၆ရာ အခန္းၾကီး(၆)


၁ေရွာလမုန္ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္၊ ထူထပ္ေသာ ေမွာင္မုိက္ထဲမွာ ေနေတာ္မူသည္ဟု စကားေတာ္ ရွိ၏။ ၂သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာအိမ္၊ အစဥ္အျမဲေနေတာ္မူရာ ဌာနေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္တည္ေဆာက္ ပါၿပီဟု ျမြက္ဆုိ၏။ ၃တဖန္ရွင္ဘုရင္သည္ လွည့္ၾကည့္၍ ဣသေရလအမ်ဴိး ပရိသတ္အေပါင္းကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္ မူ၏။ ဣသေရလအမ်ဳိးပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ မတ္တတ္ ေနၾက၏။ ၄-၆ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္စကားဟူမူကား၊ ငါ၏လူဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေသာ ေန႔ကစ၍၊  ငါ့နာမတည္ရာအိမ္ကို ေဆာက္ေစျခင္းငွါ၊ ဣသေရလခရုိင္မ်ား တို႔တြင္ ၿမိဳ႔တစံုတၿမိဳ႔ကို ငါမေရြး။ ငါ၏လူဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကုိ အုပ္စိုးေသာသူကိုလည္းငါမေရြးေသး။ ယခုမူကား၊ ငါ့နာမတည္ရာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို၄င္း၊ ငါ၏လူဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ကို အုပ္စိုးေစျခင္းငွါ ဒါဝိဒ္ကို၄င္း၊ ငါေရြးၿပီဟု ငါ့ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္အား ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရွိသည္အတိုင္း၊ ျပဳေတာ္မူေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာ ရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ၇ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အဘို႔ အိမ္ေတ္ာကို တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ၊ ငါ့ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္သည္ အၾကံရွိေသာအခါ၊ ၈ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ငါ့နာမအဘုိ႔ အိမ္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္းငွါ အၾကံရွိေသာေၾကာင့္၊ ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳၿပီ။ ၉သို႔ေသာ္လည္းသင္သည္ အိမ္ေတာ္ကို မေဆာက္ရ။ သင္၏သားရင္းသည္ ငါ့နာမအဘုိ႔ အိမ္ေတာ္ကို ေဆာက္ရမည္ဟု ငါ့ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁ဝထာဝရဘုရားသည္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ျပဳေတာ္မူသျဖင့္၊ ငါသည္ငါ့ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ အရိပ္အရာကိုခံရ၍၊ ထာဝရဘုရား ဂတိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း ဣသေရလ ႏုိင္ငံ၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္လ်က္၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အဘုိ႔ အိမ္ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ေလၿပီ။ ၁၁ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ ထာဝရဘုရားဖဲြ႔ေတာ္မူေသာ ပဋိိညာဥ္ ေက်ာက္စာပါေသာ ေသတၱာေတာ္ကုိ ထုိအိမ္ေတာ္၌တင္ထားေလၿပီဟု ျမြက္ဆုိ၏။

၁၂ထုိအခါ ေရွာလမုန္သည္ အလ်ားငါးေတာင္၊ အနံငါးေတာင္၊ ၁၃အျမင့္သံုးေတာင္ရွိေသာ ပလႅင္ကိုလုပ္၍၊ တန္တုိင္းအလယ္၌ ထားႏွင့္ ေသာထိုပလႅင္ေပၚသို႔ တက္ၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႔၊ ဣသေရလအမ်ဳိး ပရိသတ္အေပါင္းတို႔အလယ္မွာ ဒူးေထာက္၍၊ လက္ဝါးတို႔ကိုေကာင္းကင္ သို႔ ျဖန္႔လ်က္၊ ၁၄အိုဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ေကာင္းကင္ေပၚေျမႀကီး ေပၚမွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္၊ တူေသာဘုရား တဆူမွ်မရိွပါ။ ေရွ႔ေတာ္၌ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့က်င့္ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တို႔အဘုိ႔ ပဋိိညာဥ္တရားႏွင့္ ကရုဏာတရားကုိေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၅အကြၽႏု္ပ္အဘဒါဝိဒ္၌ ထားေတာ္မူ ေသာဂတိေတာ္ကို မဖ်က္၊ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ယေန႔ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ၁၆အိုဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္သည္ ငါ့ေရွ႔မွာက်င့္သကဲ့သုိ႔ သင္၏သားေျမးတို႔သည္ ငါ့တရားကုိ က်င့္လုိေသာငွါ၊ မိမိတို႔သြားရာလမ္းကို သတိျပဳလွ်င္၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ ဣသေရလႏုိင္ငံ၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ရေသာသင္၏ အမ်ဳိးမင္းရိုးမျပတ္ရဟု ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္အကြၽႏု္ပ္အဘဒါဝိဒ္၌ ထားေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္ကို ယခုေစာင့္ေတာ္မူပါ။ ၁၇အိုဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္အကြၽႏု္ပ္ ဒါဝိဒ္အားမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကုိ ယခုျပည့္စံုေစေတာ္မူပါ။ ၁၈သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူတို႔တြင္ ဧကန္အမွန္က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူမည္္ေလာ။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေကာင္းကင္တကာတို႔၏ အထြဋိ္အျမင့္ဆံုးေသာ ေကာင္းကင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိ မဆံ့မခံႏုိင္သည္ျဖစ္၍၊ အကြၽႏု္ပ္ တည္ေဆာက္ေသာ ဤအိမ္ကိုအဘယ္ဆုိဘြယ္ရာရွိပါသနည္း။ ၁၉သို႔ေသာ္လည္း အုိအကြၽႏု္ပ္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ယေန႔ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ ပဌနာျပဳ၍ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ စကားကုိနားခံနာယူေတာ္မူပါ။ ၂ဝဤမည္ေသာအရပ္၌ ငါ့နာမတည္ရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဤအရပ္ ဌာနႏွင့္ဤအိမ္ေတာ္ကို ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၾကည့္ရႈ၍ ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္သည္ ဤအရပ္ဌာန၌ ဆုေတာင္းသာစကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ၂၁ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မွစ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ လူဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔သည္ဤအရပ္ဌာန၌ ဆုေတာင္းပဌာနျပဳၾကေသာအခါ၊ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာေကာင္းကင္ဘံု၌ နားေထာင္၍ အျပစ္မွ လႊတ္ေတာ္မူပါ။

၂၂လူသည္မိမိအိမ္နီးခ်င္းကို ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ အက်ိန္ခံရမည္ဟု အိမ္နီးခ်င္းဆိုလ်က္၊ ဤအိမ္ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္၏ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာ အက်ိန္တုိက္လွ်င္၊ ၂၃ေကာင္းကင္ဘံု၌ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ မတရားေသာသူသည္ မိမိအျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္ရႈံးေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ မိမိေျဖာင့္မတ္ျခင္း ႏွင့္အေလ်ာက္ အက်ိဳးကိုခံရ၍ အျပစ္မွလႊတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တုိ႔ကုိ တရားစီရင္ေတာ္မူပါ။

၂၄ကိုေတာ္၏လူ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွားေသာအျပစ္ေၾကာင့္၊ ရန္သူေရွ႔မွာ ရႈံးရေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ ျပန္လာ၍ နာမေတာ္ကို ဝန္ခံလ်က္၊ ဤအိမ္ေတာ္ကိုမွီခိုလ်က္၊ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳလွ်င္၊ ၂၅ေကာင္းကင္ဘံု၌နားေထာင္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏လူ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို အျပစ္မွလႊတ္ေတာ္ မူပါ။ ဘိုးေဘးတို႔အား ေပးသနားေတာ္မူေသာ ျပည္သို႔ တဖန္ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူပါ။

၂၆ကိုယ္ေတာ္ကုိျပစ္မွားေသာ အျပစ္ေၾကာင့္၊ မိုဃ္းမရြာ၊ မိုဃ္းေခါင္သျဖင့္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ဆံုးမ ေတာ္မူ ေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ဤအရပ္ ဌာနေတာ္ကိုမွီခိုလ်က္ဆုေတာင္း၍၊ နာမေတာ္ကို ဝန္ခံလ်က္ မိမိဒုစရိုက္ကို စြန္႔ပယ္လွ်င္၊ ၂၇ေကာင္းကင္ဘံု၌ နားေထာင္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္၊ ကိုယ္ေတာ္၏လူ ဣသေရလအမ်ိဳးတို႔ကို အျပစ္မွ လႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔လိုက္ရေသာလမ္းေကာင္းကို ျပညႊန္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔အား အေမြေပးေသာေျမေပၚမွာ မိုဃ္းရြာေစေတာ္မူပါ။

၂၈ျပည္ေတာ္၌ အာဟာရေခါင္းပါးေသာ္၄င္း၊ ေလထိ၍အပင္ေသေသာ္၄င္း၊ အရည္ယို၍ ေသေသာ္၄င္း၊ အရာဘက်ိဳင္း၊ ခါသိလက်ိဳင္း ကိုက္စားေသာ္၄င္း၊ ရန္သူတိုက္လာ၍ ၿမိဳ႔ကိုဝိုင္းထားေသာ္၄င္း၊ ေဘးဥပဒ္အနာေရာဂါ တစံုတခုေရာက္ေသာခါ၊ ၂၉ကိုယ္ေတာ္၏လူ ဣသေရလအမ်ိဳးအခ်ိဳ႔တို႔သည္ အသီးအသီးခံရေသာ ေဘးဒဏ္ကို သိလ်က္၊ ဤအိမ္ေတာ္ကို မိမိတို႔လက္ဝါးကိုျဖန္႔၍ တစံုတခုေသာပဌနာ စကာအားျဖင့္ဆုေတာင္းလ်င္၊ ၃ဝက်ိန္းဝပ္ ေတာ္မူရာ ေကာင္းကင္ဘံု၊ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ၃၁ဘုိးေဘးတို႔အား ေပးသနားေတာ္မူေသာျပည္၌ သူတို႔သည္ အသက္ရွင္ေသာ ကာလပတ္လံုး ကိုယ္ေတာ္ကိုေၾကာက္ရြံ႔၍၊ တရားေတာ္လမ္းသို႔ လိုက္ပါမည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ လူသတၱဝါ အေပါင္းတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသေဘာကို သိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဆုေတာင္းေသာသူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသေဘာ ကိုသိလ်က္၊ သူတို႔အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ အသီးအသီးျပဳၾကသည္အတိုင္း စီရင္ေတာ္မူပါ။

၃၂ကိုယ္ေတာ္၏လူ ဣသေရလလူမ်ိဳးမဟုတ္၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ႀကီးျမတ္ေသာနာမေတာ္ႏွင့္ တန္ခိုးႀကီး၍ ဆန္႔ေတာ္မူေသာလက္ရံုးေတာ္ကို ေထာက္သျဖင့္၊ ေဝးေသာျပည္မွေရာက္လာ၍ အိမ္ေတာ္ကို မွီခို လ်က္ဆုေတာင္းလွ်င္၊ ၃၃က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ ေကာင္းကင္ဘံု၌ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏လူ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔သကဲ့သို႔ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႔လ်က္ နာမေတာ္ ကိုသိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တည္ေဆာက္ေသာ ဤအိမ္ေတာ္ကို နာမေတာ္ျဖင့္သမုတ္ေၾကာင္းကို သိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ထိုတပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဆုေတာင္းသမွ်အတိုင္း ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါ။