၅ရာ အခန္းၾကီး(၁၇)


၁ဒါဝိဒ္မင္းသည္ နန္းေတာ္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရေသာအခါ၊ ပေရာဖက္နာသန္ကိုေခၚ၍ ၾကည့္ရႈ႔ေလာ့။ ငါသည္ အာရဇ္သစ္သားအိမ္ႏွင့္ေန၏။ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္မူကား ကုလားကာျဖင့္သာ ကြယ္ကာလ်က္ ေနသည္ဟု ဆိုေသာ္၊ ၂နာသန္က အႀကံေတာ္ရွိသမွ်အတိုင္း ျပဳေတာ္မူပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္၏။ ၃ထိုညဥ့္တြင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ပေရာဖက္နာသန္သို႔ ေရာက္၍၊ ၄ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္ထံသို႔သြားေလာ့။ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာမူသည္ကား၊ သင္သည္ ငါေနစရာဘို႔ အိမ္ကိုမေဆာက္ရ။ ၅ဣသေရလအမ်ိဳးကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေသာေန႔ကစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ အိမ္ႏွင့္ငါမေန။ တဲတခုမွတခုသို႔ ေျပာင္း၍ တဲမ်ားတို႔ႏွင့္ေနၿပီ။ ၆ဣသေရလအမ်ိဳးအေပါင္းႏွင့္ ငါလွည့္လည္ရာအရပ္တို႔၌ ငါ၏လူမ်ိဳးကို ေကြၽးေမြး ေစျခင္းငွါ၊ ငါေစခိုင္းေသာ ဣသေရလတရားသူႀကီး တစံုတေယာက္အား သင္သည္ငါ့အဘို႔ အာရဇ္သစ္သားအိမ္ ကို အဘယ္ေၾကာင့္မေဆာက္သနည္းဟု ငါဆိုဘူးသေလာ။ ၇ယခုမွာ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သိုးထိန္းရာ သိုးၿခံထဲက သင့္ကိုငါႏႈတ္ယူ၍၊ ငါ၏လူ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို အုပ္စိုးေသာ မင္းအရာ၌ ငါခန္႔ထားၿပီ။ ၈သင္သြားေလရာရာ၌ ငါလိုက္၍၊ သင္၏ရန္သူအေပါင္းတို႔ကို သင့္ေရွ႔မွာ ပယ္ရွားသျဖင့္၊ ေျမႀကီးသား လူႀကီးဂုဏ္အသေရကဲ့သို႔ သင့္၌ ဂုဏ္အသေရကို ငါေပးၿပီ။ ၉ထိုမွတပါး၊ ငါ၏လူ ဣသေရလအမ်ိဳး ေနရာအရပ္ကို ငါျပင္ဆင္ၿပီ။ သူတို႔သည္ ေနာက္တဖန္ မေျပာင္းမလဲ၊ မိမိတို႔ေနရာ၌ ေနေစျခင္းငွါ ငါၿမဲၿမံေစမည္။ မတရားေသာသူတို႔သည္ ေရွးကာလ၌၄င္း၊ ၁ဝငါ၏လူ ဣသေရလအမ်ိဳး တရားသူႀကီးတို႔ကို ခန္႔ထားေသာကာလ ၌၄င္း၊ ညွဥ္းဆဲသကဲ့သို႔ ေနာက္တဖန္မညွဥ္းဆဲရ။ သင့္ကိုလည္း ရန္သူအေပါင္းတို႔လက္မွ ကယ္လႊတ္၍ ခ်မ္းသာ ေပးၿပီ။ သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ကိုလည္း ငါတည္ေစမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူၿပီ။ ၁၁သင္သည္ အသက္ကာလ ေစ့၍ ဘိုးေဘးေနရာသို႔ သြားရေသာအခါ၊ သင္မွဆင္းသက္ေသာ သားစုတြင္ သားတေယာက္ကို ငါေျမွာက္၍ သူ၏ႏိုင္ငံကိုတည္ေထာင္မည္။ ၁၂ထိုသားသည္ ငါ့အဘို႔ အိမ္ကိုေဆာက္လိမ့္မည္။ သူထိုင္ေသာရာဇပလႅင္ကို အစဥ္ အၿမဲငါတည္ေစမည္။ ၁၃ငါသည္ သင္၏အဘျဖစ္မည္။ သူသည္လည္း ငါ၏သားျဖစ္လိမ့္မည္။ သင့္ေရွ႔မွာရွိေသာသူ၌ ငါ၏ကရုဏာကို ႏႈတ္သကဲ့သို႔ သင္၏သား၌ငါမႏႈတ္။ ၁၄ထိုသားကို ငါ့အိမ္၊ ငါ့ႏိုင္ငံ၌ အစဥ္အၿမဲေနရာခ်မည္။ သူ၏ ရာဇပလႅင္သည္လည္း အစဥ္အၿမဲတည္ရလိမ့္မည္ဟု ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္အား ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅ထိုဗ်ာဒိတ္ ေတာ္စကား အလံုးစံုတို႔ကို နာသန္သည္ဒါဝိဒ္အား ျပန္ေျပာေလ၏။

၁၆ထိုအခါ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ အထဲသို႔ဝင္၍ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ထိုင္လ်က္၊ အိုထာဝရအရွင္ ဘုရား သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ဤမွ်ေလာက္ ေျမွာက္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္သည္ အဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္ပါ သနည္း။ အကြၽႏ္ုပ္အမ်ိဳးသည္ အဘယ္သို႔ေသာအမ်ိဳးျဖစ္ပါသနည္း။ ၁၇သို႔ရာတြင္ အိုဘုရားသခင္၊ ထိုေက်းဇူးေတာ္ ကို သာမညေက်းဇူးဟု ထင္မွတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၏ အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို ၾကာျမင့္စြာေသာကာလ ႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္တကား။ အိုထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ဘုန္းႀကီးေသာသူကဲ့သို႔ မွတ္ေတာ္မူပါသည္တကား။ ၁၈ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ဒါဝိဒ္သည္ ကိုယ္ဘုန္းႀကီးေစျခင္းငွါ၊ အဘယ္သို႔တိုးတက္၍ ေလွ်ာက္ရ မည္နည္း။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ကို သိေတာ္မူ၏။ ၁၉အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္အက်ိဳးကို ေထာက္၍ အလိုေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ဤႀကီးစြာေသာအမႈ အလံုးစံုတို႔ကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါ အလံုးစံုတို႔ကို ျပဳေတာ္ မူၿပီ။ ၂ဝသို႔ျဖစ္၍ အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ၾကားသမွ်အတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာဘုရား မည္မွ်မရွိပါ။ ၂၁အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏လူမ်ိဳးေရွ႔မွ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္သျဖင့္၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ နာမေတာ္ကို ကိုယ္ေတာ္အဘို႔ ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ ၾကြ၍ ကိုယ္ေတာ္အဘို႔ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏လူ ဣသေရလအမ်ိဳးႏွင့္တူေသာ လူမ်ိဳးတစံုတမ်ိဳးသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိပါသေလာ။ ၂၂အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္၏လူ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ အစဥ္အၿမဲ ကိုယ္ေတာ္ ၏လူျဖစ္ေစျခင္းငွါျပဳ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၃ယခုမွာ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၌၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္၌၄င္း၊ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ပါေစ ေသာ။ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ျပဳပါမူပါ။ ၂၄ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟူ၍ နာမေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲေျမွာက္ျခင္း ရွိမည္အေၾကာင္း၊ အမိန္႔ေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲတည္ပါေစေသာ။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ ဒါဝိဒ္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌တည္ပါေစေသာ။ ၂၅အေၾကာင္း မူကား၊ အိုကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္က သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို ငါတည္ေစမည္ဟု ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္အား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ပဌနာျပဳခ်င္ေသာစိတ္ရွိပါ၏။ ၂၆ယခုလည္း အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္မွန္ေတာ္မူ၏။ ဤေက်းဇူးကို ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၌ ဂတိထားေတာ္မူ ၿပီ။ ၂၇သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၏ အမ်ိဳးအႏႊယ္သည္ ေရွွ႔ေတာ္၌ အစဥ္အၿမဲတည္ပါမည္အေၾကာင္း ေကာင္းႀကီး ေပးျခင္းငွါ ႏူးညြတ္ေသာစိတ္ ရွိေတာ္မူပါ။ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူလွ်င္၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို အစဥ္အၿမဲခံရပါလိမ့္မည္ ဟု ဆုေတာင္းသတည္း။