၅ရာ အခန္းၾကီး(၁၉)


၁ထိုေနာက္ အမၼဳန္ရွင္ဘုရင္နာဟတ္သည္ေသ၍၊ သားေတာ္ဟာႏုန္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။ ၂ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ဟာႏုန္အဘ နာဟတ္သည္ ငါ့အားေက်းဇူးျပဳေသာေၾကာင့္၊ သူ၏သား၌ ေက်းဇူးျပဳမည္ဟုဆိုလ်က္၊ သူ၏အဘေသရာတြင္ ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ သံတမန္ကိုေစလႊတ္၍၊ ဒါဝိဒ္၏ကြၽန္သည္ ဟာႏုန္မင္းကို ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ သူရွိရာ အမၼဳန္ျပည္သို႔ေရာက္ၾက၏။ ၃အမၼဳန္အမ်ိဳး မွဴးမတ္တို႔သည္ ဟာႏုန္မင္းထံသို႔ဝင္၍၊ ဒါဝိဒ္သည္ စိတ္ေတာ္ ကိုႏွစ္သိမ့္ေစေသာသူတို႔ကို ေစလႊတ္ရာတြင္ ခမည္းေတာ္ကို ရိုေသစြာျပဳသည္ဟု ထင္မွတ္ေတာ္မူသေလာ။ ျပည္ေတာ္ကို စစ္ေဆးစူးစမ္း၍ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါသာ၊ သူ၏ကြၽန္တို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ေရာက္သည္ မဟုတ္ေလာဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၄ဟာႏုန္သည္ ဒါဝိဒ္၏ကြၽန္တို႔ကို ယူၿပီးလွ်င္ မုဆိတ္ကိုရိတ္၍ အဝတ္ကိုတင္ပါးတိုင္ေအာင္ ျဖတ္ၿပီးမွ လႊတ္လိုက္၏။ ၅ထိုသူတို႔၌ အဘယ္သို႔ျပဳသည္ကို ဒါဝိဒ္သည္ သိတင္းၾကားေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ အလြန္ရွက္ေသာေၾကာင့္ ဆီးႀကိဳေစျခင္းငွါ ေစလႊတ္၍၊ သင္တို႔သည္ မုဆိတ္မရွည္မွီတိုင္ေအာင္ ေယရိေခါၿမိဳ႔မွာ ေနၾကေလာ့။ ထိုေနာက္မွ ျပန္လာၾကေလာ့ဟု မွာထားေတာ္မူ၏။

၆ဟာႏုန္မင္းႏွင့္ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔က၊ ငါတို႔သည္ ဒါဝိဒ္ေရွ႔မွာ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သိလ်င္၊ ေမေသာေပါတာမိျပည္ ရႈရိမာခါျပည္၊ ေဇာဘျပည္တို႔၌ ျမင္းရထားတို႔ကို ငွါးျခင္းငွါ ေငြအခြက္တေသာင္းကိုထုတ္၍၊ ၇ျမင္းရထားသူရဲ သံုးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ကို၄င္း၊ မာခါမင္းႀကီးႏွင့္ သူ၏လူတို႔ကို၄င္း ငွားသျဖင့္၊ ထိုသူတို႔သည္ ေမဒဘၿမိဳ႔ေရွ႔မွာ တပ္ခ်ၾက၏။ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္း စုေဝး၍ အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔တို႔မွ စစ္ခ်ီၾက၏။ ၈ထိုသိတင္းကို ဒါဝိဒ္သည္ၾကားလွ်င္ ယြာဘႏွင့္ခြန္အားႀကီးေသာ သူရဲအလံုးအရင္းအေပါင္းကို ေစလႊတ္၏။ ၉အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔ သည္ ထြက္၍ ၿမိဳ႔တံခါးဝမွာ စစ္ခင္းက်င္းၾက၏။ စစ္ကူေသာမင္းႀကီးတို႔သည္ လြင္ျပင္၌တျခားစီေနၾက၏။ ၁ဝယြာဘသည္ လည္း ေရွ႔၌၄င္း၊ ေနာက္၌၄င္း၊ စစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ဘက္ရွိသည္ကိုျမင္လ်င္၊ ဣသေရလလူတို႔တြင္ သန္ျမန္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔ကို ေရြးေကာက္၍ ရႈရိလူတို႔တဘက္၌ စစ္ခင္းၾက၏။ ၁၁ၾကြင္းေသာသူတို႔ကို အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔တဘက္၌ စစ္ခင္းက်င္းေစျခင္းငွါ ညီအဘိရွဲလက္သို႔ အပ္လ်က္၊ ၁၂ရႈရိလူတို႔သည္ ငါ့ကိုႏိုင္လွ်င္ ငါ့အားကူညီရမည္။ အမၼဳန္အမ်ိဳး သားတို႔သည္ သင့္ကိုႏိုင္လွ်င္ သင့္အားငါကူညီမည္။ ၁၃ရရင့္ေသာစိတ္ရွိ၍ ငါတို႔လူမ်ိဳးႏွင့္ ငါတို႔ဘုရားသခင့္ၿမိဳ႔ရြာ တို႔အဘို႔ အားထုတ္၍တိုက္ၾကကုန္အံ့။ ထာဝရဘုရားသည္ အလိုေတာ္ရွိသည္အတိုင္း စီရင္ေတာ္မူေစသတည္းဟု ဆိုၿပီးမွ၊ ၁၄သူ၌ပါေသာလူမ်ားႏွင့္တကြ၊ ရႈရိလူတို႔ကို စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္သြားေသာအခါ၊ ရႈရိလူတို႔သည္ေျပးၾက၏။ ၁၅ရႈရိလူတို႔ေျပးသည္ကို အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ျမင္လွ်င္၊ သူတို႔သည္လည္း ညီအဘိရွဲေရွ႔မွာေျပး၍ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ ဝင္ၾက၏။ ယြာဘသည္လည္း ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္သြားေလ၏။

၁၆ရႈရိလူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ေရွ႔မွာ မိမိတို႔ရႈံးသည္ကို သိျမင္လွ်င္၊ သံတမန္တို႔ကို ေစလႊတ္၍ ျမစ္တဘက္၌ေနေသာ ရႈရိလူတို႔ကိုေခၚသျဖင့္၊ ဟာဒေဒဇာခန္႔ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေရွာဗက္ သည္လည္း အုပ္ရ၏။ ၁၇ထိုသိတင္းကိုၾကားလွ်င္ ဒါဝိဒ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသာအေပါင္းတို႔ကို စုေဝးေစ၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူးသျဖင့္၊ ရန္သူတပ္သို႔ေရာက္၍ စစ္ခင္းက်င္းေလ၏။ ထိုသို႔ဒါဝိဒ္သည္ စစ္ခင္းက်င္း၍ ရႈရိလူတို႔သည္ တိုက္ေသာအခါ၊ ၁၈ဣသေရလအမ်ိဳးသားေရွ႔မွာ ေျပးၾက၏။ ဒါဝိဒ္သည္လည္း ရႈရိျမင္းရထားစီးသူရဲ ခုနစ္ေထာင္၊ ေျခသည္သူရဲ ေလးေသာင္းတို႔ကိုသတ္၍၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္း ေရွာဗက္ကိုလည္း လုပ္ႀကံေလ၏။ ၁၉ဟာဒေဒဇာမင္း၏ ကြၽန္တို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးေရွ႔မွာ မိမိတို႔ရံႈးသည္ကိုသိျမင္လွ်င္၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔၍ ကြၽန္ခံၾက၏။ ေနာက္တဖန္ ရႈရိလူ တို႔သည္ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔ကို စစ္မကူၾက။