၆ရာ အခန္းၾကီး(၇)


၁ထိုသို႔ ေရွာလမုန္သည္ ပဌနာျပဳ၍ ၿပီးေသာအခါ၊ ေကာင္းကင္က မီးက်၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္အစရွိေသာ ယဇ္မ်ိဳးကို ေလာင္သျဖင့္၊ အိမ္ေတာ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည္၏။ ၂ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ သည္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္ေသာေၾကာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ထဲသို႔မဝင္ႏိုင္ၾက။ ၃ထိုသို႔ မီးက်၍ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ အိမ္ေတာ္ေပၚမွာ သက္ေရာက္သည္ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္း တို႔သည္ ျမင္လွ်င္၊ ေက်ာက္ခင္းအရပ္၌ ေျမေပၚမွာ ဦးခ်ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္၊ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ဟု ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္၍ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၾက၏။

၄ထိုအခါ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ လူအေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ယဇ္ပူေဇာ္ၾက၏။ ၅ႏြားႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ သိုးတသိန္းႏွစ္ေသာင္းတိုိ႔ကို ယဇ္ပူေဇာ္သျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ကို အႏုေမာဒနာ ျပဳၾက၏။ ၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ မိမိတို႔အမႈကို ေဆာင္ရြက္ၾက၏။ ေလဝိသားတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းစရာဘို႔ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးစီရင္ေသာ တုရိယာမ်ိဳးကိုတီးမႈတ္လ်က္ ဒါဝိဒ္၏ ဆာလံသီခ်င္းကိုဆိုၾက၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္လည္း တံပိုးမႈတ္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔သည္ မတ္တပ္ေနၾက၏။ ၇ေရွလမုန္သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ ေရွ႔မွာရွိေသာ တံတိုင္းအတြင္းအရပ္ကို သန္႔ရွင္းေစ၍၊ ထိုအရပ္၌ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ မိႆဟာယယဇ္ေကာင္ဆီဥကို ပူေဇာ္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အရင္လုပ္ေသာေၾကးဝါ ယဇ္ပလႅင္သည္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ ယဇ္ေကာင္ဆီဥကို မခံေလာက္။

၈ထိုအခါ ေရွာလမုန္သည္ အလြန္မ်ားစြာေသာ ပရိသတ္တည္းဟူေသာ ဟာမက္ၿမိဳ႔ဝန္ဝမွစ၍ အဲဂုတၱဳ ျမစ္တိုင္ေအာင္ အႏွံ႔အျပားအရပ္ရပ္ကလာၾကေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ပြဲခံေတာ္မူ၏။ ၉အ႒မေန႔ရက္၌ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကိုျပဳၾက၏။ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ယဇ္ပလႅင္ကို အႏုေမာဒနာျပဳၿပီးမွ၊ ေနာက္တဖန္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ပြဲခံၾက၏။ ၁ဝထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေရွာလမုန္မွစေသာ မိမိလူဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔၌ ျပဳေတာ္မူသမွ်ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းလ်က္ လူမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔ ေနရာသို႔ ျပန္သြားၾကမည္အေၾကာင္း၊ သတၱမလႏွစ္္ဆယ္သံုးရက္ ေန႔တြင္ လႊတ္လိုက္ေတာ္မူ၏။

၁၁ေရွာလမုန္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ နန္းေတာ္ကို လက္စသတ္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္နန္းေတာ္၌ လုပ္ေဆာင္ မည္ဟု ႀကံစည္ေလသမွ်ေသာအႀကံသည္ အထေျမာက္ေသာအခါ၊ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ ထင္ရွား ေတာ္မူလ်က္၊ သင္ျပဳေသာပဌနာစကားကို ငါၾကားၿပီ။ ဤအရပ္ဌာနကို ယဇ္ပူေဇာ္ရာအိမ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ကိုယ္အဘို႔ ငါေရြးယူၿပီ။ ၁၃မိုဃ္းမရြာေစျခင္းငွါ ငါသည္မိုဃ္းေခါင္ေစေသာ္၄င္း က်ိဳင္းတို႔သည္ ေျမအသီးအႏွံကို ကိုက္စားေစျခင္းငွါ ငါမွာထားေသာ္၄င္း၊ ငါ့လူတို႔၌ ကာလနာကိုေစလႊတ္ေသာ္၄င္း၊ ၁၄ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတို႔သည္ ကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကို ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကိုလႊဲေရွာင္လွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ နားေထာင္မည္။ သူတို႔အျပစ္ကိုေျဖ၍ သူတို႔ကိုခ်မ္းသာေပးမည္။ ၁၅ငါၾကည့္ရႈမည္။ ဤအရပ္ဌာန၌ ဆုေတာင္းေသာ စကားကို ငါနားေထာင္မည္။ ၁၆ငါ့နာမသည္ အစဥ္တည္၍ ငါ့မ်က္စိႏွင့္ ငါ့ႏွလံုးအစဥ္စြဲလန္းစရာဘို႔ ဤအိမ္ကို ငါေရြးခ်ယ္၍ သန္႔ရွင္းေစၿပီ။ သင္သည္ ငါမွာထားသမွ်ကိုျပဳ၍ ငါစီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ သင့္အဘ ဒါဝိဒ္ကဲ့သို႔ ငါ့ေရွ႔မွာ က်င့္ေနလ်င္၊ ၁၈ဣသေရလႏိုင္ငံကို အုပ္စိုးရေသာ သင္၏အမ်ိဳး မင္းရိုးမပ်က္ရဟု သင္အဘ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ငါ့ပဋိိညာဥ္ဖြဲ႔သည္အတိုင္း၊ သင္ထိုင္ရေသာရာဇပလႅကို အစဥ္ငါတည္ ေစမည္။ ၁၉သို႔မဟုတ္ သင္တို႔သည္ လမ္းလြဲ၍ ငါမွာထားေသာ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္တို႔ကို စြန္႔ပယ္သျဖင့္၊ အျခားတပါးေသာဘုရားထံသို႔ သြား၍ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္လွ်င္၊ ၂ဝငါေပးေသာျပည္မွ သူတို႔ကိုအျမစ္ႏွင့္တကြ ငါႏႈတ္ပစ္မည္။ ငါ့နာမအဘို႔ ငါသန္႔ရွင္းေစေသာ ဤအိမ္ ေတာ္ကို ငါ့မ်က္ေမွာက္မွ ငါပယ္ရွားမည္။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ပုံခိုင္းရာ၊ ကဲ့ရဲ႔ရာျဖစ္ေစမည္။ ၂၁အရပ္ျမင့္ေသာ ဤအိမ္ေတာ္ကိုလည္း လမ္း၌ေရွာက္သြားေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ အံ့ၾသ၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဤျပည္ႏွင့္ ဤအိမ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျပဳေတာ္မူသနည္းဟု တေယာက္ေမးျမန္းေသာ္၊ ၂၂တေယာက္က၊ သူတို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားကို အဲဂုတၱဳျပည္မွႏႈတ္ေဆာင္ေသာ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို သူတို႔သည္စြန္႔၍ အျခားတပါးေသာ ဘုရားကိုမွီဝဲလ်က္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေသာေၾကာင့္၊ ဤအမႈအလံုးစံုကို ေရာက္ေစ ေတာ္မူေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာလိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။