၆ရာ အခန္းၾကီး(၄)


၁အလ်ားအေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊ အနံအေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊ အျမင့္ဆယ္ေတာင္ရွိေသာ ေၾကးဝါယဇ္ပလႅင္ ကိုလည္း လုပ္ေလ၏။

၂အခ်င္းဆယ္ေတာင္၊ အဝန္းအေတာင္သုံးဆယ္၊ အေစာက္ငါးေတာင္ရွိေသာ ေၾကးဝါေရကန္ကို လည္း လုပ္ေလ၏။ ၃ေရကန္အနားပတ္ ေအာက္ပတ္လည္၌ ဘူးသီးရုပ္မ်ား၊ အေတာင္တေတာင္တြင္ ဆယ္လံုးစီေစ့ေအာင္၊ ဘူးသီးရုပ္ႏွစ္ပတ္ကုိ ေရကန္ႏွင့္ တဆက္တည္းသြန္းေလ၏။ ၄ႏြားတဆယ္ႏွစ္ခုေပၚမွာ တင္လ်က္ရွိ၏။ ႏြားတို႔သည္ အတြင္းသို႔ေနာက္ခိုင္း၍ အေရွ႔အေနာက္ေတာင္ေျမာက္အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို႔ တမ်က္ႏွာလ်င္ သံုးခုစီမ်က္ႏွာျပဳၾက၏။ ၅ေရကန္သည္ ဒုလက္တဝါးရွိ၏။ အေပၚအနားပတ္သည္ ဖလားအနားပတ္ကဲ့သို႔ ၾကာပြင့္အေပ်ာက္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ေရဗက္သံုးေထာင္ဝင္ႏုိင္၏။

၆မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာအရာတို႔ကို ေဆးစရာဘုိ႔ အင္တံုဆယ္လံုးကိုလည္းလုပ္၍၊ လက္်ာဘက္ ၌ အင္တံုငါးလံုး၊ လက္ဝဲဘက္၌ ငါးလံုးကိုထားေလ၏။ ေရကန္မႈကား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေရခ်ဳိးစရာဘို႔ ျဖစ္သတည္း။ ၇ေရႊမီးခံုဆယ္ခုကိုလည္း၊ အရင္ပံုႏွင့္ အညီလုပ္၍ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္လက္်ာဘက္၌ ငါးခု၊ လက္ဝဲ၌ ငါးခုကိုထားေလ၏။ ၈စားပြဲဆယ္ခုကိုလည္း လုပ္၍ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း လက္်ာဘက္၌ ငါးခု၊ လက္ဝဲဘက္၌ ငါးခုကိုထားေလ၏။ ေရႊဖလား တရာကုိလည္း လုပ္ေလ၏။ ၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တန္တုိင္း၊ ျပည္တန္တိုင္းႀကီး၊ တန္တုိင္း တံခါးရြက္မ်ားကိုလည္း လုပ္၍၊ တံခါးရြက္တို႔ကုိ ေၾကးဝါျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေလ၏။ ၁ဝေရကန္ကိုလည္း၊ အိမ္ေတာ္လက္်ာဘက္အေရွ႔ ေတာင္ေထာင့္ ၌ေနရာခ်၏။

၁၁ဟိရံသည္ အိုးမ်ား၊ ေရမႈတ္မ်ား၊ အင္တံုငယ္မ်ားကိုလည္း လုပ္သျဖင့္၊ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးအဘို႔ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္၌ လက္စပ္သပ္ေသာအရာမ်ားဟူမူကား၊ ၁၂တုိင္ႏွစ္တုိင္၊ တုိင္ထိပ္ႏွင့္ တုိင္ထိပ္အထြဋိ္ႏွစ္ခု၊ တိုင္ထိပ္အထြဋိ္ကိုဖံုးလႊမ္းစရာ ကြန္ရြက္ႏွစ္ရြက္၊ ၁၃ထုိကြန္ရြက္အေပၚမွာ သလဲသီးႏွစ္တန္းစီ၊ သလဲသီးေပါင္းေလးရာ၊ ၁၄ခံုမ်ား၊ ခံုေပၚမွာတင္ထားေသာ အင္တံုမ်ား၊ ၁၅ေရကန္တကန္၊ ေရကန္ကိုေထာက္ေသာ ႏြားတဆယ္ႏွစ္ခု၊ အုိးမ်ား၊ ေရမႈတ္မ်ား၊ အမဲခ်ိတ္မ်ားတည္း။ ၁၆ေရွာလမုန္မင္းႀကီး အဘုိ႔၊ ဟိရံလုပ္သမွ်ေသာ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္တန္ဆာ တို႔သည္ ေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေသာ ေၾကးဝါျဖင့္ၿပီးၾက၏။ ၁၇ေယာ္ဒန္ခ်ိဳင့္၊ သုကုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ဇာသန္ၿမိဳ႔စပ္ၾကားတြင္၊ သရတ္္လုပ္စရာေကာင္းေသာ ေျမ၌၊ ရွင္ဘုရင္သြန္းေလ၏။ ၁၈ေရွာလမုန္သည္ ထုိတန္ဆာတို႔ကုိ မ်ားစြာလုပ္ေသာ ေၾကာင့္၊ ေၾကးဝါအခ်ိန္ကို အဘယ္သူမွ်မသိ။

၁၉ေရွာလမုန္သည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ႏွင့္ ဆုိင္သမွ်ေသာ တန္ဆာမ်ားတည္းဟူေသာ၊ ေရႊယဇ္ပလႅင္၊ ေရွ႔ေတာ္မုန္႔တင္စရာစားပြဲ၊ ၂ဝတရားေတာ္အတုိင္း၊ ဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္ ေရွ႔မွာထြန္းစရာဘုိ႔၊ ေရႊစင္မီးခံုႏွင့္ မီးခြက္မ်ား၊ ၂၁ေရႊစင္ျဖင့္ၿပီးေသာ ပန္းပြင့္၊ မီးခြက္၊ မီးတိုင္တန္ဆာမ်ား၊ ၂၂ေရႊစင္ၿဖင့္ၿပီးေသာ မီးညွက္၊ လင္ပန္း၊ ဇြန္း၊ ျပာခံစရာအိုးမ်ား၊ အိမ္ေတာ္ထဲမွာ အလြန္သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္အတြင္းခန္း တံခါးရြက္ႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္ျပင္ခန္းတံခါး ရြက္တို႔ကိုလည္း၊ ေရႊျဖင့္ၿပီးေစ၏။