၅ရာ အခန္းၾကီး(၁၃)


၁တဖန္ ဒါဝိဒ္သည္ လူတေထာင္အုပ္၊ တရာအုပ္အစရွိေသာ အႀကီးအကဲလူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီးလွ်င္၊ ၂ဣသေရလအမ်ဳိးပရိသတ္အေပါင္းတို႔အား၊ သင္တို႔သည္ အလိုရွိ၍ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအခြင့္ ေပးေတာ္မူလွ်င္၊ ဣသေရလႏိုင္ငံအရပ္ရပ္၌ က်န္ၾကြင္းေသးေသာ ငါတို႔ညီအစ္ကိုမ်ား၊ ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၌ေနေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားမ်ားတို႔သည္ ငါတို႔ႏွင့္အတူ စည္းေဝးေစျခင္းငွါ အႏွံ႔အျပားေစလႊတ္ၾကကုန္အံ့။ ၃ငါတို႔၏ဘုရားသခင္ ေသတၱာေတာ္ကို တဖန္ေဆာင္ခဲ့ၾကကုန္အံ့။ ေရွာလုလက္ထက္၌ ထိုေသတၱာေတာ္ေရွ႔မွာ ေမးျမန္းေလ့မရွိပါတကားဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို၊ ၄စည္းေဝးေသာ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ ႏွစ္သက္ေသာ ေၾကာင့္ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ျပဳပါမည္ဟု ဝန္ခံၾက၏။ ၅ထိုသို႔ဒါဝိဒ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကုိ ကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ႔မွ ေဆာင္ခဲ့ျခင္းငွါ အဲဂုတၱဳျပည္အနား၊ ရွိေဟာရျမစ္မွစ၍ ဟာမတ္ၿမိဳ႔လမ္းဝတိုင္ေအာင္ ေနေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ကို စုေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ၆ေခရုဗိမ္ၾကားမွာ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကို ေဆာင္ခဲ့ျခင္းငွါ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ႏွင့္ တကြ ယုဒျပည္ကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ႔ တည္း ဟူေသာ ဗာလၿမိဳ႔သို႔သြားေလ၏။ ၇ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကို လွည္းသစ္ေပၚမွာတင္၍ အဘိနဒပ္အိမ္ထဲကထုတ္ၾက၏။ ၾသဇႏွင့္အဟိၾသသည္ လွည္းကိုႏွင္ၾက၏။ ၈ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔သည္ သီခ်င္းဆိုလ်က္ ေစာင္း၊ တေယာ၊ ပတ္သာ၊ ႏွဲခရာ၊ ခြက္ကြင္း၊ တံပိုးတို႔ကို ကိုင္လ်က္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ အားထုတ္၍ တီးမႈတ္ၾက၏။ ၉ခိဒုန္ေကာက္နယ္တလင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ႏြားတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္ကို လႈပ္ရွားေသာေၾကာင့္၊ ၾသဇသည္လက္ကိုဆန္႔၍ ေသတၱာေတာ္ကို ကိုင္၏။ ၁ဝထိုေသတၱာေတာ္ကို ကိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ၾသဇကိအမ်က္ထြက္၍၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ သျဖင့္၊ ၾသဇသည္ဘုရားသခင္ ေရွ႔ေတာ္၌ေသေလ၏။ ၁၁ၾသဇကို ထာဝရဘုရား ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ဒါဝိဒ္သည္ ညွိဳးငယ္ေသာစိတ္ရွိ၏။ ထိုအရပ္သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေပရေဇာဇအမည္ျဖင့္ တြင္သတည္း။ ၁၂ထိုေန႔၌ ဒါဝိဒ္သည္ ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္၍၊ ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ထံသို႔ေဆာင္ခဲ့ရမည္ နည္းဟုဆိုလ်က္၊ ၁၃မိမိေနရာ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔ထဲသို႔ ေသတၱာေတာ္ကိုမေဆာင္ဘဲ ဂိတၱိလူၾသဗေဒဒံုအိမ္သို႔ လႊဲ၍ေဆာင္ သြားေလ၏။ ၁၄ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္သည္ သံုးလပတ္လံုး၊ ၾသေဗဒဒုံအိမ္တြင္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားဆီမွာ ရွိ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ၾသဗေဒဒံုႏွင့္အိမ္သူအိမ္သား အေပါင္းတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏