၆ရာ အခန္းၾကီး(၃၅)


၁တဖန္ ေယာရွိမင္းသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ ပသခါပဲြကိုခံေတာ္မူ၍ ပဌမလ တဆယ္ေလးရက္ေန႔တြင္၊ ပသခါ သိုးသငယ္ကိုသတ္ၾက၏။ ၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ကုိ မိမိတို႔အရာ၌ခန္႔ထား၍၊ ဗိမာန္ေတာ္အမႈကို ေစာင့္ေစျခင္းငွါႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူ၏။ ၃ဣသေရလအမ်ဳိးရွိသမွ်ကိုသြန္သင္၍၊ ထာဝရဘုရား အဘုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာေလဝိသားတို႔ကုိေခၚ၍၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ဒါဝိဒ္သား ေရွာလမုန္ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္၌သန္႔ရွင္း ေသာေသတၱာေတာ္ကို သြင္းထားၾကေလာ့။ ေနာက္တဖန္ ေသတၱာေတာ္ကို မထမ္းဘဲ၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားအမႈ၊ ဘုရားသခင္၏လူ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ အမႈကုိ ထမ္းၾကေလာ့။ ၄ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ဒါဝိဒ္မွတ္စာ၊ သားေတာ္ေရွာလမုန္မွတ္စာႏွင့္ အညီ သင္းဖဲြ႔သည္အတုိင္း၊ အေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ ကိုယ္ကိုျပင္ဆင္၍၊ ၅ျပည္သူျပည္သားျဖစ္ေသာ သင္တို႔ညီအစ္ကိုအဘတို႔ အေဆြအမ်ဳိးႏွင့္ ေလဝိသားအေဆြအမ်ဳိး အသီးအသီးေနရာ ရွိသည္အတိုင္း၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနာေတာ္၌ ရပ္ေနၾကေလာ့။ ၆ထုိသုိ႔ ပသခါသိုးသငယ္ကိုသတ္၍ ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစ ၾကေလာ့။ သင္တို႔ ညီအစ္ကိုတို႔သည္ ေမာေရွအား ျဖင့္ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္းျပဳေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔ကုိလည္းျပင္ဆင္ၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇စည္းေဝးေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ပသခါပဲြခံစရာဘုိ႔၊ ေယာရွိမင္း သည္ မိမိဥစၥာ၊ သုိးသငယ္၊ ဆိတ္သငယ္ သံုးေသာင္းႏွင့္ ႏြားသံုးေထာင္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၈မွဴးမတ္တို႔သည္လည္း၊ ေစတနာစိတ္ရွိ၍ လူမ်ား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔အားေပးၾက၏။ ဗိမာန္ေတာ္မွူးဟိလခိ၊ ဇာခရိ၊ ေယေဟလ သည္လည္း၊ ပသခါပဲြကိုခံစရာဘုိ႔ သိုးဆိတ္ႏွစ္ေထာင္ ေျခာက္ရာႏွင့္ ႏြားသံုးရာကုိယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔အားေပးၾက၏။  ၉ေလဝိသားအႀကီးအကဲ ၊ ေကာနနိ၊ ေရွမာယ၊ ဟာရွဘိ၊ ေယေယလ၊ ေယာဇဗဒ္၊ နာသေနလႏွင့္ သူ၏ညီမ်ားတို႔သည္လည္း၊ ပသခါပြဲခံစရာဘို႔ သိုးဆိတ္ငါးေထာင္ႏွင့္ ႏြားငါးရာကို ေလဝိသားတို႔အား ေပးၾက၏။ ၁ဝထုိသုိ႔ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း၊ ဝတ္ျပဳစရာ ျပင္ဆင္၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာ၌ရပ္၍၊ ေလဝိသား တို႔သည္မိမိတို႔ အမႈကိုေဆာင္ရြက္ၾက၏။ ၁၁ပသခါသိုးသငယ္ကိုသတ္၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အေသြးကုိလက္ႏွင့္ ျဖန္းလ်က္၊ ေလဝိသားတို႔သည္ အေရကိုခြါလ်က္ျပဳၾက၏။ ၁၂ေမာေရွက်မ္းစာ၌ ေရးထားသည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရား အားပူေဇာ္စရာဘုိ႔ လူမ်ားအေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ အသီးအသီးတို႔အားေပးေဝျခင္းငွါ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္မ်ားႏွင့္ ႏြားမ်ားကုိ ခဲြထားၾက၏။ ၁၃ထံုးဖဲြ႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ပသခါသိုးသငယ္ကို မီးႏွင့္ကင္ၾက၏။ သန္႔ရွင္းေသာ ပူေဇာ္သကၠာ အျခားတို႔ကို ေျမအိုး၊ သံအိုး၊ သံကရား၌ ျပဳတ္၍ လူအေပါင္းတို႔အား အလ်င္အျမန္ေဝဖန္ၾက၏။ ၁၄ထုိေနာက္မွ ကိုယ္အဘုိ႔ႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဘုိ႔ကို ျပင္ဆင္ၾက၏။ အာရုန္သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ညဦးတိုင္ေအာင္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ဆီဥကိုပူေဇာ္လ်က္ ေနရေသာေၾကာင့္၊ ေလဝိသားတို႔သည္ ကိုယ္အဘုိ႔ကို၄င္း၊ အာရုန္သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဘုိ႔ကုိ၄င္း ျပင္ဆင္ၾက၏။ ၁၅ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္၏ ပုေရာဖက္အာသပ္၊ ေဟမန္၊ ေယဒုသုန္ တုိ႔စီရင္ သည္အတိုင္း၊ အာသပ္အမ်ဳိးသား သီခ်င္းသည္တို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာ၌ ရွိၾက၏။ တံခါးေစာင့္တို႔သည္ မိမိတုိ႔အမႈ ကိုမေရွာင္၊ တံခါးရွိသမွ်တို႔ကို ေစာင့္ၾက၏။ သူတို႔ညီအစ္ကို ေလဝိသားတို႔သည္ သူတို႔အဘုိ႔ျပင္ဆင္ၾက၏။ ၁၆ထုိသုုိ႔ ေယာရွိမင္းႀကီးမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ပသခါပဲြကိုခံ၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္တို႔ကို ပူေဇာ္ျခင္းငါွ ထာဝရဘုရားအားျပဳရေသာ ဝတ္အလံုးစံုကို၊ ထုိေန႔ျခင္းတြင္ ျပင္ဆင္ၾက၏။ ၁၇စည္းေဝးေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထုိအခါပသခါပဲြကို၄င္း၊ အဇုမပဲြကို၄င္း၊ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ခံၾက၏။ ၁၈ေယာရွိမင္းႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသား၊ စည္းေဝးေသာယုဒျပည္၊ ဣသေရလျပည္သား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔ခံေသာ ထုိပသခါပဲြကဲ့သို႔ေသာ ပဲြကိုပေရာဖက္ ရွေမြလလက္ထက္မွစ၍၊ ဣသေရလႏုိင္ငံ၌ မခံ။ ထုိသုိ႔ေသာ ပသခါပဲြကို ဣသေရလရွင္ဘုရင္တေယာက္မွ်မခံ။ ၁၉ေယာရွိမင္း နန္းစံဆယ္ရွစ္တြင္ ထုိပသခါပဲြကိုခံၾက၏။

၂ဝထုိေနာက္မွ၊ ေယာရွိသည္ ဗိမာန္ေတာ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ ေနေခါသည္ ဥဖရတ္ျမစ္နား၊ ခါေခမိတ္ၿမိဳ႔သို႔စစ္ခ်ီသည္တြင္၊ ေယာရွိမင္းသည္ဆီးတားျခင္းငွါ၊ ထြက္ေလ၏။ ၂၁အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္က၊ အိုယုဒရွင္ဘုရင္၊ သင္သည္ ငါႏွင့္အဘယ္သို႔ဆုိင္သနည္း။ သင့္ကိုယေန႔ငါစစ္ခ်ီသည္ မဟုတ္။ ငါႏွင့္ စစ္တိုက္ဘက္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးကိုစစ္ခ်ီ၏။ ငါအလ်င္အျမန္ျပဳမည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္မွာထားေတာ္မူၿပီ။ ငါဘက္၌ရွိေသာ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္မျပဳဘဲေနေလာ့။ သုိ႔မဟုတ္သင့္ကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူၿပီဟု သံတမန္ေစလႊတ္၍၊ မွာလိုက္ေလ၏။ ၂၂သို႔ရာတြင္ေယာရွိသည္ မလဲႊမေရွာင္၊ ေနေခါဆင့္ဆုိေသာ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားမေထာင္၊ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ၊ ျခားနားေသာအေယာင္ကိုေဆာင္လ်က္၊ ေမဂိေဒၵါခ်ဳိင့္၌ စစ္ပဲြထဲသို႔ဝင္ေလ၏။ ၂၃ေလးသူရဲတို႔သည္ ေယာရွိမင္းကို ပစ္၍မွန္သျဖင့္၊ မင္းႀကီးကငါ့ကိုေဆာင္သြားေလာ့။ ျပင္းစြာအထိအခုိက္ခံရသည္ဟု ကြၽန္တုိ႔အား ဆုိလွ်င္၊ ၂၄ကြၽန္တုိ႔သည္ ရထားေတာ္ေပၚကခ်၍၊ ဒုတိယရထားေတာ္ေပၚ၌တင္ၿပီးလွ်င္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြားေသာအခါ၊ အနိစၥေရာက္၍ ဘုိးေဘးတို႔သခ်ႋဳင္း၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔သည္၊ ေယာရွိမင္း အနိစၥေရာက္ေသာေၾကာင့္၊ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကိုျပဳၾက၏။ ၂၅ေယရမိသည္လည္း ျမည္တမ္းေသာ စကားကိုစီရင္၍၊ သီခ်င္းသည္ ေယာက်္ားမိန္းမရွိသမွ်တို႔သည္၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေယာရွိမင္းကိုေအာက္ေမ့လ်က္၊ ထုိျမည္တမ္းေသာ စကားကို သံုးေဆာင္သျဖင့္၊ ဣသေရလထံုးစံျဖစ္ေလ၏။ ထုိစကားသည္ ျမည္တမ္းစာ၌ ေရထား လ်က္ရွိသတည္း။

၂၆ေယာရွိျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်တို႔ႏွင့္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတၱိက်မ္း၌ ေရးထားသည္အတုိင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ၂၇အက်င့္က်င့္ျခင္း၊ အရာအစအဆံုးတို႔သည္၊ ဣသေရလရာဇဝင္ႏွင့္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ ရွိ၏။