၆ရာ အခန္းၾကီး(၂၆)


၁ယုဒျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔သည၊္ အသက္တဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ရွိေသာ သားေတာ္ၾသဇိကို ယူ၍၊ ခမည္း ေတာ္အာမဇိအရာ၌ နန္းတင္ၾက၏။ ၂ထုိမင္းသည္ ခမည္းေတာ္ေသေသာေနာက္၊ ဧလုပ္ၿမိဳ႔ကိုျပဳစု၍၊ ယုဒႏုိင္ငံထဲ သို႔သြင္းျပန္၏။ ၃ၾသဇိသည္ အသက္တဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ရွိေသာ္၊ နန္းထုိင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ငါးဆယ္ႏွစ္ႏွစ္စိုးစံ ေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူ ေယေခါလိ အမည္ရွိ၏။ ၄ထုိမင္းသည္ ခမည္းေတာ္အာမဇိ ျပဳသည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကို ျပဳ၏။ ၅ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံကို နားလည္ေသာ ဇာခရိလက္ထက္၌၊ ၾသဇိမင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆည္းကပ္၏။ ထာဝရဘုရားကုိဆည္းကပ္ေသာ ကာလပတ္လံုး၊ ဘုရားသခင္သည္ အၾကံထေျမာက္ရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၆ထုိမင္းသည္ စစ္ခ်ီ၍၊ ဖိလိတၱိလူတို႔ကို တုိက္သျဖင့္၊ ဂါသၿမိဳ႔ရိုး၊ ယာဗေနၿမိဳ႔ရုိး၊ အာဇုတ္ၿမိဳ႔ရုိးတို႔ကို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီးမွ၊ အာဇုတ္ၿမိဳ႔ပတ္လည္၊ ဖိလိတၱိျပည္အရပ္ရပ္ ၌ၿမိဳ႔သစ္တို႔ကို တည္ေထာင္ေလ၏။ ၇ဘုရားသခင္သည္ ဖိလိတိၱလူ၊ ဂုရဗာလၿမိဳ႔မွာ ေနေသာအာရပ္လူ၊ မဟုနိမ္လူ တို႔တဘက္၌ သူ႔ကုိမစေတာ္မူ၏။ ၈အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္လည္း၊ ၾသဇိမင္းအား လက္ေဆာင္ပ႑ာတို႔ကို ဆက္ၾက၏။ သူသည္ အလြန္ကိုယ္ကို ခုိင္ခံ့ေစသျဖင့္၊ သိတင္းေတာ္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္တုိင္ေအာင္၊ ေက်ာ္ေစာ ေလ၏။

၉ၾသဇိမင္းသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ေထာင့္တံခါး၊ ခ်ဳိင့္တံခါး၊ ၿမိဳ႔ရိုးေကြ႔တံခါး၌ ရဲတုိက္တို႔ကုိတည္၍၊ ခုိင္ခံ့ေစ၏။ ၁ဝေတာ၌လည္း၊ ရဲတုိက္တို႔ကိုတည္၏။ ေရတြင္းမ်ားကိုလည္းတူး၏။ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းရာအရပ္ႏွင့္ ေျမညီရာအရပ္၌၊ မ်ားစြာေသာသိုးႏြားတို႔ကို၊ ဆည္းဖူး၍ ေတာင္အရပ္၊ ေျမေကာင္းေသာအရပ္၌ လယ္လုပ္ေသာသူႏွင့္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ ျပဳစုေသာ သူတို႔ကုိလည္း ေစစား၏။ ထုိသုိ႔ေသာအမႈမ်ားကို ဝါသနာရွိ၏။

၁၁ၾသဇိမင္း၌ တပ္စာေရး ေယေယလႏွင့္ တပ္အုပ္မာေသယတို႔သည္ စာရင္းယူသည္အတုိင္း၊ ရွင္ဘုရင္၏ ဗိုလ္မင္း ဟာနနိသည္ စီရင္၍၊ အသီးအသီးတပ္ဖဲြ႔ေသာ စစ္သူရဲဗိုလ္ေျခမ်ားရွိၾက၏။ ၁၂ထုိသုိ႔ခြန္အားႀကီးေသာ သူရဲအေဆြအမ်ဳိးအလုိက္၊ အႀကီးအကဲလုပ္ေသာ သူေပါင္းကား၊ ႏွစ္ေထာင္ ေျခာက္ရာတည္း။ ၁၃ထုိသုိ႔အႀကီးအကဲ လုပ္ေသာသူ၊ ရန္သူတဘက္၌ ရွင္ဘုရင္ကို ေထာက္မျခင္းငွါ၊ ႀကီးေသာခြန္အားႏွင့္ စစ္တိုက္ေသာသူရဲေပါင္းကား၊ သံုးသိန္းခုနစ္ေထာင္ငါးရာတည္း။ ၁၄ၾသဇိမင္းသည္ လည္း၊ ဗုိလ္ေျခအေပါင္းတို႔အဘုိ႔၊ ဒိုင္းလႊား၊ လွံ၊ သံခေမာက္လံုး၊ သံခ်ပ္၊ ေလး၊ ေက်ာက္ႏွင့္ ပစ္စရာေလာက္လႊဲတို႔ကုိ ျပင္ဆင္ေလ၏။ ၁၅လိမၼာေသာသူတို႔သည္ ဥာဏ္ရွာ၍လုပ္ေသာ ယႏၱရားစက္တို႔ကုိလည္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရဲတိုက္၊ ၿမိဳ႔ျပအုိးအေပၚက ျမွားႏွင့္ ေက်ာက္ႀကီးကို ပစ္စရာဘုိ႔၊ ျပင္ဆင္ေလ၏။ ထုိသုိ႔တန္ခုိးႀကီးေအာင္၊ အထူးသျဖင္၊ မစျခင္းကိုခံရသည္ျဖစ္၍၊ သိတင္းေတာ္သည္ အႏွံ႔အျပား ေက်ာ္ေစာ၏။

၁၆ၾသဇိမင္းသည္ တန္ခုိးႀကီးေသာအခါ၊ ကိုယ္အက်ဳိးနည္းေအာင္ ေထာင္လႊားေသာစိတ္ထသျဖင့္၊ မိမိဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ ျပစ္မွား၍၊ နံ႔သာေပါင္းကုိမီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ နံ႔သာေပါင္းကုိ မီးရႈိ႔ျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္ထဲသို႔ ဝင္ေလ၏။ ၁၇ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အာဇရိသည္ ရဲရင့္ျခင္း သတၱိရွိေသာ ထာဝရဘုရား ၏အမႈေတာ္ထမ္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ရွစ္က်ိပ္တို႔ႏွင့္ တကြ၊ ရွင္ဘုရင္ ၾသဇိေနာက္ေတာ္သို႔ လုိက္၍၊ ၁၈ဆီးတားသျဖင့္၊ အိုၾသဇိမင္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထာဝရဘုရားအား နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ျခင္းအမႈႏွင့္မဆိုင္ပါ။ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ ေစျခင္းငွါ၊ ခန္႔ထားေသာအာရံုႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သာ ထိုအမႈႏွင့္ဆိုင္ၾကပါ၏။ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲက ထြက္ သြားေလာ့။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ျပစ္မွားၿပီ။ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင့္ ေရွ႔ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္အသေရပ်က္လိမ့္မည္ ဟု ဆိုၾကလွ်င္၊ ၁၉ၾသဇိမင္းသည္ ေဒါသစိတ္ရွိ၍၊ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ျခင္းငွါ၊ လင္ပန္းကိုကိုင္လ်က္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တို႔ကို အမ်က္ထြက္လွ်င္၊ ဗိမာန္ေတာ္တြင္ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ပလႅင္၏အနား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ေရွ႔မွာ၊ ႏူနာသည္ ရွင္ဘုရင္နဖူး၌ ေပၚေလ၏။ ၂ဝယဇ္ပုေရာမင္းႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အေပါင္းတို႔သည္ ၾကည့္ရႈ၍၊ နဖူးေတာ္  ၌ ႏူနာစြဲသည္ကိုျမင္လွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္ကို ျပင္သို႔ႏွင္ထုတ္ၾက၏။ ရွင္ဘုရင္ကိုယ္တိုင္လည္း၊ ထာဝရဘုရား ဒဏ္ခတ္ ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ အလ်င္အျမန္ထြက္ေလ၏။ ၂၁ထိုသို႔ ၾသဇိမင္းသည္ ေသသည္တိုင္ေအာင္ ႏူနာစြဲ၍ ျခားနား ေသာနန္း၌ေနရ၏။ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေသာအခြင့္ကိုမရ။ သားေတာ္ေယာသံသည္ နန္းေတာ္ကိုအုပ္စိုး၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အမႈကိုစီရင္ရ၏။ ၂၂ၾသဇိျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ် အစအဆံုးတို႔ကုို၊ အာမုတ္သား ပေရာဖက္ေဟရွာယ သည္ ေရးထားေလ၏။ ၂၃ၾသဇိသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍၊ သူတို႔ႏွင့္အတူ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း၊ လူႏူျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္၊ ရွင္ဘုရင္တို႔သခ်ႋဳင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာေျမကြက္၌သာ သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။ သားေတာ္ေယာသံသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။