္။ တစုသည္သုရတံခါးကို ေစာင့္ရမည္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္တံတုိင္း တို႔အတြင္း၌ ေနရၾကမည္။ ၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားႏွင့္ အမႈေတာ္ေစာင့္ ေလဝိသားမ်ားမွတပါး၊ အဘယ္သူမွ် ဗိမာန္ေတာ္ထဲသို႔ မဝင္ေစႏွင့္။ သူတို႔သည္သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္ ဝင္ရၾကမည္။ အျခားေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရား ဘက္၌ ေစာင့္ေနရၾကမည္။ ၇ေလဝိသားတိုင္း မိမိလက္နက္ကိုကိုင္လ်က္၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ဝုိင္း၍၊ အိမ္ေတာ္ထဲသို႔ဝင္သမွ်ေသာ သူတို႔ကိုသတ္ရမည္။ ရွင္ဘုရင္ထြက္ဝင္ေတာ္မူေသာအခါ၊ ေနာက္ေတာ္သို႔ လုိက္ရမည္ဟု မွာထားေလ၏။ ၈ထုိသုိ႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယာယဒမွာထားသမွ်တိုင္း၊ ေလဝိသားမ်ားႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ ျပဳ၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေယာယဒသည္ ဖြဲ႔ျမဲဖဲြ႔ေသာ အသင္းတို႔ကုိ မဖ်က္ေသာေၾကာင့္ ဥပုသ္ေန႔၌ ထြက္ရေသာသူႏွင့္ ဝင္ရေသာသူအသီးအသီးတို႔ကို ေခၚထားၾက၏။ ၉ဗိမာန္ေတာ္၌ ရွိေသာဒါဝိဒ္မင္းႀကီး ၏ လွံမ်ားႏွင့္ ဒိုင္းလႊားမ်ားကို၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယာယဒသည္ ထုတ္၍၊ လူတရာအုပ္တို႔အား အပ္ေလ၏။ ၁ဝအသီးအသီးလက္နက္ကိုင္ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ရွင္ဘုရင္ပတ္လည္၊ ယဇ္ပလႅင္အနားႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္၌ လက္်ာေထာင့္မွစ၍ လက္ဝဲေထာင္တုိင္ေအာင္ ေနရာခ်ထားေလ၏။ ၁၁ထုိအခါ ရွင္ဘုရင္သားေတာ္ကုိ ျပင္သုိ႔ထုတ္၍၊ ရာဇသရဖူႏွင့္ ပညတိၱက်မ္းကို တင္လ်က္၊ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ၾက၏။ ေယာယဒႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္ ဘိသိက္ေပး၍၊ ရွင္ဘုရင္အသက္ေတာ္ရွင္ေစသတည္းဟု ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။

၁၂အာသလိသည္ လူမ်ားျပည့္၍ ရွင္ဘုရင္ထံ၌ ခ်ီးမြမ္းသံကုိ ၾကားလွ်င္၊ လူမ်ားရွိရာ ဗိမာန္ေတာ္သို႔သြား၍၊ ၁၃ရွင္ဘုရင္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ဝင္ဝ၊ တိုင္နားရပ္လ်က္၊ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္၊ တံပိုးမႈတ္ေသာသူမ်ားတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္အနားေတာ္၌ ရပ္လ်က္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္၍၊ တံပိုးမႈတ္လ်က္ သီးခ်င္းသည္တို႔သည္ တုရိယာအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုကိုင္၍၊ ေထာမနာသီခ်င္းကို ဆိုလ်က္ ရွိၾကသည္ကိုျမင္လ်င္၊ မိမိအဝတ္ကိုဆုတ္၍ ပုန္ကန္မႈပါ တကားဟု ေအာ္ဟစ္ေလ၏။ ၁၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေယာယဒကလည္း၊ ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွာ မေသေစႏွင့္။ တပ္ျပင္သို႔ ထုပ္ၾက။ သူ႔ဘက္မွာေနေသာသူကို ထားႏွင့္သတ္ၾကဟု လူတရာအုပ္တပ္မွဴးတို႔ကိုမွာထားႏွင့္ သည္အတိုင္း၊ ၁၅အာသလိကို ဘမ္းဆီးလ်က္၊ နန္းေတာ္သုိ႔သြားေသာ၊ ျမင္းလမ္းဝသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ သတ္ၾက၏။

၁၆ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ လူျဖစ္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေယာယဒသည္ မိမိထံ၌ ပဋိိညာဥ္ဖဲြ႔ေစ၏။ ၁၇လူအေပါင္းတို႔သည္ ဗာလေက်ာင္းသို႔သြား၍ ၿဖိဳဖ်က္ၾက၏။ ယဇ္ပလႅင္မ်ားႏွင့္ ရုပ္တုမ်ားကို ခ်ဳိးဖဲ့၍၊ ယဇ္ပလႅင္တို႔ေရွ႔မွာ ဗာလယဇ္ပုေရာဟိတ္ မႆန္ကို သတ္ၾက၏။ ၁၈ေမာေရွပညတၱိက်မ္း၌ ပါသည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရားအား မီးရႈိ႔ရာယဇ္တို႔ကို ပူေဇာ္ျခင္း၊ ဒါဝိဒ္စီရင္သည္အတုိင္း၊ ရႊင္လန္းစြာသီခ်င္းဆုိျခင္းအမႈကို ျပဳေစျခင္းငွါ၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ ဒါဝိဒ္ခဲြထားေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေလဝိသားတို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္အေၾကာင္း၊ ေယာယဒစီရင္ေလ၏။ ၁၉မသန္႔ရွင္းေသာ လကၡဏာတစံုတခုရွိေသာ သူကိုမဝင္ေစျခင္းငွါ၊ ဗိမာန္ေတာ္တံခါးေစာင့္တို႔ကိုလည္း ခန္႔ထားေလ၏။ ၂ဝလူတရာအုပ္၊ မွဴးမတ္၊ အႀကီးအကဲ၊ ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔ကိုေခၚလ်က္၊ ျမင့္ေသာတံခါးလမ္းျဖင့္၊ ရွင္ဘုရင္ကိုဗိမာန္ေတာ္မွ နန္းေတာ္သို႔ပို႔ေဆာင္၍၊ ရာဇပလႅင္ေတာ္ ေပၚမွာတင္ၾက၏။ ၂၁နန္းေတာ္နားမွာ အာသလိကိုသတ္ၿပီးမွ၊ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္၍၊ တစ္ၿမိဳ႔လံုး၌လည္း၊ ၿငိပ္ဝပ္ျခင္းရွိ၏။