၆ရာ အခန္းၾကီး(၃၆)


၁ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ေယာရွိသားေယာခတ္ကိုယူ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ ခမည္းေတာင္အရာ၌ နန္းတင္ၾက၏။ ၂ေယာခတ္သည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္သံုးႏွစ္ရွိေသာ္၊ နန္းထုိင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သံုးလစိုးစံေလ၏။ ၃ထိုမင္းကို အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ နန္းခ်၍၊ ယုဒျပည္၌ ေငြအခြက္တေထာင္ႏွင့္ ေရႊအခြက္တဆယ္ ကို အခြန္ေတာင္းေလ၏။ ၄အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ေနေခါသည္လည္း၊ ေယာခတ္၏ ေနာင္ေတာ္ ဧလ်ာကိမ္ကို ယုဒျပည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔နန္းေတာ္ေပၚမွာ တင္၍၊ ေယာယကိမ္အမည္သစ္ကို ေပးၿပီးလွ်င္၊ ညီေတာ္ေယာခတ္ကို အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔ယူသြား၏။

၅ေယာယကိမ္သည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထုိင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တဆယ္တႏွစ္စိုးစံေလ၏။ ထုိမင္းသည္ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၏။ ၆ထုိေၾကာင့္၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာ သည္ခ်ီလာ၍၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ ယူသြားျခင္းငွါ၊ သံႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ေလ၏။ ၇ဗိမာန္ေတာ္တန္ဆာအခ်ဳိ႔တို႔ကိုလည္း ယူသြား၍၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ဗိမာန္၌ ထားေလ၏။ ၈ေယာယကိမ္ျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်တို႔ႏွင့္ ျပဳမိေသာ ရြ႔ံရွာဘြယ္အမႈ၊ ထင္ရွားေသာစိတ္သေဘာသည္၊ ဣသေရလရာဇဝင္ႏွင့္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ သားေတာ္ ေယေခါနိသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထုိင္၏။

၉ေယေခါနိသည္ အသက္တဆယ္ရွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထုိင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သံုးလႏွင့္ ဆယ္ရက္စိုးစံေလ၏။ ထုိမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၁ဝႏွစ္လည္ေသာအခါ၊ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ စစ္ခ်ီေစ၍၊ ထုိမင္းႏွင့္တကြေကာင္းမြန္ေသာ ဗိမာန္ေတာ္တန္ဆာတို႔ကုိ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ယူသြား၍၊ ဘေထြးေတာ္ေဇဒကိကို ယုဒျပည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔နန္းေတာ္ေပၚမွာ တင္ေလ၏။

၁၁ေဇဒကိသည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္တႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထုိင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တဆယ္တႏွစ္စိုးစံေလ၏။ ၁၂ထုိမင္းသည္လည္း၊ မိမိဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၏။ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆုိေသာပေရာဖက္ေယရမိေရွ႔မွာ ကိုယ္ကိုမႏွိမ့္ခ်။ ၁၃ဘုရားသခင္ အက်ိန္တိုက္ၿပီးေသာ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးကို ပုန္ကန္ေလ၏။ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ မျပန္မွီအေၾကာင္း၊ မိမိလည္ပင္းကို၄င္း၊ မိမိႏွလံုးကို၄င္း၊ ခုိင္မာေစ၏။ ၁၄ထုိမွတပါး၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားရွိသမွ်တို႔သည္၊ တပါးအမ်ဳိးသားရြ႔ံရွာဘြယ္ျပဳသည္အတိုင္း၊ အလြန္ျပစ္မွားၾက၏။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ထာဝရဘုရားသန္႔ရွင္းေစေတာ္ မူေသာ ဗိမာန္ေတာ္ကို ညစ္ညဴးေစၾက၏။ ၁၅ဘုိးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊  မိမိလူမ်ဳိးႏွင့္ မိမိေနေတာ္ မူရာအရပ္ကို သနားေသာေၾကာင့္၊ ေစာေစာထ၍ အထပ္ထပ္ေစလႊတ္ေသာ တမန္တို႔အားျဖင့္ မွာလုိက္ေတာ္မူ ေသာ္လည္း၊ ၁၆ဘုရားသခင္၏ တမန္တို႔ကုိ ျပက္ယယ္ျပဳ၍၊ အမိန္႔ေတာ္ကို နားမေထာင္၊ ပေရာဖက္ေတာ္တို႔ကို ညွဥ္းဆဲေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ မၿငိမ္းႏုိင္ေအာင္၊ မိမိလူမ်ဳိးကုိ တြက္သျဖင့္၊ ၁၇ခါလဒဲရွင္ဘုရင္ ကိုစစ္ခ်ီေစေတာ္မူ၏။ ထုိရွင္ဘုရင္သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာန အိမ္ေတာ္၌ လူပ်ဳိတို႔ကုိ ထားႏွင့္သတ္၏။ ေယာက်္ားပ်ဳိ၊ မိန္းမပ်ဳိ၊ လူအို၊ အသက္ႀကီး၍ ေက်ာကုန္းေသာ သူတို႔ပင္မသနား၊ ရွိသမွ်တို႔ကို ထုိရွင္ဘုရင္လက္သို႔ အပ္ေတာ္မူ၏။ ၁၈ဗိမာန္ေတာ္တန္ဆာ အႀကီးအငယ္ရွိသမွ်တုိ႔ကို၄င္း၊ ဗိမာန္ေတာ္ ဘ႑ာ၊ နန္းေတာ္ဘ႑ာ၊ မွဴးမတ္ဘ႑ာရွိသမွ် တို႔ကုိ၄င္း၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ယူသြား၏။ ၁၉ဗိမာန္ေတာ္ကိုလည္း မီးရႈိ႔၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရုိးကို ၿဖိဳဖ်က္ၾက၏။ မင္းအိမ္ရွိ သမွ်တို႔ကုိလည္း၊ မီးရႈိ႔၍ ၿမိဳ႔တန္ဆာအေကာင္းအျမတ္ရွိသမွ်တို႔ကို ဖ်က္ဆီးၾက၏။ ၂ဝထားေဘးႏွင့္ လြတ္ေသာသူ တို႔ကို၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ သိမ္းသြား၍၊ သူတို႔သည္ ေပရသိႏုိင္ငံမတည္မွီတုိင္ေအာင္ ရွင္ဘုရင္ထံ၊ သားေတာ္ေျမးေတာ္ ထံ၌ ကြၽန္ခံလ်က္ေနရၾက၏။ ၂၁ထုိသုိ႔ဣသေရလေျမသည္ ဥပုသ္ေန႔တို႔ကို ေမြေလ်ာ္ေစျခင္းငွါ၊ ေယရမိဆင့္ဆုိေသာ  ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္သည္ ျပည့္စံုရ၏။ ထုိျပည္သည္ လူဆိတ္ညံလ်က္ေနေသာကာလ၊ အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္ ေစ့ေအာင္ ဥပုသ္ေန႔တုိ႔ကိုေစာင့္ေသာအခြင့္ရွိသတည္း။

 

ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္ၿပီး၏။