၆ရာ အခန္းၾကီး(၂၇)


၁ေယာသံသည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ္၊ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ဇာဒုတ္သမီး ေယရုရွာအမည္ရွိ၏။ ၂ထိုမင္းသည္ ခမည္းေတာ္ ၾသဇိက်င့္သမွ်အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကိုျပဳ၏။ သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္ထဲသို႔မဝင္။ ျပည္သူျပည္သားတို႔ သည္ မတရားသျဖင့္ျပဳၾကေသး၏။ ၃ထိုမင္းသည္ ဗိမာန္ေတာ္အထက္ တံခါးကိုလႈပ္၍ ၾသေဖလၿမိဳ႔ရိုးကို အလြန္ ခိုင္ခံ့ေစ၏။ ၄ယုဒေတာင္ရိုးေပၚမွာ ၿမိဳ႔မ်ားကို၄င္း၊ ေတာ၌ရဲတိုက္မ်ားႏွင့္ ျပအိုးမ်ားကို၄င္း တည္ေထာင္ေလ၏။ ၅အမၼဳန္ ရွင္ဘုရင္ကိုလည္း စစ္တိုက္၍ႏိုင္သျဖင့္၊ ႏိုင္ေသာႏွစ္တြင္ အမၼဳန္သားတို႔သည္ ေငြအခြက္တေထာင္၊ ဂ်ံဳေကာရ တေသာင္း၊ မုေယာတေသာင္းကို ေပးရၾက၏။ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္တြင္ ထိုအတူေပးရၾက၏။ ၆ထိုသို႔ ေယာသံ သည္ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ မိမိအက်င့္တို႔ကို ျပင္ဆင္ေသာေၾကာင့္ တန္ခိုးတိုးပြားသတည္း။ ၇ေယာသံျပဳမူသမွ်ေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်၊ စစ္တိုက္ျခင္းအက်င့္က်င့္ျခင္း အမႈအရာအလံုးစံုတို႔သည္၊ ဣသေရလရာဇဝင္ႏွင့္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၈ေယာသန္သည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္အိပ္ေပ်ာ္၍၊ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္အာခတ္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။