၅ရာ အခန္းၾကီး(၂၃)


၁ဒါဝိဒ္မင္းသည္ အသက္ႀကီး၍ ကာလျပည့္စံုရာအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ သားေတာ္ေရွလမုန္ကို ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထား၍၊ ၂ဣသေရလမင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားအေပါင္းတို႔ကို စုေဝးေစေတာ္မူ၏။

၃ေလဝိသားတို႔တြင္ အသက္သံုးဆယ္လြန္၍ စာရင္းဝင္ေသာေယာက္်ားေပါင္းကား၊ သံုးေသာင္း ရွစ္ေထာင္ တည္း။ ၄ထိုသူတို႔တြင္ ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရၾက၏။ ေျခာက္ေထာင္တို႔သည္ အရာရွိ၊ တရားသူႀကီးလုုပ္ရၾက၏။ ၅ေလးေထာင္တို႔သည္ တံခါးကိုေစာင့္ရၾက၏။ ေလးေထာင္တို႔သည္ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းစရာတုရိယာတို႔ႏွင့္ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရၾက၏။ ၆ေလဝိသား ေဂရရႈံ၊ ေကာဟတ္၊ ေမရာရိအမ်ိဳးအသီးအသီးတို႔ကို ဒါဝိဒ္ခြဲထား၍ တမ်ိဳးတျခားစီ သင္းဖြဲ႔ေစ၏။ ၇ေဂရရႈံအမ်ိဳးသားကား၊ လာဒန္ႏွင့္ရွိမိတည္း။ ၈လာဒန္သားအႀကီးကား၊ ေယေဟလ၊ သူ၏ညီေဇသံႏွင့္ေယာလ၊ ေပါင္းသံုးေယာက္တည္း။ ၉ရွိမိသားကား ေရွေလာမိတ္၊ ဟာေဇလ၊ ဟာရန္၊ ေပါင္းသံုးေယာက္တည္း။ ဤသူတို႔သည္ လာဒန္အေဆြအမ်ိဳး သူႀကီးျဖစ္ၾက၏။ ၁ဝရွိမိသားကား ယာဟပ္၊ ဇိဇ၊ ယုရွ၊ ေဗရိ၊ ေပါင္းေလးေယာက္တည္း။ ၁၁ယာဟတ္ကား အႀကီးျဖစ္၏။ ဇိဇကား ဒုတိယအရာကိုရ၏။ ယုရွႏွင့္ေဗရိ၌ကား သားမ်ားစြာမရွိ။ သို႔ျဖစ္၍ အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ စာရင္းတခုတည္း၌ ေပါင္းၾက၏။

၁၂ေကာဟတ္သားကား အာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟျဗဳန္၊ ၾသေဇလ၊ ေပါင္းေလးေယာက္တည္း။ ၁၃အာမရံသား ကား အာရုန္ႏွင့္ေမာေရွတည္း။ အာရုန္ႏွင့္ သားစဥ္ေျမးဆက္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ျခင္း၊ အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နာမေတာ္ကိုျမြက္၍ အစဥ္ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းအမႈကို ျပဳရမည္ အေၾကာင္း၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာအရာတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ အျခားသူတို႔ႏွင့္ ခြဲထားေသာသူျဖစ္၏။ ၁၄ဘုရားသခင့္လူ ေမာေရွ၏သားကိုကား၊ ေလဝိအမ်ိဳးသားတို႔၏စာရင္း၌ သြင္းရ၏။ ၁၅ေမာေရွသားကား ေဂရရႈံႏွင့္ဧေလ်ဇာတည္း။ ၁၆ေဂရရႈံသားတို႔တြင္၊ ေရွေဗြလသည္အႀကီးျဖစ္၏။ ၁၇ဧေလ်ဇာသားအႀကီး ေယဟဘိတေယာက္တည္းရွိ၏။ ေယဟဘိ၌ကား သားအလြန္မ်ား၏။ ၁၈ဣဇဟာသားအႀကီးကား ေရွေလာမိတ္၊ ၁၉ေဟျဗဳန္သားအႀကီးကား ေယရိ၊ ဒုတိယသားကား အာမရိ၊ တတိယသား ယဟာေဇလ၊ စတုတၱသား ေယကမံ၊ ၂ဝၾသေဇလသားအႀကီးမိကၡာ၊ ဒုတိယသား ေယရွိတည္း။

၂၁ေမရာရိသားကား မဟာလိႏွင့္မုရွိတည္း။ မဟာလိသားကား ဧလာဇာႏွင့္ကိရွတည္း။ ၂၂ဧလာဇာသည္ သားမရွိ။ သမီးသက္သက္ရွိ၍ေသ၏။ သူ႔သမီးတို႔ႏွင့္ သူ႔ညီကိရွသားသည္ စံုဘက္ၾက၏။ ၂၃မုရွိသားကား မဟာလိ၊ ဧဒါ၊ ေယရိမုတ္၊ ေပါင္းသံုးေယာက္တည္း။

၂၄ဤေရြ႔ကား အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ ထာဝရဘုရားအိမ္ေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရေသာ ေလဝိသား အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ စာရင္းဝင္ေသာ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးျဖစ္သတည္း။ ၂၅ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူမ်ိဳးအား ၿငိမ္ဝပ္ေသာအခြင့္ကိုေပး၍ ကိုယ္တိုင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ အစဥ္ေနေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ ၂၆ေလဝိသားတို႔သည္ တဲေတာ္ႏွင့္တဲေတာ္အမႈ ေဆာင္ရြက္ရာတန္ဆာမ်ားကို ေနာက္တဖန္မထမ္းရဟု ဒါဝိဒ္မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၇ေနာက္ဆံုးအမိန္႔ေတာ္အတိုင္း၊ အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္ေသာ ေလဝိသားတို႔ကို စာရင္းယူရ၏။ ၂၈အေၾကာင္းမူကား၊ ေလဝိသားတို႔သည္ အာရုန္သားတို႔၏ လက္ေထာက္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ သန္႔ရွင္းေသာအရာ ရွိသမွ်တို႔ကို စင္ၾကယ္ေစ၍၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ႏွင့္ တံတိုင္းမ်ား၊ အခန္းမ်ား၌ အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရၾကမည္။ ၂၉ေရွ႔ေတာ္မုန္႔ကို၄င္း၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာမုန္႔ညက္ကို၄င္း၊ တေဆးမဲ့မုန္႔ျပား၊ သံျပားႏွင့္ဖုတ္ေသာမုန္႔၊ မုန္႔ဆီ ေၾကာ္ကို၄င္း လုပ္၍ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္အမႈကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရၾကမည္။ တိုင္းထြာ၊ ခ်ိန္တြယ္၊ ျခင္တြက္ ျခင္းအမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း စီရင္ရၾကမည္။ ၃ဝနံနက္တိုင္း၊ ညဦးတိုင္းရက္လ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါ၏ဟု ဝန္ခံ၍ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုလည္း ခ်ီးမြမ္းရၾကမည္။ ၃၁ပညတ္တရားေတာ္အတိုင္း ဥပုသ္ေန႔၊ လဆန္းေန႔၊ ဓမၼပြဲ ေန႔၊ အစဥ္မျပတ္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ မီးရႈိ႔ရာယဇ္မ်ိဳးတို႔ကို ပူေဇာ္ရၾကမည္။ ၃၂ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ ကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရားအိမ္ေတာ္၌ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေသာ ညီအစ္ကိုအာရုန္ သားတို႔ကို၄င္း ေစာင့္ရၾကမည္။