၆ရာ အခန္းၾကီး(၉)


၁ေရွဘျပည္ကို အစိုးရေသာမိဖုရားသည္ ေရွာလမုန္၏သိတင္းကို ၾကားလွ်င္၊ နက္နဲခက္ခဲေသာ ျပႆနာ အားျဖင့္ သူ႔ကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းငွါ၊ နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္ မ်ားစြာေသာေရႊ၊ အဘိုးထိုက္ေသာ ေက်ာက္တို႔ကို ေဆာင္ေသာ ကုလားအုပ္မ်ား၊ လိုက္ေသာသူမ်ားႏွင့္တကြ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔လာ၏။ ၂ေရွာလမုန္မင္းႀကီးထံေတာ္သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ မိမိအလိုဆႏၵရွိသမွ်ကို ေဆြးေႏႊးေမးျမန္းေလ၏။ သူေမးျမန္းေသာျပႆနာရွိသမွ်တို႔ကို ေရွာလမုန္သည္ ေျဖေလ၏။ နားမလည္၍ မေျဖႏိုင္ေသာအရာ တစံုတခုမွ်မရွိ။ ၃ေရွဘမင္း မိဖုရားသည္ ေရွာလမုန္၏ပညာကို၄င္း၊ တည္ေဆာက္ေသာအိမ္ေတာ္ကို၄င္း၊ ၄စားပြဲေတာ္တန္ဆာကို၄င္း၊ အမႈေတာ္ေစာင့္တို႔ ေနရာထိုင္ရာကို၄င္း၊ လုလင္တို႔ခစားသည္ အျခင္းအရာ ကို၄င္း၊ သူတို႔ဝတ္ေသာ အဝတ္တန္ဆာကို၄င္း၊ ဝန္စာေရးမ်ားႏွင့္ သူတို႔ဝတ္ ေသာအဝတ္တန္ဆာကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၌ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကို၄င္း ျမင္ေသာအခါ မိန္းေမာ ေတြေဝလ်က္ရွိ၍၊ ၅ကိုယ္ေတာ္၏ အျခင္းအရာႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ ပညာကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ျပည္၌ၾကားရေသာ သိတင္းစကား မွန္ပါ၏။ ၆သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ေရာက္၍ မျမင္မွီ ထိုစကားကိုမယံု။ ယခုမူကား ကိုယ္ေတာ္ ပညာက်ယ္ျခင္းအရာမွာ၊ အရင္ၾကားရေသာစကားသည္ တဝက္ကိုမွ်မမွီ။ အကြၽႏ္ုပ္ၾကားရေသာသိတင္းကို ကိုယ္ေတာ္လြန္ကဲပါ၏။ ၇ေရွ႔ေတာ္၌အစဥ္ေန၍ ပညာေတာ္ကို ၾကားရေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ လူႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တို႔သည္ မဂၤလာရွိၾကပါ၏။ ၈ကိုယ္ေတာ္ကိုႏွစ္သက္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုယ္စား ရွင္ဘုရင္အရာႏွင့္ ရာဇပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ တင္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကိုခ်စ္၍ အစဥ္အၿမဲတည္ေစခ်င္ ေသာေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္စြာတရားစီရင္ေစျခင္းငွါ ကိုယ္ေတာ္ကို ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီဟု ရွင္ဘုရင္အားေျပာဆို၍၊ ၉ေရႊအခြက္တရာ ႏွစ္ဆယ္၊ နံ႔သာမ်ိဳးအမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္တို႔ကိုဆက္ေလ၏။ ေရွဘမိဖုရား သည္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးအား ဆက္သေသာနံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္တူေသာ နံ႔သာမ်ိဳးသည္မရွိ။ ၁၂ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ေရွဘမိဘုရား ဆက္သည္အတြက္ ျပန္ေပးေသာလက္ေဆာင္မွတပါး၊ မိဖုရား၏ အလိုဆႏၵျပည့္စံုေစျခင္းငွါ သူေတာင္း သမွ်ကိုလည္း ေပးေတာ္မူ၏။ ထိုေနာက္မွ မိဖုရားသည္ မိမိကြၽန္တို႔ႏွင့္တကြ မိမိျပည္သို႔ ျပန္သြားေလ၏။

၁ဝၾသဖိရၿမိဳ႔မွ ေရႊကိုေဆာင္ခဲ့ေသာ ဟိရန္ကြၽန္ႏွင့္ ေရွာလမုန္ကြၽန္တို႔သည္၊ အာလဂုံသစ္သားမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ားတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၁၁ထိုအာလဂံုသစ္သားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ ပြတ္လံုးတန္း ႏွင့္ နန္းေတာ္ပြတ္လံုးတန္းကို၄င္း၊ သီခ်င္းဆိုေသာသူဘို႔ ေစာင္းႏွင့္တေယာတို႔ကို၄င္း၊ လုပ္ေလ၏။ ထိုသုိ႔အာလဂံု သစ္သားသည္ ယုဒျပည္၌ တခါမွ်မေပၚလာ။ ၁၃ေရွာလမုန္ထံသို႔ တႏွစ္တႏွစ္လွ်င္ေရာက္ေသာ ေရႊအခ်ိန္ေပါင္း အခြက္ေျခာက္ရာေျခာက္ဆယ္ ေျခာက္ပိႆာျဖစ္သတည္း။ ထိုမွတပါး၊ ကုန္သည္မ်ား၊ လွည္းသမ်ား၊ အာရပ္မင္း ႀကီးရွိသမွ်၊ ၿမိဳ႔ဝန္မ်ားဆက္ေသာေရႊ ရွိေသး၏။ ၁၅-၁၆ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ေရႊေျခာက္ပိႆာဆီျဖင့္ ဒိုင္းႀကီးႏွစ္ရာ၊ သံုးပိႆာဆီျဖင့္ ဒိုင္းငယ္သံုးရာတို႔ကို ထုလုပ္၍၊ ေလဗႏုန္ေတာသစ္သားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေသာ နန္းေတာ္၌ ထားေတာ္မူ၏။ ၁၇ရွင္ဘုရင္သည္လည္း၊ ဆင္စြယ္ရာဇပလႅင္ႀကီးကိုလုပ္၍ ေရႊစင္ႏွင့္မြမ္းမံေလ၏။ ၁၈ေလွခါးေျခာက္ ထစ္ႏွင့္ ေရႊဘိနပ္သည္ ရာဇပလႅင္ေတာ္ႏွင့္္တဆက္တည္းရွိ၏။ ထိုင္ရာတဘက္တခ်က္၌ မွီစရာလက္ရုံးတန္းႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ လက္ရံုးတန္းအနားမွာ ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ရပ္ေန၏။ ၁၉ေလွခါးေျခာက္ထစ္အေပၚတြင္၊ တဘက္တခ်က္၌လည္း ျခေသၤ့တဆယ္ႏွစ္ေကာင္ ရပ္ေန၏။ ထိုသို႔ေသာ ရာဇပလႅင္သည္ အဘယ္တိုင္းႏိုင္ငံ၌မွ်မရွိ။ ၂ဝေရွာလမုန္မင္းႀကီး ေသာက္ေသာ ဖလားေတာ္ရွိသမွ်ႏွင့္ ေလဗႏုန္နန္းေတာ္၌ သံုးေသာဖလားေတာ္ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေငြဖလားမဟုတ္ ေရႊဖလားသက္သက္ျဖစ္၏။ ေရွာလမုန္လက္ထက္၌ ေငြကိုမလ်င္းပမာမျပဳတတ္ၾက။ ရွင္ဘုရင္၏ သေဘၤာသည္ ဟိရန္မင္းကြၽန္တို႔ႏွင့္ တာရႈၿမိဳ႔သို႔ သြားတတ္သျဖင့္ သံုးႏွစ္တခါ တာရႈသေဘၤာသည္ ျပန္လာ၍ ေရႊ၊ ေငြ၊ ဆင္စြယ္၊ ေမ်ာက္မ်ား၊ ေဒါင္းမ်ားကို ေဆာင္ခဲ့တတ္၏။

၂၂ထိုသို႔ ေရွာလမုန္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာရွိသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္တို႔ထက္ ပညာႏွင့္စည္းစိမ္အားျဖင့္ လြန္ကဲ၏။ ၂၃ေရွာလမုန္၏ႏွလံုး၌ ဘုရားသခင္သြင္းေပးေတာ္မူေသာပညာကို အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ ၾကားအံ့ေသာငွါ၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ဖူးလာၾက၏။ ၂၄လာေသာသူအသီးအသီးတို႔သည္ ေရႊဖလား၊ ေငြဖလား၊ အဝတ္တန္ဆာ၊ စစ္တိုက္လက္နက္၊ နံ႔သာမ်ိဳး၊ ျမင္းလားတို႔ကို ႏွစ္တိုင္းအခြန္ဆက္ရၾက၏။ ၂၅ေရွာလမုန္သည္လည္း၊ ရထားေတာ္မ်ားႏွင့္ ထိုင္ေသာ ျမင္းတင္းကုပ္ ေလးေထာင္၊ ျမင္းစီးသူရဲ တေသာင္းႏွစ္ေထာင္ရွိ၏။ ရထားထိန္းၿမိဳ႔တို႔ ၌၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အထံေတာ္၌၄င္း ထား၏။ ၂၆ျမစ္ႀကီးမွစ၍ ဖိလိတၱိျပည္ႏွင့္ အဲဂုတၱဳျပည္စြန္းတိုင္ေအာင္ရွိေသာ ရွင္ဘုရင္အေပါင္းတို႔ကို အစိုးရ၏။ ၂၇ရွင္ဘုရင္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေငြကို ေက်ာက္ခဲကဲ့သို႔၄င္း၊ အာရဇ္ပင္တို႔ကို လြင္ျပင္၌ ေပါက္ေသာသေဘၤာသဖန္းပင္ကဲ့သို႔၄င္း မ်ားျပားေစ၏။ ၂၈ေရွာလမုန္ထံသို႔ ျမင္းမ်ားကို အဲဂုတၱဳျပည္ အစရွိေသာ ခပ္သိမ္းေသာျပည္မွ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။

၂၉ေရွလမုန္ျပဳေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ် အစအဆံုးတို႔သည္၊ ပေရာဖက္နာသန္၏က်မ္း၊ ရွိေလာၿမိဳ႔သား အဟိရ၏အနာဂတၱိက်မ္း၊ ေနဗက္သားေယေရာေဗာင္တဘက္၌ ပေရာဖက္ဣေဒၵါ၏ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၌ ေရးထားလ်က္ ရွိ၏။ ၃ဝေရွာလမုန္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေန၍ ဣသေရလႏိုင္ငံေတာ္ကို အႏွစ္ေလးဆယ္စိုးစံၿပီးမွ၊ ၃၁ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္ေရာေဗာင္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏