၆ရာ အခန္းၾကီး(၃၄)


၁ေယာရွိသည္ အသက္ရွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ အသက္သံုးဆယ္တႏွစ္စိုးစံေလ၏။ ၂ထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကိုျပဳ၍၊ လက္်ာဘက္ လက္ဝဲဘက္သို႔မလႊဲ၊ အဘဒါဝိဒ္ လိုက္ေသာလမ္းသို႔လိုက္ေလ၏။

၃အသက္ေတာ္ငယ္စဥ္၊ နန္းစံရွစ္ႏွစ္တြင္၊ အဘဒါဝိဒ္၏ဘုရားသခင္ကို ဆည္းကပ္စျပဳ၏။ တဆယ္ႏွစ္ႏွစ္တြင္ ယုဒျပည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာကုန္း၊ အာရွရပင္၊ ထုေသာရုပ္တု၊ သြန္းေသာရုပ္တုတို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းစျပဳ၏။ ၄ဗာလဘုရားတို႔ ယဇ္ပလႅင္မ်ားကို ေရွ႔ေတာ္၌ၿဖိဳခ်၍၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚတြင္ အျမင့္တင္ထားေသာရုပ္တုတို႔ကို ခုပ္လွဲ ၾက၏။ အာရွရပင္မ်ားႏွင့္ ထုေသာရုပ္တု၊ သြန္းေသာရုပ္တုမ်ားကို ခ်ိဳးဖဲ့၍ ညက္ညက္ေခ်ၿပီးလွ်င္၊ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာ သူတို႔၏ သခ်ႋဳင္းေပၚမွာ ျဖန္႔ျဖဴးေတာ္မူ၏။ ၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔အရိုးကို ထိုယဇ္ပလႅင္တည္ရာအေပၚမွာ မီးရႈိ႔၍၊ ယုဒျပည္ႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို စင္ၾကယ္ေစေတာ္မူ၏။ ၆ထိုအတူ မနာေရွခရိုင္၊ ဧဖရိမ္ခရိုင္၊ ရွိေမာင္ခရုိင္၊ နႆလိ ခရိုင္တိုင္ေအာင္၊ အရပ္ရပ္ၿမိဳ႔မ်ားတို႔၌ ေပါက္တူးႏွင့္လုပ္လ်က္၊ ၇ယဇ္ပလႅင္တို႔ႏွင့္ အာရွရပင္တို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့၍၊ ဣသေရလျပည္ တေရွာက္လံုး၌ ရွိသမွ်ေသာ ရုပ္တုဆင္းတုတို႔ကို ခုတ္လွဲ၍ ညက္ညက္ေခ်ၿပီးမွ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္ေတာ္မူ၏။

၈နန္းစံဆယ္ရွစ္ႏွစ္တြင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္ကို စင္ၾကယ္ေစၿပီးမွ၊ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏  အိမ္ေတာ္ကို ျပဳျပင္လိုေသာငွါ၊ အာဇလိ၏သား ရွာဖန္၊ ၿမိဳ႔ဝန္မာေသယ၊ ေယာခတ္သား အတြင္းဝန္ ေယာအာတို႔ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၉ထိုသူတို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ဟိလခိထံသို႔သြား၍၊ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ လူမ်ားေဆာင္ခဲ့ ေသာေငြ၊ မနာေရွအမ်ိဳးသား၊ ဧဖရိမ္အမ်ိဳးသား၊ က်န္ၾကြင္းေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားရွိသမွ်၊ ယုဒအမ်ိဳးသား၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သား အေပါင္းတို႔လက္မွ တံခါးေစာင့္ေလဝိသားတို႔ခံေသာ ေငြကိုယူ၍၊ ၁ဝဗိမာန္ေတာ္ကို ၾကည့္ရႈျပဳစုေသာသူတို႔၌ အပ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္ကို ျပဳျပင္ျခင္းငွါ လုပ္ေဆာင္ေသာသူ၊ ၁၁ဗိသုကာႏွင့္လက္သမား လုပ္သည္အတြက္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ဖ်က္္ဆီးေသာ အေဆာင္တို႔ကို ျပင္စရာဘို႔ ဆစ္ေသာ ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ေလ်ာက္ရနယ္မ်ားကို ဝယ္သည္အတြက္ ေပးၾက၏။ ၁၂လုုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔သည္ သစၥာ ေစာင့္ၾက၏။ ေလဝိအမ်ိဳး၊ ေမရာရိအႏႊယ္၊ ယာဟတ္ႏွင့္ၾသဗဒိ၊ ေကာဟတ္အႏႊယ္၊ ဇာခရိႏွင့္ေမရႈလံ၊ အစရွိေသာ တုရိယာမ်ိဳးကို တီးမႈတ္လ်က္၊ သီးခ်င္းဆိုတတ္ေသာ ေလဝိသားအေပါင္းတို႔သည္ ၾကည့္ရႈႏႈိူးေဆာ္ၾက၏။ ၁၃ထိုသူ တို႔သည္ ဝန္ထမ္းေသာသူမွစ၍၊ အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ၾကည့္ရႈအုပ္ခ်ဳပ္ၾက၏။ ေလဝိသားအခ်ိဳ႔တို႔သည္လည္း စာေရး၊ တရားသူႀကီး၊ တံခါးေစာင့္လုပ္ၾက၏။

၁၄ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ေသာေငြကိုထုတ္ေသာအခါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဟိလခိသည္ ေမာေရွေရး ထားေသာ ထာဝရဘုရား၏ ပညတၱိက်မ္းစာေစာင္ကိုေတြ႔၍၊ ၁၅ေတြ႔ေၾကာင္းကို စာေရးေတာ္ရွာဖန္အား ေျပာလ်က္ ထိုက်မ္းစာ ကိုအပ္ေပး၏။ ၁၆ရွာဖန္သည္ ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ယူသြား၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔သည္ မွာထားေတာ္မူသမွ်အတိုင္း ျပဳၾကပါ၏။ ၁၇ဗိမာန္ေတာ္၌ေတြ႔ေသာေငြကို မႈတ္၍၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာသူႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔၌ အပ္ပါၿပီဟူ၍‚င္၊ ၁၈ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဟိလခိသည္ ကြၽန္ေတာ္၌ စာေစာင္ကိုအပ္ပါ ၿပီဟူ၍၄င္း၊ ၾကားေလွ်ာက္လ်က္၊ ရွင္ဘုရင္ေရွ႔ေတာ္၌ ဘတ္ရြတ္ေလ၏။ ၁၉ရွင္ဘုရင္သည္ တရားစကားကိုၾကားလွ်င္၊ မိမိအဝတ္ကိုဆုတ္၍၊ ၂ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္ဟိလခိ၊ ရွာဖန္သား အဟိကံ၊ မိကၡာသားအာဗဒုန္၊ စာေရးေတာ္ရွာဖန္၊ မိမိကြၽန္အာသာယကိုေခၚ၍၊ ၂၁ယခုေတြ႔ေသာ က်မ္းစကားေၾကာင့္ ငါ့အတြက္ ဣသေရလျပည္ႏွင့္ ယုဒျပည္၌ က်န္ၾကြင္းေသးေသာသူတို႔အတြက္ ထာဝရဘုရား၌ ေမးေလွ်ာက္ၾကပါ။ ဘိုးေဘးတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကို နားမေထာင္၊ ဤက်မ္းစာ၌ ေရးထား သမွ်အတိုင္း မက်င့္ဘဲေနေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔၌ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂ထိုကာလတြင္၊ ဟရဟတ္သားျဖစ္ေသာ တိကဝ၏သား အခ်ဳပ္ဝန္ ရွလႅံဳ၏မယား၊ ပေရာဖက္ မဟုလဒသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနသည္ျဖစ္၍၊ ဟိလခိႏွင့္ ရွင္ဘုရင္၏လူတို႔သည္ မိန္းမထံသို႔သြား၍ ေျပာဆိုၾက၏။ ၂၃မိန္းမကလည္း၊ ငါ့ထံသို႔ေစလႊတ္ေသာသူထံသို႔ သူတို႔ျပန္၍ ဆင့္ဆိုရေသာ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ဟူမူကား၊ ၂၄ယုဒရွင္ဘုရင္ေရွ႔မွာ ဘတ္ရေသာက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်ေသာ အက်ိန္ စကားျပည့္စံုေစျခင္းငွါ၊ ငါသည္ ဤအရပ္၌၄င္း၊ ဤအရပ္သားတို႔၌၄င္း ေဘးေရာက္ေစမည္။ ၂၅အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ငါ့ကိုစြန္႔ၾကၿပီ။ မိမိလုပ္ေသာအရာတို႔ျဖင့္ ငါ့အမ်က္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔ ေရွွ႔မွာ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ၾကၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ ဤအရပ္၌ ငါ့အမ်က္မီးသည္ မၿငိမ္းဘဲေလာင္ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ ၂၆ထာဝရဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္ေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ကိုေစလႊတ္ေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္ၾကားေသာ က်မ္းစာကို ရည္ေဆာင္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ထိုရွင္ဘုရင္အား တဖန္ ေလွ်ာက္ရမည္ကား၊ ၂၇ဤအရပ္ကို၄င္း၊ ဤအရပ္သားတို႔ကို၄င္း၊ ငါၿခိမ္းေခ်ာက္ေသာစကားကို သင္သည္ၾကားေသာ အခါ၊ ႏူးညံ့ေသာစိတ္ရွိ၍၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ကိုယ္အဝတ္ကိုဆုတ္ျခင္း၊ ငါ့ေရွ႔မွာ ငိုေၾကြးျခင္း ကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ သင့္စကားကို ငါနားေထာင္၏။ ၂၈ငါသည္ သင့္ကိုဘိုးေဘးစုေဝးရာသို႔ ပို႔ေဆာင္၍၊ သင္သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာ သခ်ႋဳင္းသို႔ေရာက္ရလိမ့္မည္။ ဤအရပ္၌၄င္း၊ ဤအရပ္သားတို႔၌၄င္း၊ ငါေရာက္ေစအံ့ေသာေဘးကို သင္ကိုယ္တိုင္ မေတြ႔မျမင္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဆင့္ဆုိသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္အား ျပန္ေလွ်ာက္ ၾက၏။

၂၉ထိုအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား အသက္ႀကီးသူအေပါင္းတို႔ကို ေခၚ၍၊ ၃ဝယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသား၊ လူအႀကီးအငယ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ ဗိမာန္ ေတာ္သို႔တက္၍ ဗိမာန္ေတာ္၌ ေတြ႔ေသာ ပဋိိညာဥ္က်မ္းစာရွိသမွ်ကို သူတို႔ေရွ႔မွာ ဘတ္ေတာ္မူ၏။ ၃၁ရွင္ဘုရင္ ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားကိုဆည္းကပ္ပါမည္။ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္ပညတ္တရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ေစာင့္ေရွာက္ ပါမည္။ ဤက်မ္းစာပါေသာ ပဋိိညာဥ္စကားအတိုင္းက်င့္ပါမည္ဟု မိမိေနရာ၌ရပ္၍ အဓိ႒ာန္ျပဳ၏။ ၃၂စည္းေဝးေသာ ယုဒအမ်ိဳးႏွင့္ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္၊ ထိုအဓိ႒ာန္ကို ဝန္ခံရမည္အေၾကာင္း စီရင္ေတာ္မူ၏။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္လည္း၊ ဘိုးေဘးတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ပဋိိညာဥ္တရားအတိုင္း က်င့္ၾက၏။ ၃၃ေယာရွိမင္းသည္လည္း၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာအရာ ရွိသမွ်တို႔ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားပိုင္ေသာ ျပည္အရပ္ရပ္တို႔မွ ပယ္ရွား၍၊ ဣသေရလျပည္၌ ေနေသာသူအေပါင္းတို႔သည္၊ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ဝတိျပဳရမည္ အေၾကာင္း၊ စီရင္ေတာ္မူသျဖင့္ လက္ထက္ေတာ္ကာလပတ္လံုး သူတို႔သည္မေဖာက္ျပန္၊ ဘိုးေဘးတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေနာက္သို႔ လိုက္လ်က္ေနၾက၏။