၆ရာ အခန္းၾကီး(၃)


၁ေယရုရွင္လင္ၿမိဳ႔တြင္ ေမာရိေတာင္ေပၚမွာ ခမည္းေတာ္ ဒါဝိဒ္အား ထာဝရဘုရား ထင္ရွား ေတာ္မူရာအရပ္၊ ေယဗုသိလူအေရာန၏ ေကာက္နယ္တလင္းကို ဒါဝိဒ္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးေသာ အရပ္၌ ေရွာလမုန္သည္ နန္းစံေလးႏွစ္ ဒုတိယလႏွစ္ရက္ေန႔တြင္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ကို တည္စျပဳေတာ္မူ၏။ ၃ေရွာလမုန္သည္ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းအမႈ၌ သြန္သင္ျခင္းကို ခံသည္ႏွင့္ အညီ သံေတာင္အားျဖင့္ အလ်ားသည္ အေတာာင္ေျခာက္ဆယ္ အနံအေတာင္ႏွစ္ဆယ္ရွိ၏။ ၄အိမ္ေတာ္ဦး သည္လည္း အိမ္ေတာ္အနံႏွင့္ ညီ၍ အလ်ား အေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊ အျမင့္အေတာင္တရာႏွစ္ဆယ္ရွိ၏။ ေရႊစင္ႏွင့္ မြမ္းမံလ်က္ရွိ၏။ ၅အိမ္ေတာ္အတြင္း အမိုးကိုထင္းရူး ပ်ဥ္ျပားျဖင့္ ၿပီးေစလ်က္၊ စံြပလြန္ပင္မ်ားႏွင့္ ကြၽန္းမ်ားကို ထု၍ ေရႊစင္ႏွင့္မြမ္းမံေလ၏။ ၆အိမ္ေတာ္၌ အသေရတင့္တယ္ ေစျခင္းငွါ၊ ေက်ာက္ျမတ္တို႔ကုိစီျခယ္၏။ မြမ္းမံေသာေရႊသည္ ပါရဝိမ္ေရႊျဖစ္၏။ ၇အိမ္ေတာ္၏ ထုပ္၊ ေလ်ာက္၊ တိုင္၊ ထရံ၊ တံခါးရြက္တို႔ကုိ ေရႊႏွင့္ မြမ္မံ၍ထံရံေပၚမွာ ေခရုဗိမ္အရုပ္မ်ားကို ထုပ္ေလ၏။

၈အလြန္သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ကုိလည္း၊ အိမ္ေတာ္အနံႏွင့္ ညီစြာ အလ်ားအေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊ အနံအေတာင္ ႏွစ္ဆယ္လုပန္၍ ေရႊစင္အခြက္ေျခာက္ေထာင္ႏွင့္ မြမ္းမံေလ၏။ ၉ေရႊမိႈအခ်ိန္ကား အက်ပ္ငါးဆယ္ရွိ၏။ အထက္ခန္း တို႔ကိုလည္း ေရႊႏွင့္ မြမ္းမံ၏။ ၁ဝအလြန္သန္႔ရွင္းေသာ အခန္း၌ ေခရုဗိမ္ႏွစ္ပါးကုိ ထုုလုပ္၍ ေရႊႏွင့္မြမ္းမံ၏။ ၁၁ေခရုဗိမ္ အေတာင္တို႔သည္ အေတာင္ႏွစ္ဆယ္ရွည္၏။ ၁၂အေတာင္တဘက္လွ်င္ အလ်ားငါးေတာင္စီရွိ၍၊ ေခရုဗိမ္ႏွစ္ပါးတို႔ သည္ အေတာင္ျခင္းထိလ်က္၊ အေတာင္တဘက္စီ အိမ္ေတာ္ထရံကိုမွီလ်က္ရွိၾက၏။ ၁၃ထုိေခရုဗိမ္တို႔သည္ အတြင္းသို႔မ်က္ႏွာျပဳလ်က္၊ မတ္တပ္ေန၍ အေတာင္တို႔ကုိျဖန္႔သျဖင့္၊ အေတာင္ႏွစ္ဆယ္က်ယ္၏။

၁၄ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာျဖင့္ၿပီး၍ ေခရုဗိမ္အရုပ္ႏွင့္ ခ်ယ္လွယ္ ႏွင့္ ကုလားကာကုိလည္းလုပ္ေလ၏။

၁၅အရွည္သံုးဆယ္ငါးေထာင္ရွိေသာ တိုင္ႏွစ္တုိင္ကုိလည္းလုပ္၍ အိမ္ေတာ္ေရွ႔မွာ စိုက္ထားေလ၏။ တုိင္အေပၚမွာတင္ေသာ တုိင္ထိပ္သည္ အျမင့္ငါးေထာင္စီရွိ၏။ ၁၆ဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္၌ ရွိသကဲ့သို႔ ႀကိဳးမ်ားကိုလည္း လုပ္၍ တုိင္ထိပ္ေပၚမွာထား၏။ သလဲသီးအလံုးတရာတို႔ကိုလည္း လုပ္၍ ႀကိဳးေပၚမွာဆဲြထား၏။ ၁ရထုိတိုင္တို႔ကုိ ဗိမာန္ေတာ္ေရွ႔မွာ လက္က္်ာဘက္ လက္ဝဲဘက္၌ စိုက္ထား၍၊ လက္က္်ာတုိင္ကိုယာခိန္၊ လက္ဝဲတုိင္ကို ေဗာဇ အမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။