၆ရာ အခန္းၾကီး(၃၁)


၁ထိုအမႈလက္စသတ္ေသာအခါ၊ စည္းေဝးေသာ ဣသေရလလူ အေပါင္းတို႔သည္၊ ယုဒၿမိဳ႔သို႔ထြက္သြား၍ ယုဒျပည္၊ ဗယၤာမိန္ျပည္၊ ဧဖရိမ္ျပည္၊ မနာေရွျပည္ အရပ္ရပ္၌ရွိေသာ ရုပ္တုဆင္းတု၊ အာရွရပင္၊ ျမင့္ေသာအရပ္၊ ယဇ္ပလႅင္ရွိသမွ်တို႔ကို ရွင္းရွင္းမဖ်က္ဆီးမည္တိုင္ေအာင္ ခ်ိဳးဖဲ့၊ ခုတ္လွဲၿဖိဳခ်ၾက၏။ ထိုေနာက္မွ၊ ဣသေရလအမ်ိဳး သားအေပါင္းတို႔သည္၊ အသီးအသီးပိုင္ထိုက္ေသာေနရာ ၿမိဳ႔ရြာတို႔သို႔ ျပန္သြားၾက၏။

၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေလဝိသားတို႔သည္၊ အသီးအသီးေစာင့္ရေသာအမႈကို အလွည့္သင့္သည္အတိုင္း ေစာင့္လ်က္၊ ထာဝရဘုရား က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ ဌာနေတာ္တံခါးအတြင္း၌၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ မိႆဟာယယဇ္ကို ပူေဇာ္ျခင္း၊ အမႈေတာ္မ်ိဳးကိုေစာင့္ျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုဝန္ခံျခင္း၊ ေထာမနာသီခ်င္း ဆိုျခင္းအမႈကို ျပဳျခင္းငွါ၊ ေဟဇကိခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၃ထာဝရဘုရား၏ ပညတၱိက်မ္း၌ ေရးထားသည္အတိုင္း၊ ေန႔ရက္အစဥ္နံနက္အခ်ိန္၊ ညဦးအခ်ိန္၊ ဥပုသ္ေန႔၊ လဆန္းေန႔၊ ဓမၼပြဲေန႔တြင္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပူေဇာ္စရာအဘို႔၊ ဘ႑ာေတာ္ထဲက ဥစၥာတဘို႔ကိုထုတ္၍ လွဴ ေတာ္မူ၏။ ၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ တရားကို ႀကိဳးစား၍ သြန္သင္ေစျခင္းငွါ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနေသာသူတို႔သည္ ဥစၥာတဘို႔ကို လွဴရမည္အေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅ထိုအမိန္႔ေတာ္ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အႏွံ႔အျပား ၾကားသိၾကေသာအခါ၊ အဦးသီးေသာစပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီ၊ ပ်ားရည္ အစရွိေသာ ေျမအသီးအႏွံကို၄င္း၊ အျခားေသာဥစၥာရွိသမွ် ဆယ္ဘို႔တဘို႔ကို၄င္း၊ မ်ားစြာေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၆ယုဒၿမိဳ႔ တို႔၌ေနေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားႏွင့္ ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္း၊ သိုးႏြားဆယ္ဘို႔တဘို႔ကို၄င္း၊ သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္၍ သန္႔ရွင္းေသာဥစၥာ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ကို၄င္း ေဆာင္ခဲ့၍ အသီးအသီးပုံထား ၾက၏။ ၇တတိယလတြင္ ပံုထားစျပဳ၍၊ သတၱမလတြင္ လက္စသတ္ၾက၏။ ၈ပံုထားေသာဥစၥာကို ေဟဇကိႏွင့္ မွဴးမတ္တို႔သည္ လာ၍ျမင္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဘုရားသခင္၏လူ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေကာင္းႀကီးေပးၾက ၏။ ၉ထိုပံုထားေသာဥစၥာအေၾကာင္းကို ေဟဇကိသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔၌ ေမးျမန္းလ်င္၊ ၁ဝဇာဒုတ္ အမ်ိဳး၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး အာဇရိက၊ ပူေဇာ္သကၠာတို႔ကို၊ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့စျပဳေသာေနာက္၊ အကြၽႏ္ုပ္ တို႔ စားေလာက္ေအာင္ ရွိသည္သာမက မ်ားစြာက်န္ၾကြင္းတတ္ပါ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတို႔ကို ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ပံုထားေသာ ဤဥစၥာမ်ားသည္ က်န္ၾကြင္းလ်က္ရွိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁၁ထိုအခါ ဗိမာန္ေတာ္၌ ဘ႑ာတိုက္တို႔ကို ျပင္ဆင္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ေဟဇကိမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ျပင္ဆင္၍၊ ၁၂လွဴေသာဥစၥာ၊ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ဥစၥာ၊ ပူေဇာ္ေသာဥစၥာမ်ားကို တရားႏွင့္အညီ သြင္းထားၾက၏။ ေလဝိသား ေကာနနိသည္ တိုက္အုပ္၊ သူ၏ညီရွိမိသည္ တိုက္စာေရးျဖစ္၏။ ၁၃ေယေဟလ၊ အာဇဇိ၊ နာဟတ္၊ အာသေဟလ၊ ေယရိမုတ္၊ ေယာဇဗတ္၊ ဧေလ်လ၊ ဣသမခိ၊ မာဟတ္၊ ေဗနာယတို႔သည္လည္း ေဟဇကိမင္းႀကီးႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္အုပ္ အာဇရိစီရင္သည္အတိုင္း ေကာနနိႏွင့္ သူ၏ညီရွိမိတို႔သည္ အေစခံ၍ ၾကည့္ရႈျပဳစုရၾက၏။ ၁၄အေရွ႔တံခါးမွဴး၊ ေလဝိသား ဣမနသားေကာရသည္၊ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္အား လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေသာဥစၥာ၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ဥစၥာမ်ားကို ေဝဖန္ရေသာအမႈအုပ္ျဖစ္၏။ ၁၅ေကာရလက္ထက္၊ ဧဒင္၊ ဗယၤာမိန္၊ ေယာရႈ၊ ေရွမာယ၊ အာမရိ၊ ေရွကနိ တို႔သည္လည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေနရာ ၿမိဳ႔တို႔၌ အရာခံသည္အတိုင္း၊ သင္းဖြဲ႔ေသာ ညီအစ္ကိုအႀကီးအငယ္တို႔အား ေပးေဝရၾက၏။ ၁၆သင္းဖြဲ႔သည္အတိုင္း ဗိမာန္ေတာ္သို႔ဝင္၍ အမႈေတာ္ကို ေစာင့္ေသာသူ၊ စာရင္းဝင္သည္အတိုင္း၊ အသက္သံုးႏွစ္လြန္ေသာ ေယာက္်ားအေပါင္း တို႔အား၄င္း၊ ၁၇အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ စာရင္းဝင္၍၊ အသက္ႏွစ္ဆယ္ လြန္သျဖင့္၊ သင္းဖြဲ႔သည္အတိုင္း၊ အမႈေတာ္ေစာင့္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေလဝိသားတို႔အား၄င္း၊ ၁၈သစၥာေစာင့္၍ ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစေသာ ထိုသူတို႔၏ သားမယားသူငယ္မွစ၍၊ ပရိသတ္အႏွံ႔အျပား စာရင္းဝင္သမွ်ေသာ သူတို႔ အား၄င္း၊ ေန႔ရက္အစဥ္အတိုင္း ေပးေဝရၾက၏။ ၁၉ထိုအတူ၊ အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာသူတို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားေနစရာဘို႔ ခြဲထားေသာ ၿမိဳ႔နယ္တို႔၌ေနေသာ အာရုန္သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေယာက္်ား၊ စာရင္းဝင္ေသာ ေလဝိသားအေပါင္းတို႔အားလည္း ေပးေဝရၾက၏။ ၂ဝထိုသို႔ ေဟဇကိသည္ ယုဒျပည္တေရွာက္လံုးတြင္ စီရင္၍၊ မိမိ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေကာင္းေသာအမႈ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာအမႈ၊ သမၼာတရားအမႈတို႔ကို ျပဳေတာ္မူ၏။ ၂၁မိမိဘုရားသခင္ကို ဆည္းကပ္လ်က္၊ ဗိမာန္ေတာ္၊ တရားေတာ္၊ ပညတ္ေတာ္တို႔အဘို႔ အမႈေစာင့္စ ျပဳေလရာရာ၌ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ျပဳ၍ အႀကံထေျမာက္တတ္၏။