၅ရာ အခန္းၾကီး(၂၁)


၁ေနာက္တဖန္ စာတန္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးတဘက္၌ ထ၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ေရတြက္ေစ ျခင္းငွါ ဒါဝိဒ္ကိုတိုက္တြန္းေလ၏။ ၂ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ လူေပါင္းမည္မွ်ရွိသည္ကို ငါသိမည္အေၾကာင္း၊ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔မွသည္ ဒန္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္သြား၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ေရတြက္ၿပီးလွ်င္၊ စာရင္းကို ငါ့ထံသို႔သြင္းေလာ့ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္း ယြာဘႏွင့္အရာရွိတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ယြာဘကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတို႔ကိုထပ္၍ အစတရာ တိုးပြားေစျခင္းငွါ ျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။ သို႔ရာတြင္ အရွင္မင္းႀကီး၊ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔သည္ သခင္၏ကြၽန္ ျဖစ္ပါသည္မဟုတ္ေလာ။ သို႔ျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ္သခင္သည္ ဤအမႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ စီရင္ေတာ္မူသနည္း။ ဣသေရလအမ်ိဳး ျပစ္မွားစရာ အေၾကာင္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဳေတာ္မူသနည္းဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ ၄သို႔ေသာ္လည္း အမိန္႔ေတာ္သည္ ယြာဘစကားကိုႏိုင္သျဖင့္၊ ယြာဘသည္ထြက္၍ ဣသေရလျပည္တေရွာက္လံုးသို႔ သြားၿပီးေနာက္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္လာ၏။ ၅လူေပါင္းစာရင္းကို ဒါဝိဒ္အားဆက္၍ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ထားကိုင္သူရဲတသန္းႏွင့္ တသိန္း၊ ယုဒအမ်ိဳး၌ ထားကိုင္သူရဲေလးသိန္းႏွင့္ ခုနစ္ေသာင္းရွိ၏။ ၆သို႔ရာတြင္ ယြာဘသည္ အမိိန္႔ေတာ္ကို ရြံေသာ ေၾကာင့္ ေလဝိအမ်ိဳးႏွင့္ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးကို အျခားေသာအမ်ိဳးထဲသို႔ သြင္း၍ မေရတြက္။

၇ဒါဝိဒ္ျပဳေသာအမႈကို ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္မရွိသမျဖင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူမည္ ျဖစ္၍၊ ၈ဒါဝိဒ္က၊ ကြၽႏ္ုပ္ျပဳမိေသာအမႈ၌ အလြန္ျပစ္မွားပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၏အျပစ္ကို ေျဖရွင္းေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အလြန္မိုက္မဲေသာအမႈကို ျပဳမိပါၿပီဟု ဘုရားသခင္အား ေတာင္းပန္ေလ၏။ ၉ထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္၏ပေရာဖက္ ဂဒ္ကိုေခၚ၍၊ ၁ဝဒါဝိဒ္ထံသို႔သြားေလာ့။ အရာသံုးပါးကို သင့္အားငါျပ၏။ သင္၌ ငါျပဳစရာဘို႔ တပါးပါးကိုေရြးေလာ့ဟု ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၁၁ဂဒ္သည္ ဒါဝိဒ္ထံသို႔သြား၍ ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁၂သံုးႏွစ္ပတ္လံုး အစာအာဟာရေခါင္းပါးေသာေဘး၊ သံုးလပတ္လံုး သင့္ကိုရန္သူ လိုက္မွီ၍ ထားျဖင့္လုပ္ႀကံေသာေဘး၊ သံုးရက္ပတ္လံုး ျပည္ေတာ္၌ ကာလနာတည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရား၏ ထားေတာ္ကို၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ကိုင္၍ ဣသေရလျပည္တေရွာက္လံုးကို ဖ်က္ဆီးေသာ ေဘးတို႔တြင္ တပါးပါးကိုေရြးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူအား အဘယ္သို႔ ျပန္ေလွ်ာက္ရမည္ကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၃ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ငါသည္ က်ဥ္းေျမာင္းရာသို႔ ေရာက္ေလၿပီတကား၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သို႔ ေရာက္ပါေစ။ ကရုဏာေတာ္ႀကီးလွ၏။ လူလက္သို႔မေရာက္ ပါေစႏွင့္ဟု ဂဒ္အားျပန္ေျပာ၏။

၁၄ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ကာလနာကိုလႊတ္လိုက္ေတာ္မူ၍ လူခုနစ္ေသာင္း ေသၾက၏။ ၁၅ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္ဖ်က္ဆီးမည္ဟု အားထုတ္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ၾကည့္ရႈလ်က္၊ ထိုေဘးေၾကာင့္ ေနာင္တရေတာ္မူ၍၊ တန္ၿပီ။ သင့္လက္ကိုရုတ္သိမ္းေလာ့ဟု ဖ်က္ဆီးေသာ ေကာင္းကင္တမန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္၊ ေယဗုသိလူအေရာန၏ ေကာက္နယ္တလင္းအနားမွာ ရပ္ေန၏။ ၁၆ဒါဝိဒ္သည္ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အေပၚမွာ ထားကိုမိုးလ်က္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးၾကားမွာ ရပ္ေနသည္ကိုျမင္လွ်င္၊ ကိုယ္တိုင္မွစ၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအသက္ႀကီး သူတို႔သည္ ေလ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္လ်က္ ေျမေပၚမွာ ျပပ္ဝပ္လ်က္ေနၾက၏။ ၁၇ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ျပည္သားတို႔ကို ေရတြက္ေစျခင္းငွါ စီရင္ေသာသူအား အကြၽႏ္ုပ္ျဖစ္ပါသည္မဟုတ္ေလာ။ အကြၽႏ္ုုပ္ျပစ္မွားပါၿပီး။ အလြန္ဒုစရိုက္ကို ျပဳမိပါၿပီ။ ဤသိုးတို႔မူကား အဘယ္သို႔ျပဳမိပါသနည္း။ အိုအကြၽႏ္ုပ္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏လူ တို႔ကို ဒဏ္ခတ္ေစျခင္းငွါ လက္ေတာ္ကို သူတို႔အေပၚသို႔ ေရာက္ေစေတာ္မမူပါႏွင့္။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္အေဆြ အမ်ိဳးအေပၚသို႔ ေရာက္ေစေတာ္မူပါဟု ဘုရားသခင္အား ေတာင္းပန္ေလ၏။

၁၈ထိုအခါ ဒါဝိဒ္သည္သြား၍၊ ေယဗုသိလူအေရာန၏ ေကာက္နယ္တလင္း၌ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္ေစျခင္းငွါေျပာရမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ဂဒ္ကိုမွာထား သျဖင့္၊ ၁၉ဂဒ္ဆင့္ဆိုေသာ ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ဒါဝိဒ္သည္သြားေလ၏။ ၂ဝအေရာနသည္ စပါးကိုနယ္စဥ္တြင္၊ လွည့္ၾကည့္၍ ရွင္ဘုရင္ကိုျမင္ေသာအခါ သားေလးေယာက္ႏွင့္တကြ ပုန္းေရွာင္၍ေနေလ၏။ ၂၁ဒါဝိဒ္သည္အေရာန ရွိရာသို႔ေရာက္ေသာအခါ အေရာနၾကည့္၍ ဒါဝိဒ္ကိုျမင္လ်င္၊ ေကာက္နယ္တလင္းမွဆင္း၍ ဒါဝိဒ္ေရွွ႔မွာ ဦးခ်ျပပ္ဝပ္ ေလ၏။ ၂၂ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ လူတို႔တြင္ ကာလနာေဘးကို ၿငိမ္းေစမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ယဇ္ပလႅင္ကို ငါတည္လိုသည္ျဖစ္၍၊ ဤေကာက္နယ္တလင္းအရပ္ကို အဘိုးထိုက္သည္ အတိုင္း ေရာင္းပါဟုအမိန္႔ရွိေသာ္၊ ၂၃အေရာနက၊ ကြၽန္ေတာ္သခင္ အရွင္မင္းႀကီးယူေတာ္မူပါ။ စိတ္ေတာ္ရွိသည္ အတိုင္း ျပဳေတာ္မူပါ။ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘို႔  ႏြားမ်ား၊ ထင္းဘို႔ေကာက္နယ္တန္ဆာမ်ား၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ဂ်ံဳစပါးမ်ား၊ အလံုးစံုကို ကြၽန္ေတာ္ဆက္ပါ၏ ဟု ဒါဝိဒ္အားေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂၄ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးက၊ ထိုသို႔ငါမယူရ။ စင္စစ္အဘိုးထိုက္သည္အတိုင္း ေပး၍ ငါဝယ္မည္။ သင့္ဥစၥာကို ထာဝရဘုရားအဘို႔ ငါမသိမ္း။ ကိုယ္ေငြမကုန္ဘဲ မီးရႈိ႔စရာယဇ္ကို မပူေဇာ္လိုဟု အေရာနအား ဆိုသျဖင့္၊ ၂၅ေရႊေျခာက္ပိႆာကိုခ်ိန္ေပး၍ ထိုအရပ္ကိုဝယ္ၿပီးမွ၊ ၂၆ထာဝရဘုရားအဘို႔ ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္တို႔ကို ပူေဇာ္ေလ၏။ ထိုသို႔ ထာဝရဘုရားကို ပဌနာျပဳေသာအခါ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပလႅင္ေပၚသို႔ မီးက် သျဖင့္၊ ေကာင္းကင္ထဲက ထူးေတာ္မူ၏။ ၂၇ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း ေကာင္းကင္တမန္သည္ မိမိထားကို ထားအိမ္၌သြင္းထားျပန္၏။

၂၈ထာဝရဘုရားသည္ ေယဗုသိလူ အေရာန၏ ေကာက္နယ္တလင္း၌ ထူးေတာ္မူသည္ကို ဒါဝိဒ္သိျမင္လ်င္၊ ထိုအရပ္၌ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလ၏။ ၂၉ေတာ၌ ေမာေရွလုပ္ခဲ့ေသာ ထာဝရဘုရား၏တဲေတာ္ႏွင့္ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ပလႅင္သည္ ထိုကာလ၌ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔၌ ျမင့္ေသာအရပ္ေပၚမွာရွိ၏။ ၃ဝဒါဝိဒ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္ထားကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုယဇ္ပလႅင္သို႔သြား၍ ဘုရားသခင္ကို မေမးမေလွ်ာက္ဝံ့။