၅ရာ အခန္းၾကီး(၁၁)


၁ထိုအခါ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ ဒါဝိဒ္ရွိရာ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌ စည္းေဝး၍၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အရိုး၊ ကိုယ္ေတာ္သားျဖစ္ၾကပါ၏။ ၂အထက္က ေရွာလုသည္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေသာခါ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေဆာင္သြားလ်က္၊ သြင္းျပန္လ်က္ေနေတာ္မူၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ သင္သည္ ငါ၏လူဣသေရလအမ်ိဳးကို လုပ္ေကြၽးအုပ္စိုးရမည္ဟု ကိုယ္ေတာ္အား မိန္႔ေတာ္မူၿပီဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။ ၃ထိုသို႔ ဣသေရလအမ်ိဳး အသက္ႀကီးသူအေပါင္းတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္ရွိရာ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ လာလွ်င္ ဒါဝိဒ္သည္ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ သူတို႔ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔၍၊ ရွေမြလအားျဖင့္ ထာဝရဘုရား ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ သူတို႔သည္ ဒါဝိဒ္ကိုဘိသိက္ေပး၍ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ ၾက၏။

၄တဖန္ ဒါဝိဒ္သည္ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔ကို ေခၚ၍၊ ျပည္သားရင္း ေယဗုသိလူတို႔ေနရာ ေယဗုတ္ၿမိဳ႔ တည္းဟူေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြားလွ်င္၊ ၅ေယဗုတ္ၿမိဳ႔သားတို႔က၊ သင္သည္ ဤၿမိဳ႔သို႔မဝင္ရဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ ဒါဝိဒ္သည္ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ဇိအုန္ရဲတိုက္ကိုတိုက္ယူေလ၏။ ၆ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ေယဗုသိလူတို႔ကို အဦးလုပ္ႀကံ ေသာသူသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း၊ ေဇရုယာသား ယြာဘသည္အဦးတက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အရာကိုခံရ၏။ ၇ထိုေနာက္ ဒါဝိဒ္သည္ ရဲတိုက္၌ေနေသာေၾကာင့္ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔ဟူေသာအမည္ျဖင့္ သမုတ္ၾက၏။ ၈မိေလႅာအရပ္ႏွင့္တကြ ၿမိဳ႔ပတ္လည္၌တည္ေဆာက္ၿပီးမွ က်န္ၾကြင္းေသာၿမိဳ႔ကို ယြာဘျပဳျပင္ေလ၏။ ၉ဒါဝိဒ္သည္ တိုးပြား၍အားႀကီးသျဖင့္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ သူႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ၏။

၁ဝဣသေရလအမ်ိဳး၌ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း၊ ဒါဝိဒ္ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ျခင္းငွါ ဣသေရလအမ်ိဳး အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ဝိုင္း၍ဒါဝိဒ္မင္းဘက္မွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာ အမႈေတာ္ထမ္းသူရဲႀကီးတို႔၏ စာရင္းဟူမူကား၊ ၁၁အခေမာနိအမ်ိဳးသား ယာေရွာဗံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ လွံကိုကိုင္လ်က္၊ လူသံုးရာကို တခါတည္းတိုက္၍ လုပ္ႀကံေလ၏။ ၁၂သူ႔ေနာက္မွာ အေဟာဟိအမ်ိဳး ေဒါေဒါသား ဧလာဇာသည္ ဒါဝိဒ္ႏွင့္အတူပါ၊ သဒမၼိမ္ၿမိဳ႔သို႔ လိုက္ေသာသူရဲသံုးေယာက္ အဝင္ျဖစ္၏။ ၁၃ဖိိလိတၱိလူတို႔သည္ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ မုေရာစပါးစိုက္ေသာ လယ္ကြက္၌ စုေဝး၍ ဣသေရလလူတို႔သည္ ရန္သူေရွ႔မွာေျပးၾကေသာ္လည္း၊ ၁၄ထိုသူတို႔သည္ လယ္ကြက္အလယ္ ၌ရပ္၍ ေစာင့္မလ်က္ ဖိလိတၱိလူတို႔ကို လုပ္ႀကံေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးစြာေသာ ေအာင္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ ၁၅ဗိုလ္စုအဝင္ သံုးေယာက္တို႔သည္ ဒါဝိဒ္ရွိရာေက်ာက္ၾကား၊ အဒုလံဥမင္သို႔ ဆင္းသြား၍၊ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ ေရဖိမ္ခ်ိဳင့္၌ တပ္ခ်လ်က္ရွိၾက၏။ ၁၆ထိုအခါ ဒါဝိဒ္သည္ ရဲတိုက္တြင္ေန၍ ဖိလိတၱိ လူတို႔သည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႔၌လည္း တပ္ခ်ၾက၏။ ၁၇ဒါဝိဒ္ကလည္း တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႔တံခါး နားမွာရွိေသာ ေရတြင္းထဲကေရကိုခပ္၍ ငါ့အားေပးပါေစေသာဟု ေတာင့္တေသာစိတ္ႏွင့္ဆိုေသာ္၊ ၁၈ထိုသံုးေယာက္ တို႔သည္ ဖိလိတၱိတပ္ကိုျဖတ္၍၊ ဗက္လင္ၿမိဳ႔တံခါးနားမွာရွိေသာ ေရတြင္းထဲကေရကို ခပ္ယူၿပီးလွ်င္ ဒါဝိဒ္ထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဒါဝိဒ္သည္ မေသာက္ဘဲ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ သြန္းလ်က္၊ ၁၉ဤေရကိုေသာက္ ေသာအမႈသည္ ငါႏွင့္ေဝးပါေစေသာ။ ကိုယ္အသက္ကိုမႏွေျမာဘဲ သြားေသာသူတို႔၏အေသြးကို ငါေသာက္ရမည္ ေလာ။ သူတို႔သည္ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔စား၍ ဤေရကိုေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီဟု ဆိုလ်က္ မေသာက္ဘဲေန၏။ ထိုသူရဲ သံုးေယာက္တို႔သည္ ထိုသို႔ေသာအမႈတို႔ကို ျပဳၾက၏။ ၂ဝယြာဘညီအဘိရွဲသည္လည္း သူရဲသံုးေယာက္တြင္ အႀကီး ျဖစ္၏။ သူသည္ လွံတံကိုကိုင္၍ လူသံုးရာတို႔ကို တိုက္ဖ်က္လုပ္ႀကံေသာေၾကာင့္ သူရဲသံုးေယာက္အဝင္ ေနရာရ သတည္း။ ၂၁သူရဲသံုးေယာက္တြင္ ႏွစ္ေယာက္ထက္သာ၍ ျမတ္ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အရာကိုရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ပဌမသူရဲသံုးေယာက္တို႔ကို မမွီ။ ၂၂အထူးသျဖင့္ ျပဳဘူးေသာ ကပ္ေဇလၿမိဳ႔သား၊ သူရဲေယာယဒ၏သား ေဗနာယ သည္လည္း ျခေသၤ့ႏွင့္တူေသာ ေမာဘလူႏွစ္ေယာက္ကို သတ္၏။ ေဆာင္းကာလ၌လည္း၊ အျခားသို႔သြား၍ ေျမတြင္း၌ရွိေသာ ျခေသၤ့ကိုသတ္၏။ ၂၃အရပ္ငါးေတာင္ျမင့္ေသာ အဲဂုတၱဳလူကိုလည္း သတ္၏။ အဲဂုတၱဳလူသည္ ယက္ကန္းလက္လိပ္ႏွင့္အမွ် ႀကီးေသာလွံတံကို ကိုင္ေသာ္လည္း၊ ေဗနာယသည္ ေတာင္ေဝးကိုသာကိုင္လ်က္ သြား၍၊ အဲဂုတၱဳလူလက္မွ လွံကိုလုယူၿပီးလွ်င္ ထိုလွံႏွင့္သူ႔ကိုသတ္၏။ ၂၄ထိုသို႔ေသာအမႈတို႔ကို ေယာယဒသား ေဗနာယသည္ ျပဳ၍ သူရဲသံုးေယာက္အဝင္ ေနရာကိုရ၏။ ၂၅ဗိုလ္မ်ားထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာ္လည္း ပဌမသူရဲသံုးေယာက္တို႔ကို မမွီ။ ဒါဝိဒ္သည္ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္အရာ ကိုလည္း ေပး၏။ ၂၆ယြာဘညီ အာသေဟလသည္လည္း ဗိုလ္စုအဝင္ျဖစ္၏။ ထိုအတူ၊ ဗက္လင္ၿမိဳ႔ေန၊ ေဒါေဒါ၏သား ဧလဟာနန္၊ ၂၇ေဟေရာဒိအမ်ိဳးရွမၼ၊ ဖာလတိအမ်ိဳးေဟလက္၊ ၂၈ေတေကာ အမ်ိဳး ဣေကရွ၏သား ဣရ၊ အေနေသာသိအမ်ိဳး အေဗ်ဇာ၊ ၂၉ဟုရွသိအမ်ိဳး သိေဗကဲ၊ အေဟာဟိအမ်ိဳး ဣလဲ၊ ၃ဝေနေတာဖာသိအမ်ိဳး မဟာရဲ၊ ေနေတာဖာသိအမ်ိဳး ဗာန၏သား ေဟလက္၊ ၃၁ဗယၤာမိန္အမ်ိဳး၊ ဂိဗာၿမိဳ႔ေန၊ ရိဘဲ၏သား ဣတၱဲ၊ ပိရေသာနိအမ်ိဳး ေဗနာယ၊ ၃၂ဂါရွခ်ိဳင့္သားဟုရဲ၊ အာဗသိအမ်ိဳး အေဗ်လ၊ ၃၃ဗာဟုမိအမ်ိဳး အာဇမာဝက္၊ ရွာလေဗာနိအမ်ိဳး ဧလ်ာဘ၊ ၃၄ဂိေဇာနိအမ်ိဳး ယာရွင္၏သားတို႔တြင္ ေယာနသန္၊ ဟာရရိအမ်ိဳး ရွမၼ၊ ၃၅ဟာရရိအမ်ိဳး ရွရ၏သား အဟိအံ၊ ဥရ၏သား ဧလိဖလ၊ ၃၆ေမေခရသိအမ်ိဳးေဟဖာ၊ ေပေလာနိအမ်ိဳးအဟိယ၊ ၃၇ကရေမလအမ်ိဳး ေဟဇရဲ၊ ဧဇဗဲ၏သား နာရဲ၊ ၃၇နာသန္၏ညီေယာလ၊ ဟေဂၢရိ၏သား မိဗဟာ၊ ၃၈-၃၉အမၼဳန္အမ်ိဳးေဇလက္၊ ေဇရံုယာ သားယြာဘ၏ လက္နက္ေဆာင္လုလင္၊ ေဗေရာသိအမ်ိဳး နဟာရဲ၊ ၄ဝဣသရိအမ်ိဳးဣရ၊ ဣသရိအမ်ိဳး ဂါရက္၊ ဟိတၱိအမ်ိဳး ဥရိယ၊ အာလဲ၏သား ဇာဗဒ္၊ ၄၁-၄၂ရုဗင္အမ်ိဳးသားသံုးက်ပ္ကို အုပ္ေသာဗိုလ္၊ ရွိဇ၏သား အဒိန၊ ၄၃မာခါ၏သား ဟာနန္၊ မိသနိအမ်ိဳး ေယာရွဖတ္၊ ၄၄အာရွတေယာသိအမ်ိဳး ၾသဇိ၊ အာေရာ္အမ်ိဳး ေဟာသန္၏သား ရွာမႏွင့္ေယေဟလ၊ ၄၅တိဇိအမ်ိဳး ရွိမရိ၏သား ေယေဒ်လႏွင့္ သူ၏ညီေယာဟ၊ ၄၆မဟာဝိအမ်ိဳး ဧေလ်လ၊ ဧလနန္၏သား ေယရိဗဲႏွင့္ ေယာရွဝိ၊ ေမာဘအမ်ိဳးဣသမႏွင့္တကြ၊ ၄၇ဧေလ်လ၊ ၾသဗက္၊ ေမေဇာဗိတ္အမ်ိဳး ယာေသလတည္း။