၅ရာ အခန္းၾကီး(၁၆)


၁ထိုသို႔ ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္ကို ေဆာင္ခဲ့၍ ဒါဝိဒ္ေဆာက္ႏွင့္ေသာ တဲအလယ္၌ထားၿပီးမွ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ မိႆဟာယယဇ္တို႔ကို ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ပူေဇာ္ၾက၏။ ၂မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ မိႆဟာယယဇ္ ပူေဇာ္ျခင္းအမႈကို ဒါဝိဒ္မင္းသည္ ၿပီးစီးေစေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုျမြက္၍ ပရိသတ္တို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေလ၏။ ၃ဣသေရလလူေယာက္်ားမိန္းမ အေပါင္းတို႔အား မုန္႔တျပား၊ အမဲသားတတစ္၊ စပ်စ္သီး ပ်ဥ္တျပားစီ ေဝငွေတာ္မူ၏။

၄တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ေရွ႔မွာ အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္၍ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရား သခင္ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို အလွည့္အတိုင္း ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ေလဝိသားမ်ား ဟူမူကား၊ ၅ခြက္ကြင္းတီးေသာအႀကီးအကဲ အာသပ္၊ သူ႔ေနာက္ေစာင္းတေယာတီးေသာ ဇာခရိ၊ ေယလ၊ ေရွမိ၊ ယာမုတ္၊ ေယေဟလ၊ မတၱိသိ၊ ဧလ်ာဘ၊ ေဗနာယ၊ ၾသဗေဒဒံု၊ ေယလတစုႏွင့္၊ ၆ဘုရားသခင္၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာ ေတာ္ေရွ႔မွာ အစဥ္တံပိုးမႈတ္ေသာ ယဇ္ပုေရဟိတ္ေဗနာယႏွင့္ ယဟာေဇလတည္း။

၇ထိုေန႔၌ ဒါဝိဒ္သည္ အာသပ္ႏွင့္သူ႔ညီတို႔အား အပ္ေသာထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရာ ဆာလံသီခ်င္း သစ္ဟူမူကား၊ ၈ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ နာမေတာ္ကို ပဌနာျပဳၾကေလာ့။ အမႈေတာ္ တို႔ကို လူမ်ားတို႔အား ျပသၾကေလာ့။ ၉ထာဝရဘုရားကို သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ ဆာလံသီခ်င္းကိုဆိုၾကေလာ့။ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈေတာ္အေပါင္းတို႔ကို ေဟာေျပာၾကေလာ့။ ၁ဝသန္႔ရွင္းေသာ နာမေတာ္၌ ဝါၾကြား ဝမ္းေျမွာက္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားကို ရွာေသာသူတို႔သည္ စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းၾကေစ။ ၁၁ထာဝရဘုရားႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္ကို ရွာၾကေလာ့။ မ်က္ႏွာေတာ္ကို အစဥ္မျပတ္ရွာၾကေလာ့။ ၁၂စီရင္ေတာ္မူေသာ အံ့ဘြယ္တို႔ကို၄င္း၊ ထူးဆန္းေသာ အမႈေတာ္တို႔ႏွင့္ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ပညတ္ေတာ္ တို႔ကို၄င္း၊ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ၁၃ထာဝရဘုရား၏ကြၽန္ ဣသေရလအမ်ိဳး ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ ယာကုပ္အႏႊယ္တို႔၊ ၁၄ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေျမတျပင္လံုး၌ စီရင္ပိုင္ေတာ္မူ၏။ ၁၅-၁၉ငါသည္ သင္တို႔အေမြခံရာဘို႔၊ ခါနာန္ျပည္ကို သင္၌ေပးမည္ဟု  ငါတို႔အမ်ိဳးသည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ မမ်ား၊ အလြန္နည္း၍၊ ထိုျပည္၌ ဧည့္သည္ျဖစ္လ်က္ေနေသာအခါ၊ အာျဗဟံ၌ ဂတိထား၍ ဣဇာက္၌ က်ိန္ဆိုေတာ္မူလ်က္၊ ယာကုပ္၌ၿမဲၿမံေသာတရား၊ ဣသေရလ၌ နိစၥထာဝရ ပဋိိညာဥ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ိဳး အဆက္ဆက္ တေထာင္တိုင္ေအာင္ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူေသာ ႏႈတ္ကပတ္တည္းဟူေသာ ဝန္ခံျခင္းတရားေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲေအာက္ေမ့ေတာ္မူ၏။ ၂ဝသူတို႔သည္ တၿမိဳ႔မွတၿမိဳ႔သို႔၄င္း၊ တႏိုင္ငံမွတႏိုင္ငံသို႔ ၄င္း၊ လွည့္လည္၍သြားၾကေသာအခါ၊ ၂၁သူတို႔ကိုညွဥ္းဆဲေစျခင္းငွါ အဘယ္သူအားမွ် အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သူတို႔ အတြက္လည္း ရွင္ဘုရင္တို႔ကို ဆံုးမလ်က္၊ ၂၂ငါ့ထံ၌  ဘိသိက္ခံေသာသူတို႔ကို မထိမခိုက္ႏွင့္။ ငါ့ပေရာဖက္တို႔ကို အျပစ္မျပဳႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၃ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရားအား သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းရားကို တေန႔ထက္ တေန႔ညႊန္ၾကားၾကေလာ့။ ၂၄ဘုန္းေတာ္ကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၌၄င္း၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈေတာ္တို႔ကို ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ိဳးတို႔၌၄င္း ေဘာ္ျပၾကေလာ့။ ၂၅ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္၍၊ အလြန္ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ ဘုရားတကာ တို႔ထက္ ေၾကာက္ရြံ႔ဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၆တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဘုရားရွိသမွ်တို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ ျဖစ္ၾက၏။ ထာဝရဘုရားဟူမူကား၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၂၇ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ရွိ၏။ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းလည္း ေနေတာ္မူရာ၌ရွိ၏။ ၂၈လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ ဘုန္းတန္ခိုးအစြမ္းသတၱိ ရွိေတာ္မူသည္ဟု ဝန္ခံၾကေလာ့။ ရွိေတာ္မူသည္ဟု ဝန္ခံၾကေလာ့။ ၂၉ထာဝရ ဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူသည္ဟု ဝန္ခံၾကေလာ့။ ပူေဇာ္သကၠာကို ေဆာင္ခဲ့လ်က္ ေရွ႔ေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကေလာ့။ သန္႔ရွင္းေသာတန္ဆာကိုဆင္၍ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ၾကေလာ့။ ၃ဝေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းရွိၾကေလာ့။ ေလာကဓါတ္သည္ မလႈပ္မရွားႏိုင္ေအာင္ ၿမဲၿမံစြာတည္လိမ့္မည္။ ၃၁ေကာင္းကင္သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိေစ။ ေျမႀကီးသည္လည္း ရႊင္လန္းျခင္းရွိေစ။ ထာဝရဘုရား စိုးစံေတာ္မူပါသည္ ဟု တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ေဟာေျပာၾကေစ။ ၃၂ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္တန္ဆာသည္ အသံဗလံျပဳေစ။ လယ္ျပင္ႏွင့္ လယ္ျပင္၌ရွိသမွ် သည္လည္း ဝမ္းေျမာက္ေစ။ ၃၃ထိုအခါ ေတာ၌ရွိသမွ်ေသာ အပင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ ေတာ္၌ ရႊင္လန္းစြာသီခ်င္း ဆိုၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျမႀကီးသားတို႔ကို တရားစီရင္ ျခင္းငွါ ၾကြလာေတာ္မူ၏။ ၃၄ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍၊ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၃၅အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ နာမေတာ္ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုဝန္ခံ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း၌ဝါၾကြား ဝမ္းေျမာက္မည္ အေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ။ တပါးအမ်ိဳးသားထဲကႏႈတ္၍ စုေဝးေစေတာ္မူပါဟု ျမြက္ဆိုၾက ေလာ့။ ၃၆ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ မဂၤလာရွိေစသတည္း ဟု သီခ်င္းဆိုၾကေသာအခါ၊ လူမ်ားအ ေပါင္းတို႔သည္ အာမင္ဟုဝန္ခံလ်က္ ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

၃၇ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ေရွ႔မွာ ေန႔တိုင္းေဆာင္ရြက္စရာအမႈကို အစဥ္အၿမဲေဆာင္ရြက္ ေစျခင္းငွါ၊ အာသပ္ႏွင့္သူ၏ညီတို႔ကို၄င္း၊ ၃၈ၾသဗေဒဒံုႏွင့္ညီေျခာက္က်ိပ္ရွစ္ေယာက္၊ တံခါးေစာင့္ ေဟာသံႏွင့္ေယဒုသုန္ သား ၾသဗေဒဒံုတို႔ကို၄င္း၊ ေသတၱာေတာ္ေရွ႔မွာ ထားေတာ္မူ၏။ ၃၉-၄ဝမီးရႈိ႔ရာယဇ္ပလႅငိ ေပၚမွာ ေန႔ရက္အစဥ္အတိုင္း၊ နံနက္တခါ၊ ညဦးတခါ၊ ထာဝရဘုရားအား မီးရႈိ႔ရာယဇ္တို႔ကိုပူေဇာ္၍ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္ မူေသာ ပညတၱိက်မ္းစာ၌ ပါသမွ်အတိုင္း ျပဳေစျခင္းငွါ၊ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔၌ ျမင့္ေသာအရပ္ေပၚမွာရွိေသာ ထာဝရဘုရား၏ တဲေတာ္ေရွ႔တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဇာဒုတ္ႏွင့္ သူ၏ညီ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားကိုလည္း ထားေတာ္မူ၏။ ၄၁ထာဝရ ဘုရား၏ ကရုဏာေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲတည္ ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ၄၂သီခ်င္းသည္ တို႔၏အေဆာင္၊ တံပိုး၊ ခြက္ကြင္းအစရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ တုရိယာမ်ိဳးကို ကိုင္ေသာေဟမန္ႏွင့္ ေယဒုသုန္အစရွိ ေသာ ေရြးေကာက္၍ စာရင္းသြင္းေသာသူ အျခားတို႔ကိုလည္း ထားေတာ္မူ၏။ ေယဒုသုန္သားတို႔သည္လည္း တံခါးေစာင့္ျဖစ္ၾက၏။ ၄၃ထိုေနာက္မွ လူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိေနရာသို႔ ျပန္သြားၾက၏။ ဒါဝိဒ္သည္လည္း နန္းေတာ္ သားတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပး ေစျခင္းငွါ သြားေတာ္မူ၏။