၅ရာ အခန္းၾကီး(၁၄)


၁တုရုမင္းႀကီးဟိရံသည္ ဒါဝိဒ္အဘို႔ နန္းေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္းငွါ၊ သံတမန္ႏွင့္တကြ အာရဇ္သစ္သား၊ လက္သမား၊ ပန္းရံသမားတို႔ကို ေစလႊတ္ေလ၏။ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္ကို ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူေၾကာင္းႏွင့္ မိမိလူဣသေရလအမ်ိဳးအဘို႔ အလိုငွါ၊ ႏိုင္ငံကိုေျမွာက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဒါဝိဒ္သိျမင္ ၏။

၃ဒါဝိဒ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ထပ္၍မယားတို႔ကို သိမ္းယူသျဖင့္ သားသမီးမ်ားတို႔ကို ျမင္ေလ၏။ ၄ေယရု ရွလင္ၿမိဳ႔၌ ဒါဝိဒ္ျမင္ေသာ သားတို႔အမည္ကား ရွမြာ၊ ေရွာဗပ္၊ နာသန္၊ ေရွာလမုန္၊ ၅ဣဗဟာ၊ ဧလိရႊ၊ ဧလိပလက္၊ ၆ေနာဂ၊ ေနဖက္၊ ယာဖ်ာ၊ ၇ဧလိရွမာ၊ ဧလ်ာဒ၊ ဧလိဖလက္တည္း။

၈ဒါဝိဒ္ကိုဘိသိက္ေပး၍ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားေၾကာင္းကို ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ ထိုလူအေပါင္းတို႔သည္ ဒိဝိဒ္ကိုရွာ၍လာၾက၏။ ထိုသိတင္းကို ဒါဝိဒ္သည္ၾကားေသာအခါ ခ်ီသြား၏။ ၉ဖိလိတၱိလူ တို႔သည္ လာ၍ ေရဖိမ္ခ်ိဳင့္၌ အႏွံ႔အျပားေနၾက၏။ ၁ဝဒါဝိဒ္ကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဖိလိတၱိလူတို႔ရွိရာသို႔ သြားရပါမည္ေလာ။ အကြၽႏ္ုပ္လက္၌ အပ္ေတာ္မူမည္ေလာဟု ဘုရားသခင္ကို ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားက သြားေလာ့။ သင့္လက္၌ ငါအပ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၁၁ဒါဝိဒ္သည္ ဗာလေပရဇိမ္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍ သူတို႔ကိုလုပ္ႀကံၿပီးမွ ဘုရားသခင္သည္ ေရထ၍ ၿဖိဳဖ်က္သကဲ့သို႔ ငါ့ရန္သူတို႔ကို ငါ့အားျဖင့္ ၿဖိဳဖ်က္ေတာ္မူၿပီဟုဆိုလ်က္၊ ထိုအရပ္ကို ဗာလေပရဇိန္အမည္ျဖင့္ တြင္ေစသတည္း။ ၁၂ထိုအရပ္၌ ဖိလိတၱိလူတို႔ပစ္ထားေသာ ရုပ္တုကိုဒါဝိဒ္၏အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ မီးရႈိ႔ၾက၏။ ၁၃တဖန္ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ ထိုခ်ိဳင့္၌ အႏွံ႔အျပားလာ၍ေနၾက၏။ ၁၄ဒါဝိဒ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ကုိ တဖန္ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ သူတို႔ရွိရာသို႔ တည့္တည့္မတက္ရ။ သူတို႔မွလႊဲ၍ ပိုးစာေတာတဘက္တခ်က္၌ ခ်ီရမည္။ ၁၅ပိုးစာပင္ဖ်ား၌ စစ္ခ်ီသံကိုၾကားေသာအခါ၊ စစ္တိုက္အံ့ေသာငွါ ခ်ီေလာ့။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္သည္ ဖိလိတၱိတပ္ကို လုပ္ႀကံျခင္းငွါ သင့္ေရွ႔မွာၾကြသြားမည္ဟု ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၁၆ဒါဝိဒ္သည္ျပဳ၍ ဖိလိတၱိလူတို႔ကို ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔မွသည္ ဂါေဇရၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ လုပ္ႀကံေလ၏။ ၁၇ဒါဝိဒ္သိတင္းသည္ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္တို႔၌ ႏွံ႔ျပား၍ ခပ္သိမ္းေသာလူမ်ိဳးတို႔သည္ သူ႔ကိုေၾကာက္ရြံ႔ေစျခင္းငွါ ထာဝရဘုရား စီရင္ေတာ္မူ၏။