၆ရာ အခန္းၾကီး(၃၃)


၁မနာေရွသည္ တသက္တဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္၊ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ငါးဆယ္ငါးႏွစ္စိုးစံေလ၏။ ၂ထိုမင္းသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားေရွ႔မွာ၊ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ထုတ္ေတာ္မူေသာ တပါးအမ်ိဳးသား ရြံရွာဘြယ္ထံုးစံ အတိုင္း ထာရဝဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုုက္ကိုျပဳ၏။ ၃ခမည္းေတာ္ေဟဇကိ ဖ်က္ဆီးေသာကုန္းတို႔ကို ျပဳျပင္၍၊ ဗာလဘုရားတို႔အဘို႔ ယဇ္ပလႅင္တို႔ကို တည္၏။ အာရွရပင္တို႔ကိုလည္း ျပဳစု၏။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ တန္ဆာမ်ားကို လည္း ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္၏။ ၄ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ငါ့ႏွမအစဥ္ငါတည္ေစမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာၿမိဳ႔၊ ဗိမာန္ ေတာ္၌ ယဇ္ပလႅင္တည္းဟူေသာ၊ ၅ဗိမာန္ေတာ္တံတိုင္းႏွစ္ရပ္တြင္၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္တန္ဆာမ်ားအဘို႔ ယဇ္ပလႅင္ ကိုတည္၏။ ၆ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ဟိႏၷံဳသားခ်ိဳင့္၌ မီးျဖင့္ပူေဇာ္၏။ ကာလေဗဒင္ကိုၾကည့္တတ္၏။ ျပဳစားေသာအတတ္၊ နတ္ဝင္အတတ္ကို သံုးေဆာင္၍၊ စုန္းႏွင့္နတ္ဝင္တို႔ကိုလည္း အခြင့္ေပး၏။ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္ ျခင္းငွါ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်ားစြာေသာဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၇ဤဗိမာန္၌၄င္း၊ ဣသေရလခရိုင္မ်ားတို႔တြင္ ငါေရြးေကာက္ေသာ  ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌၄င္း၊ ငါ့နာမကို အစဥ္အၿမဲငါတည္ေစမည္ဟု ထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ သားေတာ္ ေရွာလမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူရာ၌၊ ရည္ေဆာင္ေသာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွာ၊ မိမိျပဳစုေသာ ရုပ္တုႏွင့္တူေအာင္ လုပ္ေသာရုပ္တုတခုကို တင္ထား၏။ ၈ငါမွားထားသမွ်အတိုင္း၊ ေမာေရွအားျဖင့္ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ေသာ တရားအတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ သည္က်င့္ျခင္းငွါ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ သူတို႔ဘိုးေဘးတို႔အား ငါေပးေသာျပည္မွ၊ သူတို႔ကိုေနာက္တဖန္ ငါမေရြ႔မေျပာင္း ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ၉မနာေရွသည္ ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကို လမ္းလြဲေစ၏။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ေရွ႔မွ၊ ထာဝရဘုရား ဖ်က္ဆီးေတာ္မူေသာ လူမ်ိဳးတို႔ျပဳသည္ထက္၊ သာ၍ဆိုးေသာအမႈကို ျပဳေစ၏။

၁ဝထာဝရဘုရားသည္ မနာေရွႏွင့္ သူ၏လူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ နားမေထာင္ဘဲ ေနေသာေၾကာင့္၊ ၁၁ရႈရိရွင္ဘုရင္၏ ဗိုလ္မင္းမ်ားကို စစ္ခ်ီေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ မနာေရွကို ဆူးေတာ္၌ ဘမ္းမိ၍၊ သံႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးမွ၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြားၾက၏။ ၁၂ထိုသို႔ မနာေရွသည္ ဆင္းရဲဒုကၡကိုခံရေသာအခါ၊ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ေတာင္းပန္၍၊ ဘိုးေဘးတို႔၏ဘုရားသခင့္ေရွ႔မွာ ကိုယ္ကိုအလြန္ႏွိမ့္ခ်လ်က္၊ ၁၃ဆုေတာင္းပဌနာျပဳေသာစကားကို ဘုရားသခင္ နားေထာင္နာယူ၍၊ မနာေရွအုပ္စိုးရင္းျပည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ တဖန္ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို မနာေရွသိရ၏။                          ၁၄ထိုေနာက္၊ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔ျပင္၊ ဂိဟုန္အေနာက္ဘက္ခ်ိဳင့္ထဲမွာ ငါးတံခါးဝတိုင္ေအာင္၄င္း၊ ၾသေဖလရဲတိုက္ပတ္လည္၌၄င္း၊ အလြန္ျမင့္ေသာ ၿမိဳ႔ရိုးကိုတည္၏။ ယုဒျပည္တြင္ ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔ရိုးရွိသမွ်တို႔၌ တပ္မွဴးတို႔ကိုခန္႔ထား၏။ ၁၅တပါးအမ်ိဳး သားတို႔၏ ဘုရားမ်ားႏွင့္ အရင္လုပ္ေသာရုပ္တုကို၊ ဗိမာန္ေတာ္ထဲကထုတ္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္ေတာင္ေပၚ၊ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔ထဲမွာ အရင္တည္ေသာ ယဇ္ပလႅင္တို႔ကိုလည္း ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ထုတ္ပစ္ေလ၏။ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ကို ျပဳျပင္၍ မိႆဟာယယဇ္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ဝန္ခံရာယဇ္တို႔ကို ပူေဇာ္၏။ ယုဒျပည္သားတို႔သည္၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ဝတ္ျပဳမည္အေၾကာင္း မွာထား၏။ ၁၇သို႔ရာတြင္ ျပည္သားတို႔သည္ ျမင္ေသာအရပ္ ေပၚမွာ ယဇ္ပူေဇာ္လ်က္ပင္၊ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ကိုးကြယ္ၾက၏။

၁၈မနာေရွျပဳမူေသာအမႈအရာ ၾကြင္းေလသမွ်ႏွင့္ မိမိဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းျခင္းအရာ၊ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအခြင့္ႏွင့္ သူ႔အားပေရာဖက္တို႔ ေဟာေျပာေသာစကားသည္၊ ဣသေရလ ရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၁၉သူဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားသခင္နားေထာင္ေတာ္မူျခင္း၊ အမႈမေရာက္မွီျပစ္မွားလြန္ က်ဴးျခင္း၊ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကိုတည္ျခင္း၊ အာရွရပင္ႏွင့္ ရုပ္တုဆင္းတုတို႔ကို တည္ေထာင္ျခင္းအရာတို႔သည္၊ ေဟာဇဲ၏က်မ္းစကားတြင္ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၂ဝမနာေရွသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္အိပ္ေပ်ာ္၍၊ မိမိအိမ္၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံေလ၏။ သားေတာ္အာမုန္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။

၂၁အာမုန္သည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္၊ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ႏွစ္ႏွစ္စိုးစံ၏။ ၂၂ထိုမင္းသည္ ခမည္းေတာ္မနာေရွျပဳသကဲ့သို႔ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ခမည္းေတာ္ လုပ္ေသာ ရုပ္တုဆင္းတု ရွိသမွ်တို႔အား ယဇ္ပူေဇာ္၍ဝတ္ျပဳ၏။ ၂၃ခမည္းေတာ္သည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်သကဲ့သို႔ မႏွိမ့္ခ်ဘဲ အထူးသျဖင့္ ပစ္မွား၏။ ၂၄မိမိကြၽန္တို႔သည္ သင္းဖြဲ႔၍ နန္းေတာ္၌ လုပ္ႀကံၾက၏။ ၂၅အာမုန္မင္းႀကီးတဘက္၌ သင္ဖြဲ႔ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို၊ ျပည္သူျပည္သား တို႔သည္ ကြပ္မ်က္၍၊ သားေတာ္ေယာရွိကို ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းတင္ၾက၏။