၅ရာ အခန္းၾကီး(၁၅)


၁ထိုေနာက္ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ အိမ္ေတာ္တို႔ကို ေဆာက္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ဌာနကိုျပင္၍ တဲေတာ္ကိုလည္း တည္ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၂ဒါဝိဒ္က၊ ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္ကိုထမ္း၍ ေရွ႔ေတာ္၌ အမႈေတာ္ကို အစဥ္ေစာင့္ေစျခင္းငွါ ထာဝရဘုရားသည္ ေလဝိသားတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ အျခားတပါးေသာသူ တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကို မထမ္းရၾကဟုဆိုလ်က္၊ ၃ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္အဘို႔ ျပင္ဆင္ ေသာအရပ္ဌာနသို႔ ေဆာင္ခဲ့ျခင္းငွါ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ စုေဝးေစေသာအခါ၊ ၄အာရုန္သားတို႔ႏွင့္ ေလဝိသားတို႔ကိုလည္း စုေဝးေစေတာ္မူ၍ ေရာက္လာေသာသူဟူမူကား၊ ၅ေကာဟတ္အမ်ိဳး တြင္ အႀကီးျဖစ္ေသာ ဥေရလႏွင့္ သူ၏ညီအစ္ကိုတရာႏွစ္ဆယ္၊ ၆ေမရာရိအမ်ိဳးတြင္ အႀကီးျဖစ္ေသာ အသာယႏွင့္ သူ၏ညီအစ္ကို တရာႏွစ္ဆယ္၊ ၇ေဂရရႈံအမ်ိဳးတြင္ အႀကီးျဖစ္ေသာေယာလ၊ သူ၏ညီအစ္ကိုတရာသံုးဆယ္၊ ၈ဧလိဇဖန္အမ်ိဳးတြင္ အႀကီးျဖစ္ေသာ ေရွမာယႏွင့္ သူ၏ညီအစ္ကိုႏွစ္ရာ၊ ၉ေဟျဗဳန္အမ်ိဳးတြင္ အႀကီးျဖစ္ေသာ ဧေလ်လႏွင့္ သူ၏ညီအစ္ကိုရွစ္ဆယ္၊ ၁ဝၾသေဇလအမ်ိဳးတြင္ အႀကီးျဖစ္ေသာ အမိနဒပ္ႏွင့္သူ၏ညီအစ္ကို တရာတဆယ္ႏွစ္ ေယာက္တည္း။ ၁၁ဒါဝိဒ္သည္လည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဇာဒုတ္ႏွင့္ အဗ်ာသာႏွင့္ ေလဝိသားၾသေရလ၊ အသာယ၊ ေယာလ၊ ေရွမာယ၊ ဧေလ်လ၊ အမိနဒပ္တို႔ကိုေခၚ၍၊ ၁၂သင္တို႔သည္ ေလဝိသားအေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး ျဖစ္ၾက၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္အဘို႔ ငါျပင္ဆင္ေသာအရပ္ဌာနသို႔ ေဆာင္ခဲ့ျခင္းငွါ ကိုယ္ကို၄င္း၊ ညီအစ္ကိုတို႔ကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေစၾကေလာ့။ ၁၃အရင္ကမသန္႔ရွင္း၊ တရားလမ္းသို႔မလုိက္ဘဲ ငါတို႔ဘုရား သခင္ ထာဝရဘုရားကို ရွာေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူသည္ဟု သတိေပး၏။ ၁၄ထုိအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ႏွင့္ ေလဝိသားတို႔သည္၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ကို ေဆာင္ခဲ့ျခင္းငွါ ကိုယ္ကို သန္႔ရွင္းေစၾက၏။ ၁၅ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ေမာေရွမွာထားခဲ့သည္အတိုင္း၊ ေလဝိသားတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကို ေသတၱာေတာ္ထမ္းပိုးျဖင့္ ထမ္းၾက၏။ ၁၆ေလဝိသားအႀကီးအကဲတို႔သည္ ေစာင္း၊ တေယာ၊ ခြက္ကြင္းအစရွိေသာ တူရိယာမ်ိဳးႏွင့္ သီခ်င္းဆိုတတ္ေသာ ညီအစ္ကိုတို႔ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ အသံၿပိင္ ဆိုေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားရမည္အေၾကာင္း အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း၊ ၁၇ထိုေလဝိသားတို႔သည္ ေယာလသားေဟမန္၊ သူ၏ညီစုထဲက ေဗရခိသားအာသပ္၊ မိမိတို႔ညီစု၊ ေမရာရိအမ်ိဳးထဲက ဣရွာယသား ဧသန္တို႔ကို၄င္း၊ ၁၈မိမိတို႔သည္ ဒုတိယအရာရွိျဖစ္ေသာ ခရာဇိ၊ ဗယၤာေဇလ၊ ေရွမိရာမုတ္၊ ေယေဟလ၊ ဥႏၷိ၊ ဧလ်ာဘ၊ ေဗနာယ၊ မာေသယ၊ မတၱိသိ၊  ဧလိဖေလ၊ မိတ္ေနယ၊ တံခါးေစာင့္ၾသဗေဒဒုံ၊ ေယလ၊ အာဇဇိတို႔ကို၄င္း ခန္႔ထားၾက၏။ ၁၉သီခ်င္းဆရာေဟမန္၊ အာသပ္၊ ဧသန္တို႔သည္ ေၾကးဝါခြက္ကြင္းကို တီးရၾက၏။ ၂ဝဇာခရိ၊ ဗယၤာေဇလ၊ ေရွမိရာမုတ္၊ ေယေဟလ၊ ဥႏၷိ၊ ဧလ်ာဘ၊ မာေသယ၊ ေဗနာယတို႔သည္ အာလမုတ္တေယာကို ထုိးရၾက၏။ ၂၁မတၱိသိ၊ ဧလိဖေလ၊ မိတ္ေနယ၊ ၾသဗေဒဒံု၊ ေယလ၊ အာဇဇိတို႔သည္ အသံစံုလင္စြာ ေရွမိနိတ္ေစာင္းကို တီးရၾက၏။ ၂၂ေလဝိသားအႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ ေခနနိသည္ သီခ်င္းအတတ္၌ ေလ့က်က္ေသာေၾကာင့္ သီခ်င္းဆရာႀကီးျဖစ္၏။ ၂၃ေဗရခိႏွင့္ ဧလကာနသည္ ေသတၱာေတာ္တံခါးေစာင့္ျဖစ္၏။ ၂၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေရွဗနိ၊ ေယာရွဖတ္၊ နာသေနလ၊ အာမသဲ၊ ဇာခရိ၊ ေဗနာယ၊ ဧေလ်ဇာတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ေရွ႔ တံပိုးမႈတ္ရၾက၏။ ၾသဗေဒဒံုႏွင့္ေယဟိသည္လည္း ေသတၱာ ေတာ္တံခါးေစာင့္ျဖစ္၏။

၂၅ထိုသို႔ ဒါဝိဒ္မင္းသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး အသက္ႀကီးသူ လူတေထာင္အုပ္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကို ၾသဗေဒဒံုအိမ္မွ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေဆာင္ခဲ့ျခင္းငွါ သြားၾက၏။ ၂၆ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကိုထမ္းေသာ ေလဝိသားတို႔ကို ဘုရားသခင္မစေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သူတို႔သည္ ႏြားခုနစ္ ေကာင္ႏွင္သိုးခုနစ္ေကာင္တို႔ကို ယဇ္ပူေဇာ္ၾက၏။ ၂၇ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေသတၱာေတာ္ကိုထမ္းေသာ ေလဝိသားမ်ား၊ သီခ်င္း ဆရာ ေခနနိႏွင့္ သီခ်င္းဆိုသူမ်ားတို႔သည္ ပိတ္ေခ်ာကိုဝတ္ၾက၏။ ဒါဝိဒ္သည္ ပိတ္သင္တိုင္းကိုလည္း ထပ္၍ဝတ္၏။ ၂၈ထိုသို႔ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ ႏွဲခရာ၊ တံပိုး၊ ခြက္ကြင္း၊ တေယာ၊ ေစာင္းတို႔ကို တီးမႈတ္လ်က္၊ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကို ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၂၉ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာ ေတာ္သည္ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္ေသာအခါ၊ ေရွာလု၏သမီး မိခါလသည္ျပတင္းေပါက္ကၾကည့္၍၊ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ကလ်က္တီးမႈတ္လ်က္လာသည္ကို ျမင္သျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၏။