၅ရာ အခန္းၾကီး(၂၅)


၁ထုိမွတပါး အာသပ္၊ ေဟမန္၊ ေယဒုသုန္သားတို႔ႏွင့္ အတူဝုိင္း၍ ေစာင္း၊ တေယာ၊ ခြက္ကြင္းကုိ တီးမႈတ္ လ်က္ကိုးကြယ္ျခင္းအမႈကုိ ေဆာင္ရြက္စရာဘုိ႔၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ပရိသတ္ဗုိလ္ေျခ အႀကီးအကဲတို႔သည္ ခဲြခန္႔ေသာသူတို႔ စာရင္းဟူမူကား၊ ၂အာသပ္သား ဇကၠဳရ၊ ေယာသပ္၊ ေနသနိ၊ အာရွေရလတစု။ သူတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္စီရင္သည္အတုိင္း၊ အဘအာသပ္၌ တပည့္ျဖစ္၍ ကိုးကြယ္ျခင္းအမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရၾက၏။ ၃ေယဒုသုန္သား ေဂဒလိ၊ ေဇရိ၊ ရွိမိ၊ ေယရွာယ၊ ဟာရွဘိ၊ မတၱိသိေပါင္းေျခာက္ေယာက္၊ သူတို႔သည္ အဘေယဒုသုန္၌ တပည့္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး ေတာ္ကုိ ေဘာ္ျပခ်ီးမြမ္းျခင္းငွါ ေစာင္းတီးလ်က္ ကိုးကြယ္ျခင္းအမႈကို ေဆာင္ရြက္ရၾက၏။ ၄ေဟမန္သားဗုကၠိ၊ မတၱနိ၊ ၾသေဇလ၊ ေရွေဗြလ၊ ေယရိမုတ္၊ ဟာနနိ၊ ဟာနန္၊ ဧလ်ာသ၊ ဂိဒၵါလတိ၊ ေရာမေႏၱဇာ၊ ေယာရွေဗကရွ၊ မေလႅာသိ၊ ေဟာသိရ၊ မဟာဇုတ္တည္းဟူေသာ၊ ၅ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ တံပိုးမႈတ္လ်က္ ဘုရားသခင္၏ တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာေသာ ရွင္ဘုရင္၏ ဆရာေတာ္ေဟမန္သား ျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ ေဟမန္အား သားတက်ိပ္ ေလးေယာက္ႏွင့္ သမီးသံုးေယာက္တို႔ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၆ထိုသားအေပါင္းတို႔သည္ အာသပ္၊ ေယဒုသုန္၊ ေဟမန္ တို႔ကို ရွင္ဘုရင္စီရင္သည္အတိုင္း အဘေဟမန္၌ တပည့္ျဖစ္၍၊ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္၌ ခြက္ကြင္း၊ ေစာင္း၊ တေယာကိုတီးလ်က္၊ သီခ်င္းဆို၍ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ရၾက၏။ ၇ထိုသူတို႔ႏွင့္တကြ ထာဝရဘုရား၏ သီခ်င္းကို သင္၍ ေလ့က်က္ေသာညီအစ္ကိုေပါင္းကား ႏွစ္ရာရွစ္က်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။

၈ထိုသူတို႔သည္ အႀကီးအငယ္ ဆရာတပည့္ေရာေႏွာလ်က္ စာေရးတံျပဳ၍ သင္းဖြဲ႔ရာမွာ၊ ၉ပဌမသူကား၊ အာသပ္အေပါင္းအသင္းဝင္သူ ေယာသပ္တည္း။ ဒုတိယသူေဂဒလိ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ ေယာက္တည္း။ ၁ဝတတိယသူ ဇကၠဳရ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၁၁စတုတၳသူဣဇရိ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၁၂ပဥၥမသူ ေနသနိ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၁၃ဆဌမသူ ဗုကၠိ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၁၄သတၱမသူ ေယရွေရလ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၁၅အ႒မသူေယရွာယ၊ သူႏွင့္သူ၏ သားညီေပါင္း ကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၁၆နဝမသူ မတၱနိ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၁၇ဒသမသူ ရွိမ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၁၈ဧကဒသမသူ အာေရလ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၁၉ဒြါဒသမသူ ဟာရွဘိ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၂ဝတက်ိပ္ သံုးေယာက္ေျမာက္ေသာသူ ေရွေဗြလ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၂၁တက်ိပ္ေလးေယာက္ ေျမာက္ေသာသူ မတၱိသိ၊ သူႏွင့္သူ၏ သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၂၂တက်ိပ္ငါးေယာက္ေျမာက္ ေသာသူ ေယရမုတ္၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၂၃တက်ိပ္ေျခာက္ေယာက္ေျမာက္ ေသာသူ ဟာနနိ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၂၄တက်ိပ္ခုုနစ္ေယာက္ေျမာက္ေသာ သူ ေယာရွေဗကရွ၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၂၅တက်ိပ္ရွစ္ေယာက္ေျမာက္ေသာသူ ဟာနန္၊ သူႏွင့္သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၂၆တက်ိပ္ကိုးေယာက္ေျမာက္ေသာသူ မေလႅာသိ၊ သူႏွင့္ သူ၏သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၂၇ႏွစ္က်ိပ္ေျမာက္ေသာသူ ဧလ်ာသာ၊ သူႏွင့္သူ၏ သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၂၈တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ေသာသူ ေဟာသိရ၊ သူႏွင့္သူ၏ သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၂၉ႏွစ္က်ိပ္ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ေသာသူ ဂိဒၵါလတိ၊ သူႏွင့္သူ၏ သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၃ဝႏွစ္က်ိပ္သံုးေယာက္ေျမာက္ေသာသူ မဟာဇယုတ္၊ သူႏွင့္သူ၏ သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ႏွစ္က်ိပ္ေလးေယာက္ေျမာက္ေသာသူ ေရာမေႏၱဇာ၊ သူႏွင့္သူ၏ သားညီေပါင္းကား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။