၅ရာ အခန္းၾကီး(၂၀)


၁အခါလည္၍၊ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ စစ္တိုက္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ယြာဘသည္ ဗိုလ္ေျခအလံုးအရင္းႏွင့္ ခ်ီသြားသျဖင့္ အမၼဳန္ျပည္ကိုတိုက္ဖ်က္၍ ရဗၺာၿမိဳ႔ကိုဝိုင္းထား၏။ ဒါဝိဒ္သည္ ကိုယ္တိုင္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနေလ၏။ ၂ယြာဘသည္ ရဗၺာၿမိဳ႔ကိုတုိက္ဖ်က္္ၿပီးမွ ဒါဝိဒ္သည္ မင္းႀကီး၏သရဖူကို ခြၽတ္ယူ၍ ေခါင္းေတာ္ေပၚမွာတင္ၾက၏။ သရဖူ အခ်ိန္ကား၊ ေက်ာက္ျမက္ကိုမဆိုဘဲ ေရႊအခြက္တဆယ္ရွိသတည္း။ ၿမိဳ႔၌ လုယူေသာဥစၥာအမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေလ၏။ ၃ၿမိဳ႔သားတို႔ကိုလည္းထုတ္၍ လႊတိုက္မႈ၊ သံထြန္၊ သံပုဆိန္ႏွင့္လုပ္မႈကို လုပ္ေစ၏။ ထိုသို႔ဒါဝိဒ္သည္ အမၼဳန္ၿမိဳ႔သူရြားသား အေပါင္းတို႔၌ ျပဳၿပီးမွ လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္အတူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္ေလ၏။

၄ေနာက္တဖန္ ေဂဇာၿမိဳ႔မွ ဖိလိတၱိလူတို႔ႏွင့္ စစ္တိုက္ၾကစဥ္၊ ဟုရွသိလူ၊ သိေဗခဲသည္ ေရဖိမ္အမ်ိဳးသာဖကို သတ္၍ ဖိလိတၱိလူတို႔ကို ေအာင္ျမင္ေလ၏။ ၅ေနာက္တဖန္ ဖိလိတၱိလူတို႔ကို စစ္တိုက္ၾကစဥ္၊ ယာဣယသား ဧလဟာနန္သည္ ရက္ကန္းလက္လိပ္ႏွင့္အမွ် ႀကီးေသာလွံရိုးကုိသံုးစြဲေသာ ဂိတၱိအမ်ိဳး ေဂါလ်က္၏ညီ လာခမိကို သတ္ေလ၏။ ၆ေနာက္တဖန္ ဂါသၿမိဳ႔မွာစစ္တိုက္ ၾကစဥ္၊ အရပ္ျမင့္၍ လက္တဘက္၌ လက္ေျခာက္ေခ်ာင္းစီ၊ ေျခတဘက္၌ ေျခေျခာက္ေခ်ာင္းစီ ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလး ေခ်ာင္းရွိေသာ ေရဖိမ္အမ်ိဳးသားတေယာက္သည္၊ ၇ဣသေရလအမ်ိဳးကို ႀကိမ္းပေသာအခါ ဒါဝိဒ္အစ္ကို ရွိမာ၏သား ေယာနသန္သည္ ထိုသူကိုသတ္ေလ၏။ ၈ဤသူတို႔သည္ ဂါသၿမိဳ႔၌ေနေသာ ေရဖိမ္လူႀကီးသားျဖစ္၍ ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏ ကြၽန္တို႔လက္ျဖင့္ ေသၾက၏။