၆ရာ အခန္းၾကီး(၅)


၁ထုိသုိ႔ေရွာလမုန္သည္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္အဘုိ႔လုပ္စီရင္သမွ် အလံုးစံုတို႔ကို လက္စသတ္ၿပီးမွ၊ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္လွဴေသာ ေရႊေငြတန္ဆာမ်ားကို ေဆာင္ခဲ့၍၊ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္ ဘ႑ာစုထဲမွာ သြင္းထား ေလ၏။

၃ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကို၊ ဇိအုန္မည္ေသာ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔မွ ေဆာင္ခဲ့လိုေသာငွါ၊ ေရွာလမုန္သည္ ဣသေရအမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ဣသေရလအေဆြအမ်ဳိး အသီးအသီးကို အုပ္ေသာ ေခါင္းမင္းအေပါင္းတို႔ကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေခၚေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၃ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔သည္၊ သတၱမလ၌ လုပ္ေသာပဲြအတြင္းတြင္၊ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သို႔စုေဝး ေရာက္လာၾက၏။ ၄ဣသေရလအမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူအေပါင္းတို႔ သည္လာ၍ ေလဝိသားတို႔သည္ လည္းထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ကိုထမ္းလ်က္၊ ၅ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္၊ တဲေတာ္ႏွင့္ ဆုိင္၍၊ သန္႔ရွင္းေသာတန္ဆာအလံုးစံုတို႔ကုိ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားႏွင့္ ေလဝိသားမ်ားတို႔သည္ ေဆာင္ခ့ဲၾက၏။ ၆ေရွာလမုန္မင္းႀကီးမွစ၍ ေသတၱာေတာ္ေရွ႔မွာ စည္းေဝးေသာ ဣသေရလပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ မေရတြက္ႏုိင္ေသာ အတုိင္းမသိမ်ားစြာေသာ သိုးႏြားတို႔ကို ယဇ္ပူေဇာ္ၾက၏။ ၇ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကို အိမ္ေတာ္အတြင္းသို႔သြင္း၍ အလြန္သန္႔ရွင္းရာ ဌာနတည္းဟူေသာ ဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္ထဲမွာ၊ ေခရုဗိမ္အေတာင္တို႔ေအာက္၊ သူ႔ေနရာ၌ထားၾက၏။ ၈ေခရုဗိမ္တို႔သည္ မိမိအေတာင္ကို သတၱာေတာ္ေနရာအေပၚမွာ ျဖန္႔၍၊ ေသတၱာေတာ္ႏွင့္ ထမ္းဘုိးတို႔ကုိ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိၾက၏။ ၉ထမ္းဘုိးတို႔ကို ဆဲြထား သျဖင့္၊ ထမ္းဘုိးဖ်ားတို႔သည္ ျပင္ခန္း၌ မထင္၊ ေသတၱာေတာ္ေရွ႔ ဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္၌သာ ထင္၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ရွိၾက၏။ ၁ဝဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔ႏွင့္ ပဋိိညာဥ္ဖဲြ႔ေတာ္ မူေသာအခါ၊ ေမာေရွသည္ ေဟာရပ္အရပ္ရွိစဥ္ သြင္းထားေသာ ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားမွတပါး၊ ေသတၱာေတာ္ထဲ၌ အဘယ္အရာမွ် မရွိ။

၁၁ထုိအခါ စည္းေဝးေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အလွည့္သင့္သည္ အတုိင္း အမႈေတာ္ကုိ မေစာင့္ ရွိသမွ်တို႔သည္ သန္႔ရွင္းသည္ျဖစ္၍ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲက ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ၁၂သီခ်င္းဆိုေသာ ေလဝိသား အာသပ္ တပည့္၊ ေဟမန္တပည့္၊ ေယဒုသုန္တပည့္အေပါင္းတို႔သည္ အမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ တကြ ပိတ္ျဖဴကိုဝတ္ဆင္၍၊ ခြက္ကြင္းေစာင္း တေယာကိုကိုင္လ်က္ ယဇ္ပလႅင္အေရွ႔ဘက္၌ ရပ္ေနၾက၏။ တံပိုးမႈတ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တရာႏွစ္ဆယ္တို႔သည္လည္း၊ ၁၃သီခ်င္းဆိုေသာသူတို႔ႏွင့္ ဝိုင္းလ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း၍ ေထာပနာျပဳျခင္းငွါ၊ တညီတညြတ္တည္း အသံၿပိဳင္လ်က္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္။ ကရုဏာေတာ္အစဥ္အျမဲ တည္သည္ဟု တံပိုးခြက္ကြင္း အစရွိေသာ တုရိယာမ်ဳိးႏွင့္ တကြ၊ အသံကိုလႊင္၍ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္သည္ မိုဃ္းတိမ္ႏွင့္ ျပည့္၏။ ၁၄ထုိသုိ႔ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္လ်က္၊ မိုဃ္းတိမ္ေတာ္ေၾကာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရပ္၍ မေနႏုိင္ၾက။