၆ရာ အခန္းၾကီး(၂၅)


၁အာမဇိသည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ နန္းထုိင္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ႏွစ္ဆယ္ကိုးႏွစ္ စိုးစံ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူ ယုဒၵန္အမည္ရွိ၏။ ၂ထုိမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကိုျပဳေသာ္လည္း၊ စိတ္ႏွလံုးမစံုလင္။ ၃အာမဇိသည္ မင္းအာဏာတည္ေသာအခါ၊ ခမည္းေတာ္မင္းႀကီးကို သတ္ေသာ ကြၽန္တို႔ကုိသတ္ ေလ၏။ ၄သားအတြက္အဘသည္ အေသမခံရ။ အဘအတြက္သားသည္ အေသမခံရ။ လူတိုင္းမိမိအျပစ္ေၾကာင့္ အေသခံရ၏ဟု ေမာေရွပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားလ်က္ရွိေသာ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္၍၊ ထုိကြၽန္တို႔၏ သားမ်ားကို မသတ္ဘဲေန၏။

၅အာမဇိမင္းသည္ ယုဒလူတို႔ကို စည္းေဝး၍၊ ယုဒလူႏွင့္ ဗယၤာမိန္လူတို႔တြင္၊ အေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ လူတေထာင္အုပ္၊ တရာအုပ္တို႔ကုိခန္႔ထား၏။ အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္၍၊ လွံႏွင့္ ဒုိင္းကိုကုိင္တတ္ေသာ စစ္သူရဲေကာင္း တို႔သည္၊ စာရင္းဝင္သည္အတိုင္း သံုးသိန္းရွိၾက၏။ ၆ခြန္အားႀကီးေသာ ဣသေရလသူရဲတသိန္းကိုလည္း ေငြအခြက္တေထာင္ႏွင့္ ငွါး၏။ ၇သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ လူတေယာက္သည္လာ၍၊ အုိမင္းႀကီး၊ ဣသေရလတပ္ ကိုမလုိက္ေစႏွင့္။ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလလူတည္းဟူေသာ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ႏွင့္ အတူရွိေတာ္ မမူ။ ၈မင္းႀကီးသြားလုိလွ်င္ သြား၍ စစ္တုိက္ျခင္းငွါ၊ ခုိင္ခံ့ေသာ္လည္း၊ ရန္သူေရွ႔မွာ ဘုရားသခင္ ရႈံးေစေတာ္မူမည္။ ဘုရားသခင္သည္ မစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၉အာမဇိက၊ ဣသေရလတပ္ကိုငွါး၍၊ ေငြအခြက္တေထာင္ကို ေပးမိေသာေၾကာင့္၊ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္၏ လူကိုေမးျမန္းေသာ္၊ ဘုရားသခင္၏ လူက၊ ထုိမွ်မက ထာဝရဘုရားသည္ သာ၍ေပးႏုိင္ေတာ္မူသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁ဝထုိအခါ အာမဇိသည္ ဧဖရိမ္ျပည္မွ ေရာက္လာေသာစစ္သူရဲတို႔ကုိ ခြဲထား၍ မိမိတို႔ေနရာသို႔ ျပန္သြားေစျခင္းငွါ၊ လႊတ္လုိက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ အလြန္အမ်က္ထြက္၍၊ ယုဒျပည္သားတို႔၌ အၿငိဳးထားလ်က္၊ မိမိတို႔ေနရာသို႔ျပန္သြားၾက၏။ ၁၁အာမဇိသည္လည္း၊ ကိုယ္ကိုခိုင္ခံ့ေစ၍၊ ဆားခ်ဳိင့္သို႔တပင္ခ်ီ သျဖင့္၊ စိရေတာင္သား တေသာင္းကို လုပ္ၾကံေလ၏။ ၁၂ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔သည္ လူတေသာင္းကို အရွင္ဘမ္းၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္ေတာင္ထိပ္သို႔ ေဆာင္သြား၍၊ က်ဳိးပဲ့ေစျခင္းငွါ ေအာက္သို႔တြန္းခ်ၾက၏။ ၁၃ဝုိင္း၍တုိက္ရေသာအခြင့္ကုိ အာမဇိမေပး၊ လႊတ္လုိက္ေသာ စစ္သူရဲတို႔မူကား၊ ရွမာရိၿမိဳ႔မွစ၍၊ ေဗေသာရုန္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္၊ ယုဒၿမိဳ႔တို႔ကုိ တုိက္သျဖင့္၊ လူသံုးေထာင္ကို တိုက္၍ လက္ရဥစၥာအမ်ားကို သိမ္းသြားၾက၏။

၁၄အာမဇိသည္ ဧဒုန္အမ်ဳိးသားတို႔ကုိ လုပ္ၾကံရာမွ ျပန္လာေသာအခါ၊ စိရေတာင္သားကိုး ကြယ္ေသာ ဘုရားတို႔ကုိေဆာင္ခဲ့၍၊ ကိုယ္တိုင္ကိုးကြယ္ရာ ဘုရားျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ တည္ေထာင္လ်က္ သူတို႔ေရွ႔မွာ၊ ဦးၫ¸တ္ခ်၍၊ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔ေလ၏။ ၁၅ထာဝရဘုရားသည္ အာမဇိကုိအမ်က္ထြက္၍၊ ပေရာဖက္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကား၊ မိမိလူတို႔ကုိ ရန္သူလက္မွမကယ္ႏိုင္ေသာ တပါးအမ်ဳိးသားဘုရား တို႔ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆည္းကပ္သနည္းဟု ေျပာဆိုလွ်င္၊ ၁၆ရွင္ဘုရင္က သင္သည္တုိင္ပင္မွဴးမတ္ျဖစ္ သေလာ။ တိတ္ဆိတ္စြာေနေလာ့။ အဘယ္ေၾကာင့္ ရာဇဝတ္ခံခ်င္သနည္းဟု ဆုိေသာ္၊ ပေရာဖက္က၊ မင္းႀကီးသည္ ငါေပးေသာ ကတိစကားကုိ နားမေထာင္ကို ဤအမႈကုိျပဳမိေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ မင္းႀကီးကိုဖ်က္ဆီးမည္ ၾကံေတာ္မူသည္ကုိ ငါသိျမင္သည္ဟု ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္၊ တိတ္ဆိတ္စြာေနေလ၏။

၁၇ထုိေနာက္၊ အာမဇိသည္ တုိင္ပင္ၿပီးမွ၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေယဟုသားျဖစ္ေသာ ေယာခတ္၏ သား ယေဟာရွထံသို႔ သံတမန္ကို ေစလႊတ္၍၊ ငါတို႔သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မိၾကကုန္အံ့ဟု မွာလုိက္လွ်င္၊ ၁၈ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ ယေဟာရွက၊ ေလဗႏုန္ဆူးပင္သည္ ေလဗႏုန္အာရဇ္ပင္ထံသို႔ ေစလႊတ္၍၊ သင့္သမီးကို င့ါသားႏွင့္ ေပးစားပါဟု ဆိုစဥ္တြင္၊ ေလဗႏုန္သားရဲတေကာင္သည္ ေလွ်ာက္သြား၍ ဆူးပင္ကိုနင္းမိ၏။ ၁၉သင္ကငါသည္ ဧဒုန္လူတို႔ကုိလုပ္ၾကံၿပီဟု ဆုိလ်က္၊ ဝါၾကြားခ်င္ေသာစိတ္ ျမင့္လွ၏။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ေနရာ၌ေနေလာ့။ သင့္ကိုတိုင္ ႏွင့္ယုဒျပည္သည္ ေဘးေရာက္၍ ဆံုးရႈံးေစျခင္းငွါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အမႈရွာသနည္းဟု ယုဒရွင္ဘုရင္အာမဇိကုိ ျပန္၍ မွာလုိက္ေလ၏။ ၂ဝထုိစကားကုိ အာမဇိသည္နားမေထာင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဧဒုံျပည္ဘုရားတို႔ကုိဆည္းကပ္ ေသာေၾကာင့္၊ ရန္သူလက္သို႔ အပ္ျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူ၏။ ၂၁ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ စစ္ခ်ီ၍၊ ရွင္ဘုရင္ ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ယုဒျပည္ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔၌ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မိၾကသျဖင့္၊ ၂၂ဣသေရလအမ်ဳိးသား ေရွ႔မွာ ယုဒအမ်ဳိးသား ရႈံး၍၊ အသီးအသီးတို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာသို႔ ေျပးၾက၏။ ၂၃ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ယေဟာရွသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ အာခဇိသား ျဖစ္ေသာ ေယာရွ၏သား အာမဇိကုိ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔မွာ ဘမ္းမိ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြား ၿပီးလွ်င္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရုိးအေတာင္ေလးရာကို၊ ဧဖရိမ္တံခါးမွသည္ ေထာင့္တံခါး တိုင္ေအာင္ ၿဖိဳဖ်က္ေလ၏။ ၂၄ၾသဗေဒဒုံလက္တြင္၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ ရွိသမွ်ေသာေရႊေငြမွစ၍၊ တန္ဆာအလံုးစံုႏွင့္ နန္းေတာ္ ဘ႑ာအလံုးစံုကို၄င္း၊  အာမခံေသာသူအခ်ဳိ႔တို႔ကုိ၄င္း၊ ယူ၍ရွမာရိၿမိဳ႔သုိ႔ျပန္သြား၏။

၂၅ဣသေရလရွင္ဘုရင္ေယာခတ္သား ယေဟာရွေသေသာေနာက္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွသား အာမဇိသည္ တဆယ္ငါးႏွစ္ အသက္ရွင္ေသး၏။ ၂၆အာမဇိျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းမွ်အစအဆံုးတို႔သည္၊ ယုဒရာဇဝင္ႏွင့္ ဣသေရလရာဇဝင္၌ေရးထားလ်က္၏။ ၂၇အာမဇိသည္ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ လုိက္ရာမွ လႊဲသြားေသာေနာက္၊ သူ၏တဘက္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သင္းဖဲြ႔ၾက၍၊ သူသည္ လာခိရွၿမိဳ႔သုိ႔ ေျပးသည္တြင္၊ ထုိၿမိဳ႔သို႔ ေစလႊတ္၍ သတ္ေစၿပီးမွ၊ ၂၈ျမင္းေပၚ၌တင္လ်က္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေဆာင္ခဲ့၍၊ ဘုိးေဘးတို႔ႏွင့္ အတူ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။