၆ရာ အခန္းၾကီး(၂၄)


၁ေယာရွသည္ အသက္ခုနစ္ႏွစ္ရွိေသာ္၊ နန္းထုိင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ အႏွစ္ေလးဆယ္စိုးစံ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔သူ ဇိဗိအမည္ရွိ၏။ ၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေယာယဒ လက္ထက္ကာလပတ္လံုး၊ ေယာရွသည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကိုျပဳ၏။ ၃ေယာယဒေပးစားေသာ မိန္းမႏွစ္ ေယာက္ႏွင့္ စံုဘက္၍ သားသမီးတို႔ကို ျမင္ရ၏။

၄ထုိေနာက္မွ၊ ေယာရွသည္ ဗိမာန္ေတာ္ကိုျပဳျပင္မည္အၾကံရွိလ်က္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေလဝိသား တို႔ကုိ စုေဝးေစ၍၊ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္၏။ အိမ္ေတာ္ကို ျပဳျပင္ျခင္းငွါ၊ ယုဒၿမိဳ႔တို႔ကိုလွည့္လည္သျဖင့္၊ ႏွစ္တိုင္းအစဥ္ ဣသေရလူအေပါင္းတို႔မွ ေငြကိုခံယူ၍၊ အမႈၿပီးေအာင္ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ေလဝိသားတို႔သည္ မႀကိဳးစားဘဲေနၾက၏။ ၆တဖန္ရွင္ဘုရင္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး ေယာယဒကုိေခၚ၍၊ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္၊ တဲေတာ္အဘုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွႏွင့္ စည္းေဝးရာဣသေရလပရိသတ္ ျပဳသည္နည္းတူ၊ ေလဝိသားတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစ၍၊ ယုဒျပည္အရပ္ရပ္တို႔မွ ေငြကိုခံယူ၍၊ ေဆာင္ခဲ့ရမည္ အေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္မမွာထားဘဲ ေနသနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၇အဓမၼမိန္းမ အာသလိ၏ သားတို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္ကို ၿဖိဳဖ်က္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ပူေဇာ္ေသာ ဘ႑ာရွိသမွ်တုိ႔ကိုလည္း၊ ဗာလဘုရားတို႔အား ပူေဇာ္ၾက၏။ ၈ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း၊ ေသတၱာကိုလုပ္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္ျပင္၊ တံခါးနားမွာထားၾက၏။ ၉ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္ေမာေရွသည္ ေတာမွာဣသေရလအမ်ဳိး၌ ေငြခဲြသည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရားအထံေတာ္သုိ႔ ေဆာင္ခဲ့ရမည္ဟု ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစ၍ ယုဒျပည္အရပ္ရပ္မွစ၍ ေၾကာ္ျငာၾက၏။ ၁ဝမင္းမ်ားႏွင့္ျပည္သူျပည္သားမ်ား အေပါင္းတို႔သည္၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေဆာင္ခဲ့၍၊ လက္စသတ္သည္တုိင္ေအာင္၊ ေသတၱာထဲသို႔ သြင္းထားၾက၏။ ၁၁ထုိေသတၱာကို ေလဝိသားတို႔သည္ ဘ႑ာေတာ္တိုက္ထဲသို႔သြင္း၍၊ ေငြမ်ားသည္ကို သိျမင္လွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္၏ စာေရးေတာ္ႀကီးႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏ စာေရးသည္ လာ၍၊ ေငြကိုထုတ္ယူၿပီးမွ ေသတၱာကို သူ႔ေနရာ၌ထားျပန္၏။ ထုိသုိ႔ေနတိုင္းျပဳ၍၊ မ်ားစြာေသာေငြကိုစုထားၾက၏။ ၁၂ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ေယာယဒသည္ ဗိမာန္ေတာ္၏ အမႈေတာ္ေစာင့္တို႔၌ ထုိေငြကိုအပ္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္ကိုျပဳျပင္ေစျခင္းငွါ၊ ပန္းရန္သမား၊ လက္သမား၊ ပန္းပဲသမား၊ ပန္းတဥ္းသမားတို႔အားေပးဝယ္ၾက၏။ ၁၃အလုပ္လုပ္ေသာ သူတို႔သည္ ႀကိဳးစား၍ ျပဳျပင္သျဖင့္၊ ဗိမာန္ေတာ္ကို ပကတိအျဖစ္၌ ခိုင္ခံ့ေစၾက၏။ ၁၄လက္စသတ္ေသာအခါ၊ က်န္ၾကြင္းေသာေငြကို ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ေယာယဒထံသို႔ ယူခဲ့၍၊ ထုိေငြႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္၌ အမႈေတာ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ ပူေဇာ္ရန္တန္ဆာ၊ ေရႊဖလား၊ ေငြဖလား၊ ဇြန္မ်ားကုိ လုပ္ၾက၏။ ေယာယဒလက္ထက္ ကာလပတ္လံုး၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကုိ အစဥ္ပူေဇာ္ၾက၏။ ၁၅ေယာယဒသည္ အုိ၍ကာလ ျပည့္စံုရာေရာက္လ်က္၊ အသက္တရာသံုးဆယ္ ရွိေသာ္ေသ၍၊ ၁၆ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔မွာ ရွင္ဘုရင္တို႔တြင္ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးတြင္ ဘုရားသခင္၌၄င္း၊ အိမ္ေတာ္၌၄င္း၊ ေက်းဇူးျပဳေသာသူျဖစ္သတည္း။

၁၇ေယာယဒေသေသာေနာက္၊ ယုဒမင္းတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သို႔လာ၍ ရွိခိုးၾက၏။ သူတို႔စကားကုိ ရွင္ဘုရင္နားေထာင္သျဖင့္၊ ၁၈သူတို႔သည္ဘုိးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ကိုစြန္႔၍၊ အာရွရပင္ႏွင့္ ရုပ္တုတို႔ကုိ ဝတ္ျပဳၾက၏။ ထုိအျပစ္ေၾကာင့္ အမ်က္ေတာ္သည္ ယုဒျပည္ႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အေပၚမွာ သက္ေရာက္ ေလ၏။ ၁၉သူတို႔ကိုထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ေသြးေဆာင္ေစျခင္းငွါ၊ ပေရာဖက္တို႔ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊ ပေရာဖက္တို႔သည္ သက္ေသခံေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ၾက။ ၂ဝတဖန္ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယာယဒသား ဇာခရိအေပၚမွာ သက္ေရာက္၍၊ သူသည္ပရိသတ္အလယ္ ျမင့္ေသာအရပ္၌ ရပ္လ်က္၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ကိုယ္အက်ဳိးကိုပ်က္ေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ ေတာ္တို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္လြန္က်ဴးၾကသနည္း။ သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားကိုစြန္႔ေသာေၾကာင့္၊ သင္တုိ႔ကိုလည္း စြန္႔ေတာ္မူၿပီဟု ျမြက္ဆုိ၏။ ၂၁လူမ်ားတို႔သည္ သူ႔ကိုမေကာင္းေသာအၾကံႏွင့္ တိုင္ပင္၍၊ ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း၌ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္၍ သတ္ၾက၏။ ၂၂ထုိသုိ႔ ေယာရွမင္းႀကီးသည္ ဇာခရိအဘ၊ ေယာယဒျပဳေသာ ေက်းဇူးကို မေအာက္ေမ့၊ သားကိုသတ္ေလသည္တကား။ ဇာခရိေသေသာအခါ၊ ဤအမႈကို ထာဝရဘုရားသည္ ၾကည္ရႈ႔စစ္ေၾကာေတာ္မူမည္ဟု ဆို၏။

၂၃ထုိေန႔အဆံုး၌၊ ရႈရိတပ္သားတို႔သည္ စစ္ခ်ီ၍ လာၾကသျဖင့္၊ ယုဒျပည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္မွ၊ မွဴးမတ္ အရာရွိအေပါင္းတို႔ကုိ သုတ္သင္ပယ္ရွင္း၍၊ လက္ရဥစၥာရွိသမွ်တို႔ကုိ ဒမာသက္ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ ေပးလုိက္ၾက၏။ ၂၄ယုဒလူတုိ႔သည္ ဘုိးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ စြန္႔ေသာေၾကာင့္၊ မ်ားျပားေသာ အလံုးအရင္းျဖစ္ ေသာ္လည္း၊ နည္းေသာရႈရိတပ္အလံုးအရင္းလက္သို႔ ထာဝရဘုရား အပ္ေတာ္မူ၍၊ ရႈရိလူတို႔သည္ ေယာရွကို တရားစီရင္ၾက၏။ ၂၅ရန္သူထြက္သြားေသာအခါ၊ ေယာရွသည္ ႀကီးစြာေသာဒုကၡကုိခံရလ်က္၊ ေနရစ္သည္ျဖစ္၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေယာယဒသားတို႔ကို သတ္ေသာ အျပစ္ေၾကာင့္၊ မိမိကြၽန္တို႔သည္ သင္းဖဲြ႔၍၊ သာလြန္ေပၚမွာ ေသေအာင္လုပ္ၾကံၾက၏။ ထုိမင္းကို ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ေသာ္လည္း၊ ရွင္ဘုရင္တို႔တြင္ မသၿဂႋဳဟ္။ ၂၆လုပ္ၾကံေသာသူကား၊ အမၼဳန္အမ်ဳိးသမီး ရွိမတ္သား၊ ေယာဇဗဒ္ႏွင္ ေမာဘအမ်ဳိးသမီး ရွိမရိပ္သား ရေဟာဇဗဒ္ တည္း။ ၂၇ေယာရွသည္ သားရွိျခင္းအရာ၊ ေလးေသာအမႈကိုထမ္းျခင္းအရာ၊ ဗိမာန္ေတာ္ကို ျပဳျပင္ျခင္းအရာတို႔သည္ ရာဇဝင္ႏွင့္ စပ္ေသာစာ၌ ေရးထားလ်က္ရိွ၏။ သားေတာ္အာမဇိသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌နန္းထုိင္၏။