၅ရာ အခန္းၾကီး(၁၀)


၁အထက္ဆုိခဲ့ၿပီးသည္အတုိင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ သားစဥ္ေျမးဆက္စာရင္းဝင္၍၊ ကိုယ္အျပစ္ေၾကာင့္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရႏွင့္ေသာ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ယုဒရွင္ဘုရင္မွတ္စာ ၌ပါသတည္း။

၂ေနာက္တဖန္ ကိုယ္ပိုင္ထုိက္ေသာ ၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ အဦးဆံုးေနရာက်ေသာသူကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသား၊ ဘုရားကြၽန္အသီးအသီးျဖစ္ၾက၏။ ၃ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာေနေသာသူ ယုဒအမ်ဳိး၊ ဗယၤာမိန္ အမ်ဳိး၊ ဧဖရိမ္ႏွင့္ မနာေရွအမ်ဳိးသားဟူမူကား၊ ၄ယုဒသားဖာရက္ အမ်ဳိးအႏႊယ္၊ ဗာနိ၊ ဣမရိ၊ ၾသမရိ၊ အမိဟုဒ္တို႔မွ ဆင္းသက္ေသာဥသဲတပါး၊ ၅ရွိေလာနိအမ်ဳိးျဖစ္ေသာ သားဦးအသာယႏွင့္ သူ၏သားတစု၊ ၆ေဇရအမ်ဳိးေယြလႏွင့္ သူ၏ညီအစ္ကိုတစု ေပါင္းေျခာက္ရာကုိးဆယ္တည္း။ ၇ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးအႏႊယ္ျဖစ္ေသာ ဟာေသႏြာ၊ ေဟာဒဝိ၊ ေမရႈလံတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာသလႅဳ၊ ၈ေယေရာဟံသားဣဗနိယ၊ မိခရိသားျဖစ္ေသာ ၾသဇိ၏သားဧလာႏွင့္ ဣဗနိယ၊ ေရြလ၊ ေရွဖတိတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ ေမရႈလံမွစ၍၊ ၉သားစဥ္ေျမးဆက္ စာရင္းဝင္ေသာအမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္း ကုိးရာငါးဆယ္ေျခာက္ေယာက္တည္း။ ဤသူအေပါင္းတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိး သူႀကီးျဖစ္ၾက၏။

၁ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္မူကား ေယဒါယ၊ ေယာယရိပ္၊ ယာခိန္ႏွင့္တကြ၊ ၁၁အဟိတုပ္၊ မရာယုတ္၊ ဇာဒုတ္၊ ေမရႈလံ၊ ဟိလခိတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္အုပ္အာဇရိတပါး၊ ၁၂မာလခိ၊ ပါရႈရ၊ ေယေရာဟံတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ အဒါယႏွင့္ ဣေမရ၊ ေမရွိလမုတ္၊ ေမရႈလံ၊ ယာေဇရ၊ အေဒလတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာမာရွဲအစရွိေသာ၊ ၁၃အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးအမ်ဳိးသားခ်င္း တေထာင္ခုနစ္ရာေျခာက္ဆယ္ရွိၾက၏။ ဤသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွါ တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာသူေပတည္း။

၁၄ေလဝိသားမူကား၊ ေမရာရိ အမ်ဳိးအႏႊယ္ျဖစ္ေသာ ဟာရွဘိ၊ အာဇရိကံ၊ ဟာရႈပ္တို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ ေရွမာရတပါး၊ ၁၅ဗာကဗကၠာ၊ ေဟရက္၊ ဂလာလသံုးပါး၊ အာသပ္၊ ဇိခရိ၊ မိကၡာတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ မႆနိတပါး၊ ၁၆ေယဒုသံု၊ ဂလာလ၊ ေရွမာယတို႔မွဆင္းသက္ေသာ ၾသဗဒိတပါး၊ ေနေတာဖာသိရြာတို႔တြင္ ေနေသာ ဧလာကာန သားအာသ၏သားေဗရခိတပါးတည္း။

၁၇တံခါးေစာင့္မူကား ရွလႅဳံ၊ အကၠဳပ္၊ တာလမုန္၊ အဟိမန္အစရွိေသာညီအစ္ကုိတစု၊ ၁၈ရွလႅဳံသည္ ရွင္ဘုရင္ဝင္ေသာအေရွ႔တံခါးတြင္ တံခါးမွဴးျဖစ္၏။ ဤသူတို႔သည္ ေလဝိသားအေပါင္းအသင္း၌ ပါေသာတံခါးေစာင့္ ေပတည္း။ ၁၉ေကာရသိ အေဆြအမ်ဳိး၊ ေကာရ၊ ဧဗ်ာသပ္၊ ေကာရတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ ရွလႅဳံႏွင့္ မိမိညီတို႔သည္ အမႈေတာ္ေစာင့္ရာတြင္ တဲေတာ္တံခါးေစာင့္ျဖစ္ၾက၏။ အဘတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ဗုိလ္ေျခတပ္ခ်တြင္ တဲေတာ္ ဦးေစာင့္ျဖစ္ၾက၏။ ၂ဝေရွးကာလဧလာဇာသား ဖိနဟတ္သည္ ထုိသူတို႔ကုိအုပ္ရ၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူႏွင့္ အတူ ရွိေတာ္မူ၏။ ၂၁ေမရွိလမိသား ဇာခရိသည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္ တံခါးေစာင့္ျဖစ္၏။ ၂၂တံခါးေစာင့္အရာ၌ ခန္႔ထားေသာသူေပါင္းကား ႏွစ္ရာတဆယ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ထုိသူတို႔သည္ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ပေရာဖက္ ရွေမြလခန္႔ထားေသာ သားစဥ္ေျမးဆက္အသီးအသီးေနေသာ ရြာ၌စာရင္းဝင္ၾက၏။ ၂၃ထုိသူ၏သားစဥ္ေျမးဆက္တို႔သည္ တဲေတာ္ တည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၌ တံခါးေစာင့္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရၾက၏။ ၂၄တံခါးေစာင့္တို႔သည္ အေရွ႔၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္၊ ေလးမ်က္ႏွာ၌ ေစာင့္ေနရၾက၏။ ၂၅ရြာတို႔၌ေနေသာ အေပါင္းအေဘာ္တို႔သည္ အလွည့္သင့္သည္အတိုင္း ခုနစ္ရက္၊ ခုနစ္ရက္လာရၾက၏။ ၂၆ထုိေလဝိသားတို႔တြင္ တံခါးေစာင့္ႀကီးေလးေယာက္ တို႔သည္ အရာကိုခံရသည္အတိုင္း၊ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္အခန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာတိုက္မ်ားကို ေစာင့္ရၾက၏။ ၂၇ထုိသုိ႔ေစာင့္ရ၍ နံနက္တိုင္းတံခါးကိုဖြင့္ရေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ပတ္လည္၌ အိမ္ရၾက၏။ ၂၈အခ်ဳိ႔တို႔သည္လည္း အမႈေတာ္ေစာင့္တန္ဆာမ်ားကုိ အေရအတြက္အတိုင္းသြင္းလ်က္ ထုတ္လ်က္ေစာင့္ရၾက၏။ ၂၉အခ်ဳိ႔တို႔သည္ လည္း၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္တန္ဆာမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ မုန္႔ညက္၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီ၊ ေလာဗန္၊ နံ႔သာမ်ဳိးမ်ားကို ျပဳစု၍ေစာင့္ရၾက၏။ ၃ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႔တို႔သည္လည္း နံ႔သာဆီကုိ လုပ္ရၾက၏။ ၃၁ေလဝိသား၊ ေကာရသိအေဆြအမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ရွလႅံဳ၏သားဦး မတၱိသိသည္ သံျပားျဖင့္ ဖုတ္ေသာမုန္႔မ်ဳိးကုိ ေစာင့္ရ၏။ ၃၂သူ၏ညီအစ္ကုိႏွင့္ အျခားေသာေကာရသိအေဆြအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ဥပုသ္ေန႔၌ ေရွ႔ေတာ္မုန္႔ကို ျပင္ဆင္ရၾက၏။ ၃၃သီခ်င္းဆိုေသာသူ ေလဝိသူႀကီးတို႔သည္ မိမိတို႔အမႈကို ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ေစာင့္ရေသာေၾကာင့္၊ အိမ္ေတာ္အခန္း၌ ေန၍အျခားေသာအမႈႏွင့္ လြတ္ၾက၏။ ၃၄ထုိေလဝိအေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးတို႔သည္ အစဥ္အဆက္ အႀကီး အကဲျဖစ္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနရာက်ၾက၏။