၅ရာ အခန္းၾကီး(၂၂)


၁သို႔ျဖစ္၍၊ ဒါဝိဒ္က ဤအရပ္သည္ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ျဖစ္၏။ ဤယဇ္ပလႅင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ယဇ္ပလႅင္ျဖစ္၏ဟု ဆိုလ်က္၊ ၂ဣသေရလျပည္၌ရွိေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကို စုေဝးေစျခင္းငွါ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္တည္စရာအဘို႔ ေက်ာက္ဆစ္ရေသာ ပန္းရန္သမားတို႔ ကိုလည္း ေစခိုင္း ေတာ္မူ၏။ ၃တံခါးလုပ္စရာသံခြၽန္အဘို႔ႏွင့္ သစ္သားဆက္စရာအဘို႔ မ်ားစြာေသာသံကို၄င္း၊ အခ်ိန္မမွတ္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားစြာေသာ ေၾကးဝါကို၄င္း၊ ၄မ်ားစြာေသာ အာရဇ္သစ္သားကို၄င္း၊ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ၏။ ဇိဒံုၿမိဳ႔သားႏွင့္ တုရုၿမိဳ႔သား တို႔သည္ အာရဇ္သစ္သားအမ်ားကို အထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၅ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ငါ့သားေရွာလမုန္သည္ အသက္ငယ္၍ ႏုေသး၏။ ထာဝရဘုရားအဘို႔ တည္ရေသာအိမ္မူကား အလြန္ထူးဆန္းေသာအိမ္၊ အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္၌ ဘုန္းအသေရေက်ာ္ေစာေသာ အိမ္ျဖစ္ရမည္။ ယခုပင္ အိမ္ေတာ္အဘို႔ ငါျပင္ဆင္မည္ဟု အႀကံရွိလ်က္ အနိစၥမေရာက္မွီ မ်ားစြာျပင္ဆင္ေတာ္မူ၏။

၆သားေတာ္ေရွာလမုန္ကိုလည္း ေခၚ၍ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရမည္အေၾကာင္း မွာထားေလသည္မွာ၊ ၇ငါ့သား၊ ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အဘို႔ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္မည္ဟု အႀကံရွိၿပီ။ ၈သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါသို႔ေရာက္သည္ကား၊ သင္သည္မ်ားစြာစစ္တိုက္၍ လူအမ်ားတို႔ကို သတ္ေလၿပီ။ ေျမႀကီး ေပၚမွာ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ မ်ားစြာေသာအေသြးကို သြန္းေသာေၾကာင့္၊ ငါ့နာမအဘို႔ အိမ္ကိုအတည္မေဆာက္ရ။ ၉သင္ျမင္ေသာသားတေယာက္သည္ ၿငိမ္ဝပ္ေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သူ၏အမည္ကား ေရွလမုန္ျဖစ္၍၊ သူ႔ပတ္လည္၌ ရန္သူမရွိ၊ ၿငိမ္ဝပ္ေသာအခြင့္ကို၄င္း၊ သူ၏လက္ထက္၌ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ စစ္တိုက္ျခင္းမရွိ၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရေသာ အခြင့္ကို၄င္း၊ ငါေပးမည္။ ၁ဝထိုသားသည္ ငါ့နာမအဘို႔ အိမ္ကိုတည္ေဆာက္ရလိမ့္မည္။ သူသည္ ငါ့သားျဖစ္လိမ့္ မည္။ ငါသည္လည္း သူ၏အဘျဖစ္မည္။ သူထိုင္ေသာ ဣသေရလႏိုင္ငံ ရာဇပလႅင္ကို အစဥ္အၿမဲငါတည္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁သို႔ျဖစ္၍ ငါ့သား၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ဘက္၌ေန၍ အႀကံထေျမာက္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ အမိန္႔ ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း သင္သည္ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရလိမ့္မည္။ ၁၂သို႔ရာတြင္ သင္သည္ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္မည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ ဥာဏ္ပညာကိုေပး၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို စီရင္ျခင္းအမႈ၌ မွာထားေတာ္မူပါေစေသာ။ ၁၃ဣသေရလ အမ်ိဳး၏အမႈ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူေသာ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ သတိျပဳလွ်င္ အႀကံထေျမာက္ရလိမ့္မည္။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့။ စိုးရိမ္ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ၁၄ငါသည္ ဆင္းရဲခံစဥ္တြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္အဘို႔ ေရႊအခြက္တေထာင္ႏွင့္ ေငြအခြက္တေသာင္းကို၄င္း၊ အခ်ိန္မမွတ္ ႏီုင္ေအာင္ မ်ားစြာေသာေၾကးဝါႏွင့္သံကို၄င္း၊ သစ္သားမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်ားကို၄င္း ျပင္ဆင္ၿပီ။ သင္သည္လည္း ထပ္၍ျပင္ဆင္ရမည္။ ၁၅ထိုမွတပါး သင္၏မ်ားစြာေသာလက္သမား၊ ပန္းရန္သမား၊ ေက်ာက္္ဆစ္သမား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာအတပ္၌ ေလ့က်က္ေသာ ဆရာသမားရွိ၏။ ၁၆ေရႊေငြေၾကးဝါသံ အတိုင္းမသိမ်ားသည္ျဖစ္၍ ထေလာ့။ ႀကိဳးစားေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူပါေစေသာဟု မွာထားေတာ္မူ၏။

၁၇ဣသေရလမင္းအေပါင္းတို႔သည္ သားေတာ္ႏွင့္ ဝိုင္းရမည္အေၾကာင္း မွာထားေလသည္မွာ၊ ၁၈သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ အရပ္ရပ္၌ ၿငိမ္ဝပ္ရေသာအမႈကို ေပးေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ ျပည္သူျပည္သားတို႔ကို ငါ့လက္၌ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ေရွ႔၊ ထိုဘုရား သခင္၏လူတို႔ေရွ႔မွာ တျပည္လံုးသည္ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိ၏။ ၁၉သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ရွာျခင္း ငွါ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးကို ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အဘို႔၊ တည္ရေသာအိမ္ေတာ္ထဲသို႔ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာတန္ဆာတို႔ကို သြင္းျခင္းငွါ ထၾကေလာ့။ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ကို တည္ေဆာက္ၾကေလာ့ဟု မွာထားေတာ္မူ၏။