၆ရာ အခန္းၾကီး(၂)


၁ေရွာလမုန္သည္ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္အဘို႔ အိမ္ေတာ္ကို၄င္း၊ နန္းေတာ္ကို၄င္း တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ အႀကံရွိ၍၊ ၂ထမ္းရြက္ေသာသူ ခုနစ္ေသာင္း၊ ေတာင္ရိုးေပၚမွာ သစ္ခုတ္ေသာသူ ရွစ္ေသာင္း၊ ၾကည့္ရႈစီရင္ေသာသူ သံုးေထာင္ေျခာက္ရာတို႔ကို ခြဲခန္႔ၿပီးမွ၊ ၃တုရုမင္းႀကီး ဟိရံထံသို႔ေစလႊတ္၍၊ မင္းႀကီးသည္ ငါ့အဘဒါဝိဒ္၏နန္းေတာ္ ေဆာက္စရာဘို႔ အာရဇ္သစ္သားကို ေပးလိုက္သည္နည္းတူ ငါ၌တဖန္ ေက်းဇူးျပဳပါေလာ့။ ၄ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ အစဥ္က်င့္ရေသာ တရားအတိုင္း ဘုရားေရွ႔မွာ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ျခင္းငွါ၄င္း၊ ေရွ႔ေတာ္မုန္႔ကို အစဥ္တင္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ညဦး၊ နံနက္၊ ဥပုသ္ေန႔၊ လဆန္းေန႔၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ ဓမၼပြဲေန႔တို႔၌ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အဘို႔ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္၍ ပူေဇာ္ရမည္။ ၅ငါတည္ေဆာက္ ရေသာအိမ္ေတာ္သည္ ႀကီးရမည္။ ငါတို႔ဘုရားသခင္သည္ ဘုရားတကာတို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ ၆ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေကာင္းကင္တကာတို႔၏ အထြဋိ္အျမင့္္ဆံုးေသာ ေကာင္းကင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မဆံ့မခံႏိုင္သည္ျဖစ္၍၊ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာအိမ္ကို အဘယ္သူတည္ေဆာက္မည္နည္း။ ေရွ႔ေတာ္၌ ယဇ္ကိုမီးရႈိ႔ရာအိမ္မွတပါး အျခားေသာ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ ငါသည္အဘယ္သို႔ေသာ သူျဖစ္သနည္း။ ၇ယခုမွာေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးဝါ၊ သံ၊ ေမာင္း ေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ျပာေသာအထည္ကို လုပ္တတ္ေသာအတတ္၊ ငါ့အဘဒါဝိဒ္ျပင္ဆင္၍ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔၊ ယုဒျပည္၌ ငါ့ထံမွာရွိေသာ ဆရာသမားတို႔ႏွင့္ဝိုင္း၍ ထုလုပ္တတ္ေသာအတတ္သည္ ျပည့္စံုေသာသူ တေယာက္ကို ငါ့ထံသို႔ေစလႊတ္ပါ။ ၈အာရဇ္သစ္သား၊ ထင္းရူးသစ္သား၊ အာလဂုံသစ္သားမ်ားကို ေလဗႏုန္ေတာင္ မွာခုတ္၍ ေပးလိုက္ပါ။ မင္းႀကီး၏ကြၽန္တို႔သည္ ေလဗႏုန္ေတာင္ေပၚမွာ သစ္ခုတ္တတ္သည္ကို ငါသိ၏။ ၉သစ္သား အမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ၊ ငါ့ကြၽန္တို႔သည္ မင္းႀကီးကြၽန္တို႔ႏွင့္ဝိုင္း၍ လုပ္ကိုင္ၾကလိမ့္မည္။ ငါတည္ေဆာက္ရေသာ အိမ္ေတာ္သည္ အလြန္ႀကီး၍ အံ့ဘြယ္ေသာအိမ္ျဖစ္ရမည္။ ၁ဝသစ္ခုတ္ေသာမင္းႀကီးကြၽန္တို႔အား ဂ်ံဳဆန္ေကာရ ႏွစ္ေသာင္း၊ မုေယာဆန္ႏွစ္ေသာင္း၊ စပ်စ္ရည္ဗတ္ႏွစ္ေသာင္း၊ ဆီႏွစ္ေသာင္းကို ငါေပးမည္ဟု မွာလိုက္ေလ၏။

၁၁တုရုမင္းႀကီးဟိရံသည္ စာေရး၍ ေရွာလမုန္ထံသို႔ ျပန္ေပးလုိက္သည္ကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူမ်ဳိး ကိုခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို သူတို႔ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ေတာ္မူၿပီး။ ၁၂ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဗိမာန္ေတာ္ကို၄င္း၊ နန္းေတာ္ကို၄င္း တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ တတ္စြမ္းႏုိင္ေအာင္ ဥာဏ္ေကာင္း၍ ပညာသတိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသားကို ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးအား ေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ၁၃ယခုမွာ ဥာဏ္ေကာင္း၍ လိမၼာေသာ သူဟိရံအဘိကို ငါေစလႊတ္ပါ၏။ ၁၄သူ႔အမိကား၊ ဒန္အမ်ဳိးသမီး အဘကားတုရုအမ်ဳိးသားျဖစ္၏။ သူသည္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးဝါ၊ သံ၊ ေက်ာက္၊ သစ္သား၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ ျပာေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာကိုလုပ္တတ္ ေသာအတတ္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးထုလုပ္တတ္ေသာ အတတ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဆရာသမား ခမည္းေတာ္အရွင္ ဒါဝိဒ္၏ ဆရာသမားတို႔ႏွင့္ ဝိုင္းလ်က္၊ လုိသမွ်ကို ဥာဏ္ရွာ၍ လုပ္တတ္ေသာ သူျဖစ္၏။ ၁၅သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္အမိန္႔ ရွိသည္အတိုင္း၊ ဂ်ဳံဆန္၊ မုေယာဆန္၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီကိုကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္တို႔အား ေပးပါေတာ့။ ၁၆ငါတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ လုိခ်င္သမွ်ေသာ သစ္သားကုိ၊ ေလဗႏုန္ေတာင္ေပၚမွာ ခုတ္ၿပီးလွ်င္၊ ေဘာင္လုပ္၍၊ ပင္လယ္လမ္းျဖင့္၊ ယုေပၸၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့ပါမည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ သယ္ပို႔ရမည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။

၁၇ခမည္းေတာ္ ဒါဝိဒ္သည္ ဣသေရလႏုိင္ငံ၌ ေနေသာတပါးအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ကုိ စာရင္းယူၿပီး သည္ ေနာက္၊ တဖန္ေရွာလမုန္သည္ စာရင္းယူျပန္၍၊ တသိန္းငါးေသာင္း သုံးေထာင္ေျခာက္ရာတို႔ကိုေတြ႔၏။ ၁၈ထမ္းေသာ သူခုနစ္ေသာင္း ေတာင္ေပၚမွာ သစ္ခုတ္ေသာ သူရွစ္ေသာင္း၊ အမႈကိုၾကည့္ရႈစီရင္ေသာသူ သံုးေထာင္ေျခာက္ရာတို႔ ကုိခဲြထားေတာ္မူ၏။