၆ရာ အခန္းၾကီး(၂၈)


၁အာခတ္သည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ရွိေသာ္၊ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ စိုးစံေလ၏။ ထိုမင္းသည္ အဘဒါဝိဒ္ကဲ့သို႔မက်င့္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကိုမျပဳ။ ၂ဣသေရလရွင္ဘုရင္တို႔ လိုက္ေသာလမ္းသို႔ လိုက္၍၊ ဗာလဘုရားအဘို႔ ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားကို သြန္းေလ၏။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားေရွ႔မွ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ ရြံရွာဘြယ္ထံုးစံအတိုင္း၊ ဟိႏၷံဳသားခ်ိဳင့္၌ နံ႔သာေပါင္း ကိုမီးရႈိ႔၍၊ မိိမိသားတို႔ကိုလည္း မီးျဖင့္ပူေဇာ္၏။ ၄ျမင့္ေသာအရပ္၊ ေတာင္ေပၚ၊ သစ္ပင္ေအာက္တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍၊ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔တတ္၏။ ၅ထိုေၾကာင့္၊ သူ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သူ႔ကိုရႈရိရွင္ဘုရင္လက္သို႔ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ရႈရိလူတို႔သည္ လုပ္ႀကံလ်က္၊ မ်ားစြာေသာလူတို႔ကို ဘမ္းဆီး၍၊ ဒမာသက္ၿမိဳ႔သို႔ သိမ္းသြားၾက၏။ ၆တဖန္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္လက္သို႔ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထိုရွင္ဘုရင္ ေရမလိသားေပကာသည္ ၾကမ္းတမ္းစြာ လုပ္ၾကံ၍၊ ရဲရင့္ေသာ ယုဒအမ်ိဳးသား တသိန္းႏွစ္ေသာင္းကို တေန႔ျခင္းတြင္သတ္ေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔ သည္ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို စြန္႔ၾကသတည္း။ ၇ခြန္အားႀကီးေသာ ဧဖရိမ္သားဇိခရိသည္၊ ရွင္ဘုရင္သာ မာေသယ၊ နန္းေတာ္အုပ္  အာဇရိကံ၊ ရွင္ဘုရင္ေနာက္ ဒုတိယမင္းဧလကာနကို သတ္၏။ ၈ဣသေရလ အမ်ိဳးတို႔သည္လည္း မိမိတို႔ႏွင့္ေပါက္ေဘာ္ေတာ္ေသာ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ သား၊ သမီးေပါင္းႏွစ္သိန္းကို ဘမ္းဆီး သိမ္းသြားၾက၏။ မ်ားစြာေသာဥစၥာကိုလည္း လုယူ၍ ရွမာရိၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြားၾက၏။

၉ၾသဒက္အမည္ရွိေသာ ထာဝရဘုရား၏ ပေရာဖက္တပါးရွိ၍၊ ရွမာရိၿမိဳ႔သို႔ျပန္လာေသာ တပ္ကိုဆီးႀကိဳလ်က္၊ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ယုဒျပည္ကို အမ်က္ေတာ္ထြက္ေသာ ေၾကာင့္၊ သင္တို႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔ထိေသာ ေဒါသအဟုန္ႏွင့္ သူတို႔ကို သတ္ၾကၿပီတကား။ ၁ဝယခုတြင္လည္း၊ ယုျပည္သည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား ေယာက္်ားမိန္းမတို႔ကို အေစခံကြၽန္လုပ္၍၊ ႏွိပ္စက္မည့္အႀကံ ရွိၾကသည္တကား။ သို႔ျပဳလ်င္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားရာသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၁၁ငါ့စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ ယခုဘမ္းဆီး၍ သိမ္းယူခဲ့ေသာ သင္တို႔၏ညီအစ္ကိုမ်ားကို လႊတ္လိုက္ၾကေလာ့။ သို႔မဟုတ္ ထာဝရဘုရား၏ ျပင္းစြာေသာအမ်က္ေတာ္သည္ သင္တို႔အေပၚမွာ သက္ေရာက္ လိမ့္မည္ဟု သတိေပး၏။ ၁၂ထိုအခါ ဧဖရိမ္အမ်ိဳးသား အႀကီးအကဲ၊ ေယာဟနန္သား အာဇရိ၊ ေမရွိေလမုတ္သား ေဗရခိ၊ ရွလႅံဳသား ေဟဇကိ၊ ဟာဒလဲသား အာမသာတို႔သည္ စစ္တိုက္ရာမွလာေသာသူတို႔ကို ဆီးတား၍၊ ၁၃သင္တို႔သိမ္းယူခဲ့ေသာ သူတို႔ကို ဤၿမိဳ႔ထဲသို႔မသြင္းရ။ ငါတို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားၿပီ။ အျပစ္ရင္းအေပၚ မွာထပ္၍ ျပစ္မွားေစဦးမည္ဟု သင္တို႔ႀကံစည္ၾကသည္တကား။ ယခုတြင္ ငါတို႔အျပစ္ႀကီးလွ၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ျပင္းစြာ အမ်က္ထြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္၊ ၁၄စစ္သူရဲတို႔သည္ သိမ္းယူခဲ့ေသာလူမ်ားႏွင့္ လုယူခဲ့ေသာ ဥစၥာမ်ားကို မင္းတို႔ေရွ႔၊ ပရိသတ္တို႔ေရွ႔မွာ ထားၾက၏။ ၁၅အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာသူတို႔သည္ ထလ်က္၊ သိမ္းယူခဲ့ေသာ သူတို႔ကိုေခၚ၍၊ အဝတ္မရွိေသာသူတို႔ကို လက္ရဥစၥာျဖင့္ ဝတ္ေစၾက၏။ ေျခနင္းကို စီးေစၾက၏။ စားေသာက္စရာ ဘို႔ ေပးၾက၏။ ဆီႏွင့္လိမ္းေစၾက၏။ အားမရွိေသာသူ အေပါင္းတို႔ကို ျမည္းေပၚမွာတင္၍၊ သူတို႔ေပါက္ေဘာ္ရွိရာ ေယရိေခါၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ စြံပလြံပင္ၿမိဳ႔သို႔ ပို႔ၿပီးမွ၊ ရွမာရိၿမိဳ႔သို႔ ျပန္သြားၾက၏။

၁၆ထိုအခါ  အာရႈရိရွင္ဘုရင္လာ၍ ကူမေစျခင္းငွါ၊ အာခတ္မင္းႀကီးသည္ သံတမန္ကိုေစလႊတ္ေလ၏။ ၁၇အေၾကာင္းမူကား၊ ဧဒံုလူတို႔သည္ လာျပန္သျဖင့္၊ ယုဒျပည္ကိုလုပ္ႀကံ၍၊ လူမ်ားကို ဘမ္းဆီးသိမ္းသြား ၾကၿပီ။ ၁၈ဖိလိတၱိလူတို႔သည္လည္း၊ ႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းႏွင့္ ယုဒျပည္ေတာင္ပိုင္း၌ရွိေသာ ၿမိဳ႔တို႔ကိုတိုက္၍၊ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔၊ အာဇလုန္ၿမိဳ႔၊ ေဂဒရုတ္ၿမိဳ႔၊ ေရွာေခါၿမိဳ႔ရြာ၊ တိမနာၿမိဳ႔ရြာ၊ ဂိမေဇာၿမိဳ႔ရြာမ်ားကို ယူ၍ ေနရာခ်ၾက၏။ ၁၉ယုဒရွင္ဘုရင္ အာခတ္ေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသည္ ယုဒျပည္ကိုအလြန္ႏွိမ့္ခ်၏။ ထိုမင္းသည္ ယုဒျပည္၏အဝတ္တန္ဆာကို ခြၽတ္၍၊ ထာဝရဘုရားကို ၾကမ္းတမ္းစြာျပစ္မွား၏။ ၂ဝအာရႈရိရွင္ဘုရင္ တိဂလတ္ပိေလသာ လာေသာ္လည္း အားကိုမေပး၊ သာ၍ဆင္းရဲေစ၏။ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ အာခတ္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ဘ႑ာႏွင့္ နန္းေတာ္ဘ႑ာမွစ၍၊ မွဴးမတ္အိမ္ တို႔၌ရွိေသာ ဥစၥာမ်ားကို ခြဲၿပီးလွ်င္၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္အား ေပးေသာ္လည္း၊ ထိုဘုရင္သည္ ေက်းဇူးျပန္၍မျပဳ။ ၂၂အာခတ္မင္းႀကီးသည္ ဆင္းရဲဒုကၡခံရေသာအခါ ထာဝရဘုရားကို သာ၍ျပစ္မွား၏။ ၂၃ငါ့ကိုဒဏ္ေပးေသာ ဒမာသက္ ၿမိဳ႔၏ ဘုရားတို႔ကို ငါဆည္းကပ္မည္ဟူ၍၄င္း၊ ရႈရိရွင္ဘုရင္ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားတို႔သည္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ ေၾကာင့္၊ ငါ၌လည္း ေက်းဇူးျပဳေစျခင္းငွါ၊ ထိုဘုရားတို႔အား ယဇ္ပူေဇာ္မည္ဟူ၍၄င္း ဆိုေသာ္၊ ထိုဘုရားတိုိ႔သည္ အာခတ္မင္းႏွင့္ ဣသေရလအမ်ိဳး အက်ိဳးနဲစရာအေၾကာင္းျဖစ္သတည္း။ ၂၄တဖန္ အာခတ္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ တန္ဆာတို႔ကို စုထား၍ အပိုင္းပိုင္း ခ်ိဳးဖ်က္၏။ ဗိမာန္ေတာ္တံခါးတို႔ကိုလည္း ပိတ္ထား၏။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ေထာင့္မ်ား၌ ယဇ္ပလႅင္တို႔ကို တည္၏။ ၂၅အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔အား နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔စရာဘို႔ ယုဒၿမိဳ႔ အသီးအသီးတို႔၌ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကို တည္၍ ဘုိးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္ေလ၏။

၂၆အာခတ္က်င့္ႀကံျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလမွ် အစအဆံုးတို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္ႏွင့္ ဣသေရလရာဇဝင္ ၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၂၇အာခတ္သည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း ဣသေရလရွင္ဘုရင္တို႔သခ်ႋဳင္း၌ မသၿဂႋဳဟ္ၾက။ သားေတာ္ေဟဇကိသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။