၅ရာ အခန္းၾကီး(၁)


၁အာဒန္၊ ေရွသ၊ ဧႏုတ္၊ ၂ကာဣနန္၊ မဟာေလလ၊ ယာရက္၊ ၃ဧေနာက္၊ မသုရွလ၊ လာမက္၊ ၄ေနာဧ၊ ေရွမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက္တည္း။ ၅ယာဖက္သားကား ေဂါမာ၊ မာေဂါဂ၊ မာဒဲ၊ ယာဝန္၊ တုဗာလ၊ ေမရွက၊ တိရတ္တည္း။ ၆ေဂါမာသားကား အာရွေကနတ္၊ ရိဖတ္၊ ေတာဂါမတည္း။ ၇ယာဝန္သားကား ဧလိရွာ၊ တာရႈ၊ ကိတၱိမ္၊ ေဒါဒါနိမ္တည္း။ ၇ဟာမသားကား ဣရွ၊ မိဇရိမ္၊ ဖုတ္၊ ခါနာန္တည္း။ ၉ကုရွသားကား ေသဘ၊ ဟဝိလ၊ သာဗတ၊ ရာဂမ၊ သေတၱခါ တည္း။ ရာဂမသားကား ေရွဘ၊ ေဒဒန္တည္း။ ၁ဝကုရွသည္သားနိမ္ေရာဒကိုလည္း ရေသး၏။ ထိုသူသည္ ေျမႀကီးေပၚ မွာ အားႀကီးေသာ မုဆိုးျဖစ္၏။ ၁၁မုဇရိမ္သားကား လုဒိမ္လူ၊ အာနမိမ္လူ၊ လဟာဗိမ္လူ၊ နတၱဳဟိမ္လူ၊ ၁၂ပါသရုသိမ္လူ၊ ကာသလုဟိမ္လူ၊ ကေတၱာရိမ္လူတည္း။ ကာသလုဟိမ္အမ်ိဳးထဲက ဖိလိတၱိလူျဖစ္သတည္း။ ၁၃ခါနာန္သားအႀကီး ကား ဇိဒုန္၊ ထိုေနာက္ ေဟသ၊ ၁၄ထိုေနာက္ေဟဗုသိလူ၊ အာေမာရိလူ၊ ဂိရဂါရွိလူ၊ ၁၅ဟိဝိလူ၊ အာကိလူ၊ သိနိလူ၊ ၁၆အာဝဒိလူ၊ ေဇမရိလူ၊ ဟာမသိလူျဖစ္သတည္း။ ၁၇ေရွမသားကား ဧလံ၊ အာရႈ၊ အာဖာဇဒ္၊ လုဒ၊ အာရံ၊ ဥဇ၊ ဟုလ၊ ေဂသာ၊ မာရွတည္း။ ၁၈အာဖာဇဒ္သားကား ရွာလ၊ ရွာလသားကား ေဟဗာတည္း။ ၁၉ေဟဗာသည္လည္း သားႏွစ္ေယာက္ကိုျမင္ေလ၏။ သားတေယာက္ကား ဖာလက္အမည္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူ၏လက္ထက္၌ ေျမႀကီးကိုခြဲၾက၏။ သူ၏ညီကား ယုတၱန္အမည္ရွိ၏။ ၂ဝယုတၱန္သားကား အာလေမာဒန္၊ ေရွလပ္၊ ဟာဇာမာဝက္၊ ေယရ၊ ၂၁ဟေဒါရံ၊ ဥဇာလ၊ ဒိကလ၊ ၂၂ၾသဗာလ၊ အဘိေမလ၊ ေရွဘ၊ ၂၃ၾသဖိရ၊ ဟဝိလ၊ ေယာဗပ္၊ ဤသူအေပါင္းတို႔ သည္ ယုတၱန္သားျဖစ္ၾကသတည္း။

၂၄ေရွမ၊ အာဖာဇဒ္၊ ရွာလ၊ ၂၅ေဟဗာ၊ ဖာလက္၊ ရာေဂါ၊ ၂၆ေစေရာက္၊ နာေခၚ၊ ေတရ၊ ၂၇အာျဗဟံအမည္ရွိေသာ အာျဗံတည္း။ ၂၈အာျဗဟံသားကား ဣဇာက္ႏွင့္ဣရွေမလတည္း။ ၂၉ဣရွေမလသား အႀကီးကား နဗာယုတ္၊ နဗာယုတ္ညီ ေကဒါ၊ အာဒေဗလ၊ မိဗသံ၊ ၃ဝမိရွမ၊ ဒုမာ၊ မာစ၊ ဟာဒါ၊ ေတမ၊ ၃၁ေယတုရ၊ နာဖီရွ၊ ေကဒမာတည္း ဟူေသာ ဣရွေမလသားတည္း။ ၃၂အာျဗဟံမယား ေႏွာင္းေကတုရသားကား ဇိမရံ၊ ယုတ္ရွန္၊ ေမဒန္၊ မိဒ်န္၊ ဣရွဘတ္၊ ရႈအာတည္း။ ယုတ္ရွန္သားကား ရွဘႏွင့္ ေဒဒန္တည္း။ ၃၃မိဒ်န္သားကား ဧဖာ၊ ဧေဖရ၊ ဟာႏုတ္၊ အဘိဒါဧလဓာ တည္းဟူေသာ ေကတုရသားေျမးတည္း။ ၃၄အာျဗဟံသားကား ဣဇာက္၊ ဣဇာက္သားကား ဧေသာႏွင့္ ဣသေရလတည္း။ ၃၅ဧေသာသားကား ဧလိဖတ္၊ ေရြလ၊ ယုရွ၊ ယာလံ၊ ေကာရတည္း။ ၃၆ဧလိဖတ္သားကား ေတမန္၊ ၾသမရ၊ ေဇေပၚ၊ ဂါတံ၊ ေကနတ္မွစ၍ တိမနတြင္ရေသာသား အာမလက္တည္း။ ၃၇ေရြလသားကား နာဟတ္၊ ေဇရ၊ ရွမၼ၊ မိဇၨတည္း။

၃၈စိရသားကား ေလာတန္၊ ေရွာဗလ၊ ဇိေဘာင္၊ အာန၊ ဒိရႈန္၊ ဧဇာ၊ ဒိရွန္တည္း။ ၃၉ေလာတန္သားကား ေဟာရိႏွင့္ေဟမံတည္း။ ေလာတန္ႏွမကား တိမနတည္း။ ၄ဝေရွာဗလသားကား အာလာဝန္၊ မနာဟတ္၊ ဧဗာလ၊ ေရွေဖာ၊ ၾသနံတည္း။ ဇိေဗာင္သားကား အာယႏွင့္အာနတည္း။ ၄၁အာနသားကား ဒိရႈန္၊ ဒိရႈန္သားကား ဟဒၤန္၊ ဧရွဗန္၊ ဣသရန္၊ ေခရန္တည္း။ ၄၂ဧဇာသားကား ဗိလဟန္၊ ဇာဝန္၊ အာကန္တည္း။ ဒိရွန္သားကား ဥဇႏွင့္အာရန္ တည္း။

၄၃ဣသေရလအမ်ိဳး၌ အစုိးရေသာ မင္းႀကီးမရွိမွီဧဒံုျပည္၌ အစိုးရေသာ မင္းႀကီးဟူမူကား၊ ေဗာရသား ေဗလသည္၊ ဒိႏၷာဗာၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳ၏။ ၄၄ေဗလမင္းေသ၍ သူ၏အရာ၌ ေဗာဇရအရပ္သား ေဇရ၏သား ေယာဗပ္သည္ မင္းျပဳေလ၏။ ၄၅ေယာဗပ္မင္းေသ၍ သူ၏အရာ၌ ေတမာနိအရပ္သား ဟုရွံသည္မင္းျပဳေလ၏။ ၄၆ဟုရွံမင္းေသ၍ ေမာဘလြင္ျပင္၌ မိဒ်န္လူတို႔လုပ္ႀကံေသာသူ၊ ေဗဒဒ္သား ဟာဒဒ္သည္ ဟုရွံအရာ၌ မင္းျပဳေလ၏။ ၿမိဳ႔ေတာ္ကား အာဝိတ္ၿမိဳ႔တည္း။ ၄၇ဟာဒဒ္မင္းေသ၍ သူ၏အရာ၌ သရက္အရပ္သား စာမလသည္မင္းျပဳေလ၏။ ၄၈စာမလမင္း ေသ၍ သူ၏အရာ၌ ျမစ္နားမွာေနေသာ ရေဟာဘုတ္အရပ္သား ေရွလသည္ မင္းျပဳေလ၏။ ၄၉ေရွလမင္းေသ၍ သူ၏အရာ၌ အာခေဗာ္သား ဗာလဟာနန္သည္ မင္းျပဳေလ၏။ ၅ဝဗာလဟာနန္မင္းေသ၍ သူ၏အရာ၌ ဟာဒါသည္ မင္းျပဳေလ၏။ ၿမိဳ႔ေတာ္ကား ေပါၿမိဳ႔တည္း။ ေျမာက္သားေတာ္ကား ေမဇဟပ္သမီးျဖစ္ေသာ မာတေရဒ၏သမီး မေဟတေဗလတည္း။ ၅၁ဟာဒါမင္း ေသေသာေနာက္ ဧဒံုျပည္၌ ဗိုလ္လုပ္ေသာသူဟူမူကား၊ ဗိုလ္တိမနာ၊ ဗိုလ္အာလဝ၊ ဗိုလ္ေယသက္၊ ၅၂ဗိုလ္အေဟာလိဗာမ၊ ဗိုလ္ဧလာ၊ ဗိုလ္ပိႏုန္၊ ၅၃ဗိုလ္ေကနတ္၊ ဗိုလ္ေတမန္၊ ဗိုလ္မိဗဇ၊ ၅၄ဗိုလ္မာဂေဒလ၊ ဗိုလ္ဣရံတည္း ဟူေသာဤသူတို႔သည္ ဧဒံုဗိုလ္မ်ားျဖစ္သတည္း။