၅ရာ အခန္းၾကီး(၁၂)


၁-၂ဒါဝိဒ္သည္ ကိရွ၏သား ေရွာလုကိုေရွာင္၍ ဇိကလတ္ၿမိဳ႔၌ ေနစဥ္၊ သူ႔ဘက္သို႔ဝင္စားေသာသူ၊ ေလးလက္ နက္ကို ေဆာင္၍ လက္်ာလက္ လက္ဝဲလက္မေရြး၊ ေက်ာက္ႏွင့္ျမွားကိုပစ္တတ္ေသာ စစ္သူရဲႀကီး၊ ေရွာလုေပါက္ေဘာ္ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသား ဟူမူကား၊ ၃အႀကီးအကဲ အေဟဇာ၊ သူ႔ေနာက္ေယာရွ၊ ဂိဗာၿမိဳ႔သားေရွမာ၊ အာဇမာဝက္သား ေယေဇလႏွင့္ ေပလက္၊ ေဗရာခ၊ အေႏၱာသိအမ်ိဳး ေယဟု၊ ၄ဗိုလ္စုတြင္ ထူးဆန္း၍ အႀကီးအကဲလုပ္ေသာ ဂိေဗာင္ သား ဣရွမာယ၊ ေယရမိ၊ ယဟာေဇလ၊ ေယာဟနန္ ေဂဒရသိအမ်ိဳး ေယာဇဗဒ္၊ ၅ဧလုဇဲ၊ ေယရိမုတ္၊ ဗာလ်ာ၊ ေရွမရိ၊ ဟရုဖိအမ်ိဳး ေရွဖတိ၊ ၆ဧလကာန၊ ေယရွာ၊ အာဇေရလ၊ ေယာဇာ၊ ေကာရသိအမ်ိဳး ယာေရွာဗ၊ ၇ေဂေဒၚၿမိဳ႔ေန၊ ေယေရာဟံသား ေယာလာႏွင့္ ေဇဗဒိတည္း။

၈ထိုမွတပါး၊ ဒါဝိဒ္ရွိရာ ေတာရဲတိုက္သို႔ ထြက္သြားေသာသူ၊ ခြန္အားႀကီး၍ ဒိုင္းလႊားေဆာင္လ်က္ စစ္တိုက္ ျခင္းငွါ တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာသူ၊ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာရဲ၍ ေတာင္ေပၚမွာ ဒရယ္ကဲ့သို႔ လ်င္ျမန္ေသာသူ ဂဒ္အမ်ိဳးသား ဟူမူကား၊ ၉ဧဇာတပါး၊ ၾသဗဒိတပါး၊ ဧလ်ာဘတပါး၊ ၁ဝမိရွမႏၷတပါး၊ ေယရမိတပါး၊ ၁၁အတၱဲတပါး၊ ဧေလ်လတပါး၊ ၁၂ေယာဟနန္တပါး၊ ဧလဇာဗဒ္တပါး၊ ၁၃ေယရမိတပါး၊ မာခဗာနဲတပါး၊ ေပါင္းတက်ိပ္တပါးတည္း။ ၁၄ဤသူတို႔သည္ ဂဒ္အမ်ိဳးသားတြင္ ဗိုလ္လုပ္၍ အငယ္ကားလူတရာ၊ အႀကီးကား လူတေထာင္ကိုအုပ္ေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ ၁၅ေယာ္ဒန္ျမစ္ေရသည္ ကမ္းတေရွာက္လံုးကို လႊမ္းမိုးေသာကာလပဌမလတြင္ သူတို႔သည္ကူး၍ ေျမညီရာအရပ္ အေရွ႔အေနာက္၌ေနေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ေျပးေစၾက၏။

၁၆ဗယၤာမိန္အမိ်ဳးသားႏွင့္ ယုဒအမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ဒါဝိဒ္ရွိရာရဲတိုက္သို႔ လာေသာအခါ၊ ၁၇ဒါဝိဒ္သည္ ႀကိဳဆိုျခင္းငွါ ထြက္သြား၍၊ ငါ့ကိုမစျခင္းငွါ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္လာလွ်င္ ငါသေဘာတူ၏။ သို႔မဟုတ္ ငါ့ကိုရန္သူလက္သို႔ အပ္ျခင္းငွါလာလွ်င္ ငါ၌အျပစ္မရွိေသာေၾကာင့္၊ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္သည္ ၾကည့္ရႈ၍ ဆံုးမေတာ္မူပါေစေသာ ဟုဆိုေသာ္၊ ၁၈ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အာမသဲအေပၚမွာ သက္ေရာက္၍၊ အိုဒါဝိဒ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏လူ၊ အိုေယရွဲ၏သားေတာ္၊ ကိုယ္ေတာ္ဘက္သို႔ ဝင္စားေသာသူျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၌ မဂၤလာရွိပါ ေစေသာ။ မဂၤလာရွိပါေစေသာ။ ကိုယ္ေတာ္ကို မစသူ၌ မဂၤလာရွိပါေစေသာ။ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မစေတာ္မူပါေစေသာဟု ျပန္ေျပာေလေသာ္၊ ဒါဝိဒ္သည္ သူတို႔ကိုလက္ခံ၍ ဗိုလ္အရာ၌ခန္႔ထား ေလ၏။

၁၉ထိုမွတပါး၊ ဒါဝိဒ္သည္ ေရွာလုကိုစစ္တိုက္သြားေသာ ဖိလိတၱိလူတို႔ႏွင့္ လုိက္ေသာအခါ၊ ဖိလိတၱိမင္းတို႔က၊ ဤသူသည္ ငါတို႔ကိုအပ္၍ မိမိသခင္ေရွာလုဘက္သို႔ ဝင္စားမည္ဟု တိုင္ပင္ၿပီးမွ ျပန္ေစေသာေၾကာင့္၊ ဒါဝိဒ္သည္ စစ္မကူဘဲ ဇိကလတ္ၿမိဳ႔သို႔ သြားေသာကာလ၊ သူ႔ဘက္သို႔ဝင္စားေသာ မနာေရွအမ်ိဳးသားဟူမူကား၊ ၂ဝမိမိအမ်ိဳး သားတို႔တြင္ လူတေထာင္ကိုအုပ္ေသာဗိုလ္၊ အာဒန၊ ေယာဇဗဒ္၊ ေယဒေယလ၊ မိေကၡလ၊ ေယာဇဗဒ္၊ ဧလိဟု၊ ဇိလသဲတည္း။ ၂၁ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ ခြန္အားႀကီးေသာစစ္သူရဲ ဗိုလ္ႀကီးျဖစ္၍၊ ထားျပလုပ္ေသာသူတို႔အဘက္၌ ဒါဝိဒ္ကို မစၾက၏။ ၂၂ထိုကာလ၌ ဘုရားသခင္၏ ဗိုလ္ေျခကဲ့သို႔ ႀကီးစြာေသာ ဗိုလ္ေျချဖစ္သည္တိုင္ေအာင္ တေန႔ ထက္တေန႔ ဒါဝိဒ္ကိုကူညီ၍ ဝင္စားၾက၏။

၂၃ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း၊ ေရွာလု၏ႏိုင္ငံကို ဒါဝိဒ္လက္သို႔လႊဲျခင္းငွါ ဒါဝိဒ္ရွိရာေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ သို႔ လာေသာသူ၊ စစ္တိုက္လက္နက္စံုႏွင့္ ျပည့္စံုေသာတပ္သား စာရင္းဟူမူကား၊ ၂၄ဒိုင္းႏွင့္လံွကိုေဆာင္ရြက္ စစ္တိုက္ လက္နက္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ယုဒအမ်ိဳးသား ေျခာက္ေထာင္ရွစ္ရာ၊ ၂၅ခြန္အားႀကီးေသာစစ္သူရဲ၊ ရွိေမာင္အမ်ိဳးသား ခုနစ္ေထာင္တစ္ရာ၊ ၂၆ေလဝိအမ်ိဳးသား ေလးေထာင္ေျခာက္ရာ၊ ၂၇အာရုန္အမ်ိဳးအုပ္၊ ေယာယဒႏွင့္အတူပါေသာ အာရုန္အမ်ိဳးသား သံုးေထာင္ခုနစ္ရာ၊ ၂၈ခြန္အားႀကီးေသာသူရဲ၊ လူပ်ိဳဇာဒုတ္ႏွင့္ သူ၏အေဆြအမ်ိဳးတပ္မွဴး ႏွစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါး၊ ၂၉ေရွာလုေပါက္ေဘာ္ျဖစ္ေသာ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသား သံုးေထာင္၊ ထိုအမ်ိဳးသားမ်ားတို႔သည္ ေရွာလုဘက္မွာ ေစာင့္ေနၾက၏။ ၃ဝခြန္အားႀကီး၍ အေဆြအမ်ိဳးတို႔တြင္ ထင္ရွားေသာဧဖရိမ္အမ်ိဳးသား ႏွစ္ေသာင္းရွစ္ရာ၊ ၃၁ဒါဝိဒ္ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ျခင္းငွါ စာရင္းဝင္ေသာ မနာေရွအမ်ိဳးဝက္ထဲက လူတေသာင္းရွစ္ေထာင္၊ ၃၂ကာလအခ်ိန္တို႔ကို နားလည္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ အဘယ္သို႔ျပဳသင့္သည္ကို သိတတ္ေသာ ဣသခါအမ်ိဳး သားသူႀကီးႏွစ္ရာ၊ သူတို႔အမ်ိဳးသားခ်င္းအေပါင္းတို႔သည္ အသင့္ရွိၾက၏။ ၃၃စိတ္ႏွစ္ခြမရွိ၊ တပ္အခင္းအက်င္းမပ်က္၊ စစ္တိုက္လက္နက္စံုႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ စစ္ခ်ီ၍တိုက္တတ္ေသာ ဇာဗုလုန္အမ်ိဳးသားငါးေသာင္း၊ ၃၄နႆလိအမ်ိဳးသား ဗိုလ္တေထာင္၊ ဒိုင္းႏွင့္လွံကိုေဆာင္ေသာသူ သံုးေသာင္းခုနစ္ေထာင္၊ ၃၅ဒန္အမ်ိဳးထဲက စစ္မွဴးစစ္ေရး၌ ေလ့က်က္ ေသာသူ ႏွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေျခာက္ရာ၊ ၃၆အာရွာအမ်ိဳးထဲက ထိုအတူေလ့က်က္၍ စစ္ခ်ီတတ္ေသာသူ ေလးေသာင္း၊ ၃၇ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္ ရုဗင္အမ်ိဳး၊ ဂဒ္အမ်ိဳး၊ မနာေရွအမ်ိဳးတဝက္ထဲက စစ္တိုက္လက္နက္စံု အမ်ိဳး မ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူ တသိန္းႏွစ္ေသာင္းတည္း၊ ၃၈စစ္အခင္းအက်င္းမပ်က္ တိုက္တတ္ေသာသူ၊ အတက္ဆိုခဲ့ၿပီး ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ဒါဝိဒ္ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ျခင္းငွါ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္အားႀကီး၍ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ သို႔လာၾက၏။ က်န္ၾကြင္းေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္၊ ဒါဝိဒ္ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ခ်င္ ေသာ စိတ္သေဘာ တညီတညြတ္တည္းရွိၾက၏။ ၃၉ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ သံုးရက္ပတ္လံုး အထံေတာ္၌ စားေသာက္လ်က္ေနၾက၏။ အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔သည္ ျပင္ဆင္ႏွင့္ၾကၿပီ။ ၄ဝအနီးအပါး၌ ေနေသာသူတို႔သည္လည္း၊ သိုးႏြားႏွင့္တကြ အမဲသား၊ မုန္႔ညက္၊ သေဘၤာသဖန္းသီး၊ စပ်စ္သီး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီတည္းဟူေသာ ရိကၡာမ်ားကို ျမည္း၊ ကုလားအုပ္၊ လား၊ ႏြားအေပၚမွာတင္လ်က္ ဣသခါခရိုင္၊ ဇာဗုလုန္ခရိုင္၊ နႆလိခရိုင္မွပင့္ ေဆာင္ခဲ့၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေပ်ာ္ေမြ႔ၾက၏။