၅ရာ အခန္းၾကီး(၂၄)


၁အာရုန္အမ်ိဳးသား အသီးအျခားသင္းဖြဲ႔ရာမွာ၊ အာရုန္သားကား နာဒပ္၊ အဘိဟု၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာ တည္း။ ၂နာဒပ္ႏွင့္အဘိဟုသည္ သားမရွိ။ အဘလက္ထက္တြင္ ေသေသာေၾကာင့္ ဧလာဇာႏွင့္ဣသမာသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ရ၏။ ၃ဒါဝိဒ္သည္ ဧလာဇာအမ်ိဳး ဇာဒုတ္ႏွင့္ဣသမာအမ်ိဳး အဟိမလက္ကို အသီး အသီးေဆာင္သင့္သည္အတိုင္း ခန္႔ထားေလ၏။ ၄ဣသမာအမ်ိဳးအႀကီးအကဲထက္ ဧလဇာအမ်ိဳး အႀကီးအကဲ သာ၍မ်ားေသာေၾကာင၊့္ ဧလာဇာအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ အႀကီးအကဲ တက်ပ္ေျခာက္ေယာက္၊ ဣသမၼာအေဆြ အ မ်ိဳးအလိုက္ အႀကီးအကဲရွစ္ေယာက္တို႔ကို အသီးအသီးခြဲခန္႔ထားေလ၏။ ၅စာေရးတံျပဳလ်က္ အသီးအျခား ခြဲခန္႔၍ သန္႔ရွင္းရာဌနအုပ္၊ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္အုပ္တို႔ကို ဧလာဇာအမ်ိဳးႏွင့္ ဣသမာအမ်ိဳးထဲက ေရြးယူရ၏။ ၆ေလဝိအမ်ိဳး နာသေနလသား စာေရးေတာ္ေရွမာယသည္ ရွင္ဘုရင္၊ မွဴးမတ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဇာဒုတ္၊ အဗ်ာသာ သားအဟိမလက္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေလဝိသားအေဆြအမ်ိဳး သူႀကီးမ်ားေရွ႔မွာ နာမမ်ားကိုမွတ္ရ၏။ စာေရးတံျပဳ၍ ဧလာဇာအမ်ိဳးႏွင့္ ဣသမာအမ်ိဳးထဲက အလွည့္လွည့္ေရြးေကာက္ ခန္႔ထားေသာသူဟူမူကား၊ ၇ပဌမသူေယာယာ ရိပ္၊ ဒုတိယသူေယဒါယ၊ ၈တတိယသူ ဟာရိမ္၊ စတုတၳသူေစာရိမ္၊ ၉ပဥၥမသူ မာလခိယ၊ ဆဌမသူမိယမိန္၊ ၁ဝသတၱမသူ ဟကၠဳတ္၊ အ႒မသူအဘိယ၊ ၁၁နဝမသူ ေယရႊာ၊ ဒသမသူ ေရွကနိ၊ ၁၂ဧကဒသမသူ ဧလ်ာရွိပ္၊ ဒြါဒသမသူ ယာကိမ္၊ ၁၃တက်ိပ္သံုးေယာက္ ေျမာက္ေသာသူ ဟုပၸ၊ တက်ိပ္ေလးေယာက္ေျမာက္ေသာသူ ေယေရွဗပ္၊ ၁၄တက်ပ္ငါးေယာက္ ေျမာက္ေသာသူ ဗိလဂ၊ တက်ိပ္ေျခာက္ေယာက္ေျမာက္ေသာသူ ဣေမၼရ၊ ၁၅တက်ိပ္ခုနစ္ေယာက္ေျမာက္ေသာသူ ေဟဇိရ၊ တက်ိပ္ရွစ္ေယာက္ေျမာက္ေသာသူ အပ္ဇဇ္၊ ၁၆တက်ိပ္ကိုးေယာက္ေျမာက္ေသာသူ ေပသဟိ၊ ႏွစ္က်ပ္ ေျမာက္ေသာသူ ေယဇေက်လ၊ ၁၇ႏွစ္က်ိပ္တေယာက္ေျမာက္ေသာသူ ယာခန္၊ ႏွစ္က်ိပ္ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ ေသာသူ ဂါမုလ၊ ၁၈ႏွစ္က်ပ္သံုးေယာက္ေျမာက္ေသာသူ ေဒလာယ၊ ႏွစ္က်ိပ္ေလးေယာက္ေျမာက္ေသာသူ မာဇိတည္း။ ၁၉ထိုသို႔ သူတို႔အဘ အာရုန္အား ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူ၍၊ အဘအာရုန္စီရင္သည္အတိုင္း သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ၿမဲဝင္၍ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ ခြဲခန္႔ျခင္းရွိသတည္း။

၂ဝၾကြင္းေသာေလဝိအမ်ိဳးသား ဟူမူကား၊ အာမရံသားျဖစ္ေသာ ရႈေဗြလ၏သားစုတြင္ ေယေဒယ၊ ၂၁ေရဟဘိသားစုတြင္ ဣရွယာ၊ ၂၂ဣဇဟာသားျဖစ္ေသာ ေရွေလာမိတ္သားစုတြင္ ယာဟတ္၊ ၂၃ေဟျဗဳန္သားစု တြင္ သားအႀကီးေယရိ၊ ဒုတိယသား အာမရိ၊ တတိယသား ယဟာေဇလ၊ စတုတၳသားေယကမံ၊ ၂၄ၾသေဇလသား ျဖစ္ေသာ မိကၡာ၏သားစုတြင္ ရွမိရ၊ ၂၅မိကၡာညီဣရွယာသားစုတြင္ ဇာခရိတည္း။

၂၆ေမရာရိသားကား အဟာလိႏွင့္မုရွိျဖစ္၍၊ ၂၇ေမရာရိအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ ယာဇိ၏သားကား ေဗေနာ၊ ေရွာဟံ၊ ဇကၠဳရ၊ ဣဗရိတည္း။ ၂၈မဟာလိသားဧလာဇာ၌ သားမရွိ။ ၂၉ကိရွသားကား ေယရေမလတည္း။ ၃ဝမုရွိသား ကား မဟာလိ၊ ဧဒါ၊ ေယရိမုတ္တည္း။ ဤေရြ႔ကား မိမိတို႔အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေလဝိအမ်ိဳးသားတည္း။ ၃၁ဤသူတို႔သည္ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးဇာဒုတ္၊ အဟိမလတ္အစရွိေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေလဝိသား အေဆြအမ်ိဳး သူႀကီးတို႔ေရွ႔မွာ မိမိတို႔ညီအစ္ကိုအာရုန္အမ်ဳိးသားတို႔ တဘက္တခ်က္ အလွည့္လွည့္စာေရးတံျပဳ ၾက၏။