၅ရာ အခန္းၾကီး(၁၈)


၁ထိုေနာက္ ဒါဝိဒ္သည္ ဖိလိတၱိလူတို႔ကို လုပ္ႀကံ၍ေအာင္ျမင္သျဖင့္၊ ဂါသၿမိဳ႔ႏွင့္ေက်းလက္မ်ားကို သိမ္းယူ ေလ၏။ ၂ေမာဘျပည္ကိုလည္း လုပ္ႀကံ၍ ေမာဘအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဒါဝိဒ္၌ကြၽန္ခံလ်က္ အခြန္ဆက္ရၾက၏။ ၃ေဇာဘမင္းႀကီး ဟာဒေဒဇာသည္၊ ဥဖရတ္ျမစ္နားမွာ မိမိႏိုင္ငံကိုတည္ေစျခင္းငွါ သြားေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္ ဟာမတ္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ တိုက္ဖ်က္၍၊ ၄ရထားတေထာင္၊ ျမင္းစီးသူရဲခုနစ္ေထာင္၊ ေျခသည္သူရဲႏွစ္ေသာင္းကို ဘမ္းဆီး၍ ရထားတရာကို သိမ္းထားၿပီးမွ အျခားေသာျမင္းရထားရွိသမွ်တို႔ကို ဖ်က္ဆီးေလ၏။ ၅ဒမာသက္ၿမိဳ႔ေန ရႈရိလူတို႔သည္ ေဇာဘမင္းႀကီး ဟာဒေဒဇာကို စစ္ကူေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္ ရႈရိလူႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ တို႔ကို သတ္ၿပီးမွ၊ ၆ရႈရိျပည္ ဒမာသက္ၿမိဳ႔၌ ၿမိဳ႔ေစာင့္တပ္ကိုထားသျဖင့္၊ ရႈရိလူတို႔သည္ ဒါဝိဒ္၌ကြၽန္ခံ၍ အခြန္ဆက္ရၾက၏။ ဒါဝိဒ္သြားေလရာရာ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေစာင့္မေတာ္မူ၏။ ၇ဟာဒေဒဇာ၏ကြၽန္တို႔ စြဲကိုင္ေသာ ေရႊဒိုင္းလႊားမ်ား ကို ဒါဝိဒ္သည္ သိမ္း၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေဆာင္သြား၏။ ၈ဟာဒေဒဇာအစိုးရေသာ တိဗဟတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ခုန္ၿမိဳ႔မွ၊ ဒါဝိဒ္ သည္ မ်ားစြာေသာေၾကးဝါကို သိမ္းသြား၏။ ေရွာလမုန္သည္ ေၾကးဝါေရကန္၊ ေၾကးဝါတိုင္၊ ေၾကးဝါတန္ဆာမ်ားကို ထိုေၾကးဝါျဖင့္လုပ္သတည္း။

၉ေဇာဘမင္းႀကီး ဟာဒေဒဇာ၏ တပ္အလံုးအရင္ကို ဒါဝိဒ္လုပ္ႀကံေၾကာင္းကို ဟာမတ္မင္းႀကီး ေတာဣ သည္ ၾကားလွ်င္၊ ၁ဝမိမိရန္သူ ဟာဒေဒဇာကို ဒါဝိဒ္သည္စစ္တိုက္၍ လုပ္ႀကံေသာေၾကာင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔၍ ေကာင္းႀကီးေပးေစျခင္းငွါ မိမိသားဟေဒါရံကို ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးထံသို႔ ေစလႊတ္၍ ဟေဒါရံသည္ ေရႊဖလား၊ ေငြဖလား၊ ေၾကးဝါဖလားအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ေလ၏။ ၁၁ထိုဖလားတို႔ကို ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္၏။ ထိုအတူ ရႈရိျပည္၊ ေမာဘျပည္၊ အမၼဳန္ျပည္၊ ဖိလိတၱိျပည္၊ အာမလက္ျပည္၊ အျပည္ျပည္တို႔မွ ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေရႊေငြ ကိုလည္းပူေဇာ္၏။ ၁၂ထိုမွတပါး၊ ေဇရုယာသား အဘိရွဲသည္ ဆားခ်ိဳင့္တြင္ ဧဒံုလူတေသာင္းရွစ္ေထာင္ တို႔ကို လုပ္ႀကံေလ၏။ ၁၃ဧဒံုျပည္၌ ၿမိဳ႔ေစာင့္တပ္တို႔ကိုထား၍၊ ဧဒံုျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ဒါဝိဒ္၌ကြၽန္ခံၾက၏။ ဒါဝိဒ္ သြားေလရာရာ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေစာင့္မေတာ္မူ၏။

၁၄ထိုသို႔ဒါဝိဒ္မင္းသည္ ဣသေရလႏိုင္ငံကိုစိုးစံ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သားတို႔တြင္ တရားမႈကိုစီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာ္ မူ၏။ ၁၅ေဇရုယာ၏သားယြာဘသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းျဖစ္၏။ အဟိလုဒ္၏သား ေယာရွဖတ္သည္ အတြင္းဝန္ျဖစ္၏။ ၁၆အဟိတုပ္၏သား ဇာဒုတ္ႏွင့္အဗ်ာသာ၏သား အဟိမလက္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္၏။ စရာယသည္ စာေရး ေတာ္ႀကီးျဖစ္၏။ ၁၇ေယာယဒ၏သား ေဗနာယသည္ ေခရသိလူႏွင့္ ေပလသိလူတို႔ကိုအုပ္ရ၏။ ဒါဝိဒ္၏သားေတာ္ တို႔သည္လည္း အထံေတာ္၌ မင္းသားအရာ၌ေနၾက၏။