၆ရာ အခန္းၾကီး(၃၂)


၁ထိုအမႈမ်ားတို႔ကို လက္စသတ္သည္ေနာက္၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ သနာခရိပ္သည္၊ ယုဒျပည္သို႔ စစ္ခ်ီ၍ ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔တို႔ကို ဝိုင္းထားလ်က္ တိုက္ယူျခင္းငွါ အားထုတ္ေလ၏။ ၂ထိုသို႔ သနာခရိပ္သည္လာ၍၊ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔ကို တိုက္မည့္အႀကံရွိေၾကာင္းကို ေဟဇကိမင္းသည္ သိျမင္လ်င္၊ ၃ၿမိဳ႔ျပင္၌ရွိေသာ စမ္းေရကိုျဖတ္ျခင္းငွါ မွဴးမတ္၊ စစ္သူႀကီးတို႔ႏွင့္တုိင္ပင္၍၊ သူတို႔သည္ ဝိုင္းလုုပ္ၾက၏။ ၄အာရႈရိရွင္ဘုရင္တို႔ သည္လာ၍၊ မ်ားစြာေသာေရကို အဘယ္ ေၾကာင့္ေတြ႔ရမည္နည္းဟု လူမ်ားတို႔သည္ဆိုလ်က္၊ စုေဝး၍ စမ္းေရတြင္း ရွိသမွ်ကိုပိတ္ၾက၏။ ျပည္အလယ္၌စီးေသာ ေခ်ာင္းေရကိုလည္း ျဖတ္ၾက၏။ ၅ေဟဇကိသည္လည္း ကိုယ္ကိုခိုင္ခံ့ေစ၏။ ၿပိဳေသာၿမိဳ႔ရိုးရွိသမွ်ကို ျပဳျပင္၍၊ ရဲတိုက္ တို႔ႏွင့္ တညီတည္းတည္၏။ ျပင္ၿမိဳ႔ရိုးကိုလည္းတည္၏။ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ မိေလႅာရဲတိုက္ကိုလည္း ျပဳျပင္၍၊ မ်ားစြာေသာ လံွလက္နက္ဒိုင္းလႊားတို႔ကိုလည္း လုပ္ေလ၏။ ၆လူမ်ားတို႔တြင္ တပ္မွဴးတို႔ကိုခန္႔ထား၍၊ ၿမိဳ႔လမ္းမ၌ စုေဝးေစသျဖင့္၊ အားေပးေသာစကားကိုေျပာလ်က္၊ ၇ခြန္အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိၾကေလာ့။ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ႏွင့္ သူ၌ပါေသာ အလံုး အရင္းအေပါင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ စိတ္မပ်က္ၾကႏွင့္။ ငါတို႔ဘက္၌ ေနေသာသူတို႔သည္၊ သူ႔ဘက္၌ေန ေသာသူတို႔ထက္ သာ၍မ်ားၾက၏။ ၈သူ႔ဘက္၌ လူလက္ရံုးရွိ၏။ ငါတို႔ဘက္၌ ေထာက္မ၍၊ စစ္ကူေတာ္မူေသာ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ရွိေတာ္မူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လူမ်ားတို႔သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဟဇကိ၏ စကားကို ကိုးစြားၾက၏။

၉ထိုေနာက္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ သနာခရိပ္သည္ ဗိုလ္ေျခအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ လာခိရွၿမိဳ႔ကို ဝိုင္းထားစဥ္တြင္၊ မိမိကြၽန္အခ်ိဳ႔ကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဟဇကိထံသိုိ႔၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ယုဒလူအေပါင္းတို႔ ရွိရာသို႔၄င္း ေစလႊတ္၍၊ ၁ဝအာရႈရိရွင္ဘုရင္ သနာခရိပ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ဝိုင္း ထားျခင္းကို ခံျခင္းငွါ၊ အဘယ္သို႔ ခိုလႈံၾကသနည္း။ ၁၁ေဟဇကိက၊ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ကို အာရႈရိရွင္ဘုရင္လက္မွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူမည္ဟုဆိုလ်က္၊ မြတ္သိပ္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္းအားျဖင့္ အေသခံရသည္ တိုင္ေအာင္၊ ကိုယ္ကိုစြန္႔ပစ္ေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ကို ျဖားေယာင္းသည္မဟုတ္ေလာ။ ၁၂ထိုေဟဇကိသည္ ထာဝရ ဘုရား၏ ျမင့္ေသာအရပ္ဌာနႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္တို႔ကိုပယ္၍၊ သင္တို႔သည္ တခုတည္းေသာ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာ ကိုုးကြယ္ ရမည္။ ထိုယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ရမည္ဟု ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူၿပီ မဟုတ္ေလာ။ ၁၃ငါႏွင့္ ငါ့ဘိုးေဘးတို႔သည္ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္တို႔၌ အဘယ္သို႔ျပဳသည္ကို သင္တို႔မသိၾက သေလာ။ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္ ဘုရားတို႔သည္ မိမိတို႔ျပည္မ်ားကို ငါ့လက္မွကယ္လႊတ္ျခင္းငွါ တတ္စြမ္းႏိုင္သ ေလာ။ ၁၄ငါ့ဘိုးေဘးအကုန္အစင္ ဖ်က္ဆီးေသာတိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ ဘုရားတို႔တြင္၊ အဘယ္မည္ေသာဘုရားသည္ မိမိ ျပည္ကို ငါ့လက္မွ ကယ္လႊတ္ဘူးသနည္း။ သင္တို႔၏ဘုရားသည္ သင္တို႔ကို ငါ့လက္မွ အဘယ္သို႔ကယ္လႊတ္မည္ နည္း။ ၁၅သို႔ျဖစ္၍၊ ေဟဇကိသည္ သင္တို႔ကိုမလွည့္စားေစႏွင့္။ ထိုသို႔ မဖ်ားေယာင္းေစႏွင့္။ သူ႔စကားကို မယံုၾက ႏွင့္။ အျခားေသာတိုင္းႏိုင္ငံ၌ ကိုးကြယ္ေသာဘုရားမည္မွ်သည္ မိမိျပည္ကို ငါ့လက္မွ၄င္း၊ ငါ့ဘိုးေဘးလက္မွ၄င္း၊ မကယ္မလႊတ္ႏိုင္။ ထိုမွ်မက၊ သင္တို႔၏ဘုရားသည္ သင္တို႔ကိုငါ့လက္မွ မကယ္မလႊတ္ႏိုင္ဟု မွာလိုက္ေလ၏။ ၁၆သူ႔ကြြၽန္တို႔သည္ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္တဘက္၊ ဘုရားသခင္၏ကြြၽန္ ေဟဇကိတဘက္၌ သာ၍ေျပာဆိုၾက၏။ ၁၇ထိုမွတပါး အျခားေသာတိုင္းႏိုင္ငံ ဘုရားတို႔သည္၊ မိမိလူမ်ားကို ငါ့လက္မွ မလႊတ္ႏိုင္သည္နည္းတူ၊ ေဟဇကိ ကိုးကြယ္ေသာဘုရားသည္၊ သူ၏လူမ်ားကို ငါ့လက္မွ မကယ္လႊတ္ရဟု ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားကို ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္ေသာစာကိုေရး၍ ေပးလိုုက္ေသး၏။ ၁၈တဖန္ ၿမိဳ႔ရိုးေပၚမွာရွိေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ၿခိမ္းေခ်ာက္ေႏွာက္ရွက္၍ ၿမိဳ႔ကိုတိုက္ယူႏိုင္ေအာင္၊ ယုဒဘာသာစကားအားျဖင့္ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ ၾက၏။ ၁၉လူတို႔လက္ျဖင့္လုပ္ေသာဘုရား၊ ေျမႀကီးသားမ်ားကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားတို႔ႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ဘုရားသခင္ ကိုေရာ၍ ကဲ့ရဲ႔ၾက၏။

၂ဝထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ေဟဇကိမင္းႀကီးႏွင့္ အာမုတ္သား ပေရာဖက္ေဟရွာယသည္ ဆုေတာင္း၍၊ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ဟစ္ေခၚသျဖင့္၊ ၂၁ထာဝရဘုရား ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ တပ္၌ ခြန္အားႀကီးေသာသူရဲမ်ား၊ တပ္မွဴး၊ စစ္ကဲမ်ားအေပါင္းတို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေလ၏။ ရွင္ဘုရင္သည္ မ်က္ႏွာပ်က္လ်က္၊ မိမိျပည္သို႔ျပန္သြား၏၊ မိမိဘုရား၏ ဗိမာန္သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ မိမိသားရင္းတို႔သည္ ထားႏွင့္ သတ္ၾက၏။ ၂၂ထိုသို႔ ထာဝရဘုရားသည္  ေဟဇကိႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကို၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္လက္မွ၄င္း၊ အျခားေသာရန္သူလက္မွ၄င္း ကယ္လႊတ္၍၊ အရပ္ရပ္၌ေစာင့္မေတာ္မူ၏။ ၂၃အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔သို႔ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ပူေဇာ္သကၠာကို၄င္း၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ေဟဇကိထံသို႔ လက္ေဆာင္ပ႑ာကို၄င္း၊ ေဆာင္ခဲ့ ၾကသျဖင့္၊ ေဟဇကိသည္ ထိုကာလမွစ၍ ခပ္သိမ္းေသာလူမ်ိဳးေရွ႔မွာ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူ၏။

၂၄ထိုကာလအခါ ေဟဇကိမင္းသည္ ေသနာစြဲ၍ ထာဝရဘုရားအား ဆုေတာင္းသျဖင့္၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္ ထူးဆန္းေသာတန္ခိုးေတာ္ကို ခံရ၏။ ၂၅သို႔ရာတြင္ ေဟဇကိသည္ မိမိခံရေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ အထုိက္အေလ်ာက္ မက်င့္၊ ေထာင္လႊားေသာစိတ္ရွိ၏။ ထိုေၾကာင့္ သူ၌၄င္း၊ ယုဒျပည္ႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌၄င္း၊ အမ်က္ေတာ္ထြက္ေလ၏။ ၂၆သို႔ရာတြင္ ေဟဇကိသည္ မိမိစိတ္ေထာင္လႊားေသာ အျပစ္ေၾကာင့္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ႏွင့္တကြ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်ေသာေၾကာင့္၊ လက္ထက္ေတာ္ ကာလတြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္မသက္ေရာက္။

၂၇ေဟဇကိသည္ မ်ားစြာေသာစည္းစိမ္ဥစၥာ ဂုဏ္အသေရရွိ၏။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္ျမတ္၊ နံ႔သာမ်ိဳး၊ ဒိုင္းလႊား၊ ႏွေျမာဘြယ္ေသာတန္ဆာ သိုထားရာဘ႑ာတိုက္မ်ားကို တည္ေလ၏။ ၂၈စပါးက်ီမ်ား၊ ဆီ၊ စပ်စ္ရည္သိုထားရာ တိုက္မ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ိဳးတင္းကုပ္မ်ား၊ သိုးၿခံမ်ားကိုလည္း လုပ္ေလ၏။ ၂၉ကိုယ္အဘို႔ ၿမိဳ႔တို႔ကိုတည္၍ မ်ားစြာေသာ သိုးႏြားတို႔ကိုလည္း ဆည္းဖူးေလ၏။ ဘုရားသခင္သည္ မ်ားစြာေသာဥစၥာကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ၃ဝထိုမွတပါး၊ ေဟဇကိသည္ ဂိဟုန္အထက္ေခ်ာင္းကိုပိတ္၍၊ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔အေနာက္ဘက္သို႔ တည့္တည့္စီးေစ၏။ ထိုသို႔ ေဟဇကိသည္ ျပဳေလရာရာ၌ အႀကံထေျမာက္၏။

၃၁သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ျဖစ္ေသာ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈကို ေမးျမန္းေစျခင္းငွါ၊ ဗာဗုလုန္မင္းတို႔သည္ သံတမန္ ကို ေစလႊတ္ေသာအမႈမွာ၊ ေဟဇကိမင္း၏သေဘာကို အကုန္အစင္သိျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ စံုစမ္း၍ အလြတ္ ထားေတာ္မူ၏။

၃၂ေဟဇကိျပဳမူေသာ အမႈအရာ ၾကြင္းေလသမွ်ႏွင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းအရာသည္ အာမုတ္သာ ပေရာဖက္ ေဟရွာယ၏ ရူပါရံုက်မ္း၊ ယုဒရာဇဝင္၊ ဣသေရလရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၃၃ေဟဇကိသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍၊ ဒါဝိဒ္၏သားေတာ္ ေျမးေတာ္တို႔သခ်ႋဳင္းတြင္ အျမတ္္ဆံုးေသာသခ်ႋဳင္း၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံေလ၏။ ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား အေပါင္းတို႔သည္ ေဟဇကိအနိစၥ ေရာက္ေသာအခါ၊ ဂုဏ္အသေရကို ေျမွာက္ ၾက၏။ သားေတာ္ မနာေရွသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။