၆ရာ အခန္းၾကီး(၈)


၁ေရွာလမုန္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္နန္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္၍ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေစ့ေသာအခါ၊ ၂ဟိရံမင္း ျပန္ေပးေသာၿမိဳ႔တို႔ကို ေရွာလမုန္ျပဳျပင္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ေနေစ၏။  ၃တဖန္ ဟာမတ္ေဇာဘၿမိဳ႔သို႔ ခ်ီသြား၍ႏုိင္ေလ၏။ ၄ျပည္ထဲမွာ တာဒေမာ္ၿမိဳ႔၊ ဟာမတ္  ၿမိဳ႔၌ရွိသမွ်ေသာ ဘ႑ာေတာ္ၿမိဳ႔၊ ၅ၿမိဳ႔ရိုး၊ တံခါး၊ ကန္႔လန္႔က်င္ႏွင့္ ခိုင္ခန္႔ေသာ အထက္ေဗေသာရုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ေအာက္ေဗေသာ ရုန္ၿမိဳ႔တို႔ကိုလည္း တည္ေလ၏။ ၆ဗာလတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ဘ႑ာေတာ္ၿမိဳ႔မ်ား၊ ရထားေတာ္ထိန္းေသာ ၿမိဳ႔မ်ား၊ ျမင္းေတာ္ေကြၽးေသာၿမိဳ႔မ်ား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ပတ္လည္၊ ေလဗႏုန္ေတာင္ေပၚ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အရပ္ရပ္၌ တည္ခ်င္ ေသာၿမိဳ႔မ်ားတို႔ကိုလည္း တည္ေလ၏။

၇-၈ဣသေရလအမ်ိဳးသား မဖ်က္ဆီးေသာေၾကာင့္၊ ျပည္ေတာ္၌ က်န္ၾကြင္းေသာ တပါးအမ်ိဳးသား၊ ဟိတၱိ၊ အာေမာရိ၊ ေဖရဇိ၊ ဟိဝိ၊ ေယဗုသိအမ်ိဳးအႏြယ္ သားစဥ္ေျမးဆက္အေပါင္းတို႔ကို ေရွာလမုန္သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ အခြန္ေပးေစ၏။ ၉ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကိုကား၊ ေရွာလမုန္သည္ အမႈေတာ္ထမ္း ကြၽန္မခံေစ။ စစ္သူရဲ၊ မွဴးမတ္၊ စစ္ကဲ၊ ရထားေတာ္အုပ္၊ ျမင္းေတာ္အုပ္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၁ဝအမႈေတာ္ထမ္းမ်ားကို အုပ္ေသာသူ၊ ေရွာလမုန္မင္း ခန္႔ထားေသာ မွဴးမတ္ႀကီး ႏွစ္ရာငါးဆယ္ရွိၾက၏။ ၁၁ဖာေရာဘုရင္၏သမီးေတာ္ကို၊ ေရွာလမုန္သည္  ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔မွေခၚ၍ သူ႔အဘို႔တည္ေဆာက္ ေသာနန္းေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ေရာက္လာေသာ အရပ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္၊ ငါ့မယားသည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ဒါဝိဒ္အိမ္ေတာ္၌ မေနသင့္ဟု သေဘာရွိ၏။ ၁၂ဗိမာန္ ေတာ္ဦးေရွ႔မွာတည္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ၊ ေရွာလမုန္သည္ ေမာေရွ၏ပညတ္တရားႏွင့္အညီ၊ ေန႔တိုင္း မည္မွ်ပူေဇာ္ရေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကုိ ထာဝရဘုရားအား ေန႔တိုင္းပူေဇာ္ေလ့ရွိ၏။ ၁၃ထိုမွတပါး ဥပုသ္ေန႔ႏွင့္ လဆန္းေန႔၌၄င္း၊ အဇုမပြဲ၊ ခုနစ္သီတင္းပြဲ၊ သေကေနပြဲတည္း ဟူေသာ တႏွစ္တႏွစ္လွ်င္ ဓမၼပြဲသံုးပြဲခံေသာေန႔၌၄င္း ယဇ္ပူေဇာ္ေလ့ရွိ၏။ ၁၄ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္စီရင္သည္အတိုင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အလွည့္လွည့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အမႈကို၄င္း၊ ေလဝိသားတို႔သည္ ေန႔ရက္အစဥ္ျပဳသင့္သည္အတိုင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ႏွင့္ေရာ၍ ေထာမနာသီခ်င္း ဆိုသျဖင့္၊ မိမိတို႔အမႈကို၄င္း၊ တံခါးေစာင့္တို႔သည္ အလွည့္လွည့္တံခါး ရွိသမွ်တို႔ကို ေစာင့္ျခင္းအမႈကို၄င္း၊ အသီး အသီးေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ ခန္႔ထား၏။ ထိုသို႔ ဘုရားသခင္၏လူ ဒါဝိဒ္မွာထားႏွင့္သတည္း။ ၁၅အမႈေတာ္မ်ား၊ ဘ႑ာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာမွာ ရွင္ဘုရင္မွာထားသမွ်အတိုင္း ထိုသူတို႔သည္ ျပဳၾက၏။ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ အျမစ္မခ်မွီ လက္စသတ္သည္တိုင္ေအာင္၊ ေရွာလမုန္လုပ္ေဆာင္ရန္ အမႈရွိသမွ်သည္ အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္၍၊ အိမ္ေတာ္ကို လက္စသတ္ေလ၏။

၁၇တဖန္ ေရွာလမုန္သည္ ဧဒံုျပည္တြင္၊ ပင္လယ္ကမ္းနား၌ ဧဇယုန္ဂါဗာၿမိဳ႔ႏွင့္ ဧလုတ္ၿမိဳ႔သို႔သြား၏။ ၁ဟိရံသည္လည္း ပင္လယ္ကူးေသာအမႈကို နားလည္ေသာ မိမိလူမ်ား၊ သေဘၤာမ်ားကို မိမိကြၽန္တို႔ႏွင့္အတူ ေရွလမုန္ထံသို႔ေစလႊတ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ေရွလမုန္မင္း၏ ကြၽန္တို႔ႏွင့္အတူ ၾသဖိရၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ေရႊအခြက္ ေလးရာငါးဆယ္ကို ေရွာလမုန္မင္းႀကီးထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။