၆ရာ အခန္းၾကီး(၂၉)


၁ေဟဇကိသည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ္၊ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ႏွစ္ဆယ္ကိုးႏွစ္ စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ဇာခရိသမီး အာဘိအမည္ရွိ၏။ ၂ထိုမင္းသည္ အဘဒါဝိဒ္က်င့္သမွ်အတိုင္း ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကို ျပဳၾက၏။ ၃နန္းစံပဌမႏွစ္၊ ပဌမလတြင္၊ ဗိမာန္ေတာ္တံခါးကို ဖြင့္၍ ျပဳျပင္ေတာ္မူ၏။ ၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေလဝိသားတို႔ကိုေခၚ၍ အေရွ႔လမ္းမွာ စုေဝးေစလ်က္၊ ၅အိုေလဝိသားတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ကိုယ္ကို၄င္း၊ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ကို၄င္း သန္႔ရွင္းေစ၍၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲက အမႈိက္ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းၾကေလာ့။ ၆ငါတို႔အဘမ်ားသည္ ျပစ္မွား၍၊ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိုက္ကိုျပဳၾကၿပီ။ ထာဝရဘုရားကိုစြန္႔၍၊ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာအရပ္မွ မ်က္ႏွာလႊဲလ်က္ ေက်ာခိုင္းၿပီ တကား။ ၇ဗိမာန္ေတာ္တံခါးတို႔ကိုပိတ္လ်က္၊ မီးခြက္တို႔ကိုသတ္လ်က္၊ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္အား နံ႔သာေပါင္းကို မီးမရႈိ႔၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို မပူေဇာ္ဘဲေနၾကၿပီ။ ၈ထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ယုဒျပည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို အမ်က္ေတာ္ထြက္၍၊ သင္တို႔ျမင္သည္အတိုင္း ဆင္းရဲခံျခင္း၊ မိန္းေမာေတြေဝျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႔သံကို ၾကားျခင္းအမႈ၌ အပ္ေတာ္မူၿပီ။ ၉သို႔ျဖစ္၍၊ ငါတို႔အဘသည္ ထားျဖင့္လဲေသၾကၿပီ။ သားသမီး၊ မယား တို႔သည္ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။ ၁ဝယခုမူကား ျပင္းစြာေသာအမ်က္ေတာ္သည္ ငါတို႔မွလႊဲသြားမည္အေၾကာင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ပဋိိညာဥ္ဖြဲ႔မည္ဟု ငါအႀကံရွိ၏။ ၁၁ငါ့သားတို႔၊ မဖင့္ႏႊဲၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္၍ဝတ္ျပဳျခင္း၊ အမႈေတာ္ကိုေစာင့္ျခင္း၊ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ျခင္းအမႈကို ျပဳေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ကို ေရြးထားေတာ္မူၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်င္၊ ၁၂ေလဝိအမ်ိဳး၊ ေကာဟတ္အႏႊယ္၊ အာမသဲသား မာဟတ္၊ အာဇရိသားေယာလ၊ ေမရာရိအႏႊယ္ အာဗဒိသား ကိရွ၊ ေယဟေလလသား အာဇရိ၊ ေဂရရႈံအႏႊယ္ ဇိမၼသား ေယာအာ၊ ေယာအာသား ဧဒင္၊ ၁၃ဧလိဇဖန္အမ်ိဳးသား ရွိမရိႏွင့္ ေယေယလ၊  အာသပ္အမ်ိဳးသား ဇာခရိႏွင့္ မတၱနိ၊ ၁၄ေဟမန္အမ်ိဳးသား ေယေဟလႏွင့္ရွိမိ၊ ေယဒုသုန္အမ်ိဳးသား ေရွမာယႏွင့္ၾသေဇလတို႔သည္၊ ၁၅အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔ကို ေခၚ၍၊ ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစၿပီးမွ၊ ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ရွင္ဘုရင္စီရင္သည္အတိုင္း၊ ဗိမာန္ေတာ္ကို သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ လာၾက၏။ ၁၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္ကို သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ၊ အတြင္းခန္းထဲသို႔ ဝင္၍၊ ေတြ႔သမွ်ေသာမႈိက္ကို တံတိုင္းသို႔ထုတ္ၿပီးလွ်င္၊ ေလဝိသားတို႔သည္ ေကျဒဳန္ေခ်ာင္းသို႔ယူ၍ သြားၾက၏။ ၁၇ပဌမလတရက္ေန႔တြင္ သန္႔ရွင္းစျပဳ၍၊ ရွစ္ရက္ေန႔တြင္ ဗိမာန္ေတာ္ဦးသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ထိုေနာက္ ရွစ္ရက္ပတ္လံုး ဗိမာန္ေတာ္ကို သန္႔ရွင္းေစ၍ ပဌမတဆယ္ေျခာက္ရက္ေန႔တြင္ လက္စသတ္ၾက၏။ ၁၈ထိုအခါ ေဟဇကိမင္းႀကီးထံသို႔ ဝင္၍၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္တေဆာင္လံုး၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ တန္ဆာရွိသမွ်၊ ေရွ႔ေတာ္မုန္႔တင္ေသာ စားပြဲႏွင့္ တန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကို သန္႔ရွင္းေစပါၿပီ။ ၁၉ထိုမွတပါး၊ အာခတ္မင္းႀကီးလက္ထက္ အဓမၼျပဳ၍ ပစ္ထားေသာ တန္ဆာ ရွိသမွ်တို႔ကို အကြၽႏ္ုုပ္တို႔သည္ ျပင္ဆင္၍ သန္႔ရွင္းေစသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား ယဇ္ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔မွာ တင္ထားပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။

၂ဝထိုအခါ ေဟဇကိမင္းႀကီးသည္ ေစာေစာထ၍၊ ၿမိဳ႔သူႀကီးတို႔ကို စုေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ တက္သြား၏။ ၂၁နန္းေတာ္အျပစ္၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္အျပစ္၊ ယုဒျပည္အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ပူေဇာ္စရာဘို႔ ႏြားခုနစ္ ေကာင္၊ သိုးခုနစ္ေကာင္၊ သိုးသငယ္ခုနစ္ေကာင္၊ ဆိတ္ခုနစ္ေကာင္တို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ အာရုန္သာ ယဇ္ပုေရာစဟိတ္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ပူေဇာ္ေစျခင္းငွါ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၂၂ႏြားတို႔ ကိုသတ္၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အေသြးကိုခံလ်က္၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ျဖန္းၾက၏။ သိုးတို႔ကိုလည္း သတ္၍၊ အေသြးတို႔ကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ျဖန္းၾက၏။ သိုးသငယ္တို႔ကိုလည္း သတ္၍ အေသြးကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ျဖန္းၾက၏။ ၂၃အျပစ္ေျဖရာယဇ္ ပူေဇာ္စရာဘို႔ ဆိတ္တို႔ကိုလည္း ရွင္ဘုရင္ေရွ႔၊ ပရိသတ္ေရွ႔သို႔ထုတ္၍၊ မိမိတို႔လက္ကို တင္ၿပီးမွ၊ ၂၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ သတ္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔၏အျပစ္ကို ေျပေစျခင္းငွါ၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္ေျဖျခင္းမဂၤလာကို ျပဳၾက၏။ ထိုသို႔ မီးရႈိ႔ရာယဇႏွင့္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ကို ဣသေရလအမ်ိဳး သားအေပါင္းတို႔အဘို႔ ပူေဇာ္မည္အေၾကာင္း၊ ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္ရွိၿပီ။ ၂၅ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးႏွင့္ သူ၏ပေရာဖက္ဂဒ္၊ ပေရာဖက္နာသန္တို႔ စီရင္သည္အတိုင္း ခြက္ကြင္း၊ ေစာင္း၊ တေယာႏွင့္ တီးမႈတ္ေသာ ေလဝိသားတို႔ကို၊ ဗိမာန္ ေတာ္၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔ ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္တို႔အားျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူသတည္း။ ၂၆သို႔ျဖစ္၍ ေလဝိသားတို႔သည္ ဒါဝိဒ္စီရင္ေသာ တုရိယာမ်ားကို၄င္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ တံပိုးမ်ားကို၄င္း ကိုင္လ်က္ရွိ ၾက၏။ ၂၇ေဟဇကိသည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ပူေဇာ္ေစျခင္းငွါ၊ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ပူေဇာ္ စျပဳေသာအခါ၊ တံပိုးမ်ားႏွင့္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ဒါဝိဒ္စီရင္ေသာ တုရိယာမ်ိဳးမ်ားကို တီးမႈတ္လ်က္၊ ထာဝရဘုရား အား သီခ်င္းကို ဆိုစျပဳၾက၏။ ၂၈မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈ လက္စမသတ္မွီတိုင္ေအာင္ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ ကိုးကြယ္လ်က္၊ သီခ်င္းဆိုလ်က္၊ တံပိုးမႈတ္လ်က္ေနၾက၏။ ၂၉လက္စသတ္ၿပီးမွ၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ စည္းေဝးေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ဦးညႊတ္ခ်၍ ကိုးကြယ္ၾက၏။ ၃ဝတဖန္ ေဟဇကိမင္းႀကီးႏွင့္ မွဴးမတ္တို႔သည္ စီရင္၍၊ ေလဝိသား တို႔သည္ ဒါဝိဒ္စကား၊ ပေရာဖက္အာသပ္စကားအားျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားအား ေထာမနာသီခ်င္းဆိုၾက၏။ ရႊင္လန္း ေသာစိတ္ႏွင့္ ေထာမနာသီခ်င္းကိုဆိုလ်က္၊ ဦးညႊတ္ခ်၍ ကိုးကြယ္ၾက၏။ ၃၁ထိုေနာက္ ေဟဇကိက၊ သင္တို႔သည္ ယခုထာဝရဘုရားအား ကိုယ္ကိုပူေဇာ္ၾကၿပီ။ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ယဇ္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ဝန္ခံရာ ပူေဇာ္သကၠာမ်ားကို ေဆာင္ခဲ့ၾကေလာ့ဟု  ျပန္၍မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ စည္းေဝးေသာသူတို႔သည္ ယဇ္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ဝန္ခံရာ ပူေဇာ္သကၠမ်ားကို ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ေစတနာရွိသမွ်ေသာသူတို႔သည္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္တို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၃၂စည္းေဝးေသာသူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားအား မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပူေဇာ္စရာဘို႔ ေဆာင္ခဲ့ေသာယဇ္ ေပါင္းကား၊ ႏြားခုနစ္္ဆယ္၊ သိုးတရာ၊ သိုးသငယ္ႏွစ္ရာတည္း။ ၃၃ပူေဇာ္ေသာ ဥစၥာေပါင္းကား၊ ႏြားေျခာက္ရာ၊ သိုးသံုးေထာင္တည္း၊ ၃၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ နည္းေသာေၾကာင့္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ေကာင္ရွိသမွ်ကို မသတ္ႏိုင္သည္ ျဖစ္၍၊ အျခားေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုမသန္႔ရွင္းေစမွီ၊ အမႈေတာ္လက္စမသတ္မွီတိုင္ေအာင္၊ ညီအစ္ကို ေလဝိသားတို႔သည္ ေထာက္မၾက၏။ ကိုယ္ကို သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားထက္ ေလဝိသား တို႔သည္ သာ၍၊ စိတ္သေဘာေျဖာင့္ၾက၏။ ၃၅မီးရႈိ႔ရာယဇ္မ်ားတို႔ႏွင့္ မီးရႈိ႔ရာအသီးအသီးဆိုင္ေသာ မိႆဟာယ ယဇ္ဆီဥ၊ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္ သကၠာအမ်ား ရွိၾက၏။ ထိုသို႔ ဗိမာန္ေတာ္ဝတ္ျပဳျခင္းကို စီရင္သတည္း။ ၃၆ထိုအမႈ လွ်င္ျမန္ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ားကိုျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ေဟဇကိႏွင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္အားရၾက၏။