၅ရာ အခန္းၾကီး(၂၆)


၁အသီးအသီးသင္းဖြဲ႔ေသာ တံခါးေစာင့္မ်ားဟူမူကား ေကာရဟိအမ်ိဳး ဧဗ်ာသပ္အႏႊယ္၊ ေကာရသား ေမရွေလမိ၊ ၂ေမရွေလမိသားဦး ဇာခရိ၊ ဒုတိယသား ေယေဒ်လ၊ တတိယသား ေဇဗဒိ၊ စတုတၳသား ယာသေနလ၊ ၃ပဥၥမသား ဧလံ၊ ဆ႒မသား ေယာဟနန္၊ သတၱမသားကား ဧလဲၾသနဲတည္း။ ၄ၾသဗေဒဒုံ၏သားဦး ေရွမာယ၊ ဒုတိယ သား ေယာဇဗပ္၊ တတိယသား ေယာအာ၊ စတုတၳသား စာကာ၊ ပဥၥမသား နာသေနလ၊ ၅ဆ႒မသား အေမ်လ၊ သတၱမသား ဣသခါ၊ အ႒မသား ပုလသဲတည္း။ ၾသဗေဒဒံုကို ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ ၆သားဦးေရွမာယ၏ သားၾသသနိ၊ ေရေဖလ၊ ၾသဗပ္၊ ဧလာဇာဗဒ္ႏွင့္ ခြန္အားႀကီးေသာညီ ဧလိဟု၊ ေသမခိတို႔သည္ ခြန္အားႀကီးေသာသူ၊ မိမိတို႔အေဆြအမ်ိဳး၌ အစိုးရေသာ သူျဖစ္ၾက၏။ ၈အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွါ တတ္စြမ္း ႏိုင္ေအာင္ခြန္အားႀကီးေသာ ၾသဗေဒဒံုအမ်ိဳးသားခ်င္း ေယာက္်ားေပါင္းကား ေျခာက္က်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၉ခြန္အားႀကီးေသာ ေမရွေလမိသား ညီေယာက္်ားေပါင္းကား တက်ိပ္ရွစ္ေယာက္တည္း။ ၁ဝေမရာရိအမ်ိဳး၊ ေဟာသ၏ သားတို႔တြင္ ရွိမရိသည္ သားဦးမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ အဘခန္႔ထားေသာေၾကာင့္ သားအႀကီးျဖစ္သတည္း။ ၁၁ဒုတိယသားကား ဟိလခိ၊ တတိယသား ေတဗလိ၊ စတုတၳသားဇာခရိ အစရွိေသာ ေဟဝသသားညီေပါင္းကား တက်ိပ္သံုးေယာက္တည္း။ ၁၂ဤေရြ႔ကား ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္၌  အလွည့္လွည့္ေစာင့္ျခင္းငွါ သင္းဖြဲ႔ေသာ တံခါးေစာင့္ အႀကီးအကဲျဖစ္သတည္း။

၁၃ထိုသူအႀကီးအငယ္တို႔သည္၊ မိမိတို႔အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ တံခါးအသီးအသီး ေစာင့္ေစျခင္းငွါ စာေရးတံ ျပဳၾက၍၊ ၁၄အေရွ႔မ်က္ႏွာကို ေရွလမိရ၏။ ေရွလမိသား ပညာရွိဇာခရိသည္ စာေရးတံအားျဖင့္ ေျမာက္မ်က္ႏွာကို ရ၏။ ၁၅ၾသဗေဒဒံုသည္ ေတာင္မ်က္ႏွာကို၄င္း သူ၏သားတို႔သည္ အသုပိမ္အိမ္ကို၄င္းရ၏။ ၁၆ရႈပိမ္ႏွင့္ေဟာသသည္ ေနာက္မ်က္ႏွာႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔တက္ရာ လမ္းဝ၌ ရွေလႅခက္တံခါးကိုရ၍ တဘက္တခ်က္၌ေစာင့္ရ၏။ ၁၇ေန႔ရက္ အစဥ္အတိုင္း အေရွ႔မ်က္ႏွာ၌ ေလဝိသားေျခာက္ေယာက္၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာ၌ ေလးေယာက္၊ ေတာင္မ်က္ႏွာ၌ ေလးေယာက္၊ အသုပိမ္ဘက္မွာ ႏွစ္ေယာက္၊ တန္းတိုင္ေတာ္ပ်ဥ္မွာ ႏွစ္ေယာက္၊ ၁၈အေနာက္မ်က္ႏွာ လမ္းဝမွာ ေလးေယာက္၊ တန္တိုင္းျပင္မွာႏွစ္ေယာက္ ေစာင့္ရၾက၏။ ၁၉ဤေရြ႔ကား တံခါးေစာင့္အရာရွိေသာ ေကာရအမ်ိဳးသား ႏွင့္ ေမရာရိအမ်ိဳးသားဖြဲ႔ေသာ အသင္းအသီးအသီးေပတည္း။

၂ဝေလဝိသားတို႔တြင္၊ အဟိရသည္ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္ဘ႑ာႏွင့္ ပူေဇာ္ေသာဘ႑ာမ်ားကို အုပ္ရ၏။ ၂၁အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးျဖစ္ေသာ ေဂရရႈံအမ်ိဳး လာဒန္သားတို႔တြင္ ေယေဟလိႏွင့္၊ ၂၂သူ၏သား ေဇသံေယာလတို႔ သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ဘ႑ာကိုအုပ္ရ၏။ ၂၃အာမရံအမ်ိဳး၊ ဣဇဟာအမ်ိဳး၊ ေဟျဗဳန္အမ်ိဳး၊ ၾသေဇလ အမ်ိဳးသား အခ်ိဳ႔ပါၾက၏။ ၂၄ေမာေရွသား ေဂရရႈံ၏သား ေရွေဗြလသည္လည္း ဘ႑ာေတာ္ကိုအုပ္ရ၏။ ၂၅ေဂရရႈံညီ ဧေလ်ဇာ၊ ဧေလ်ဇာသား ေရဟဗိ၊ သူ၏သား ေယရွာယ၊ သူ၏သားေယာရံ၊ သူ၏သား ဇိခရိ၊ သူ၏သား ေရွာေလာမိတ္တည္း။ ၂၆ထိုေရွာေလာမိတ္ႏွင့္ သူ၏ညီတို႔သည္ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး၊ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး၊ လူတေထာင္ အုပ္၊ တရာအုပ္၊ ဗိုလ္မင္းပူေဇာ္ေသာ ဘ႑ာရွိသမွ်ကို အုပ္ရ၏။ ၂၇ထိုမင္းတို႔သည္စစ္တိုက္၍ ရေသာဥစၥာတို႔ကို မသိမ္းရ၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ကို ျပဳစုျခင္းငွါ ပူေဇာ္တတ္ၾက၏။ ၂၈ပေရာဖက္ရွေမြလ၊ ကိရွသာေရွာလု၊ ေနရသားအာဗနာ၊ ေဇရုယာသားယြာဘမွစ၍ အျခားေသာသူပူေဇာ္သမွ်တို႔ကို၊ ေရွေလာမိတ္ႏွင့္ သူ၏ညီတို႔သည္ ၾကည့္ရႈအုပ္စိုးရၾက၏။

၂၉ဣဇဟာအမ်ိဳး ေခနနိ၊ သူ၏သားတို႔သည္ မင္းအရာရွိ၊ တရားသူႀကီးျဖစ္၍၊ ဣသေရလႏိုင္ငံတြင္ျပင္ အမႈကို ေစာင့္ရၾက၏။ ၃ဝေဟျဗဳန္အမ်ိဳးျဖစ္ေသာ သူရဲႀကီးဟာရွဘိႏွင့္ သူ၏ညီတေထာင္ခုနစ္ရာ တို႔သည္၊ ေယာ္ဒန္ ျမစ္အေနာက္ဘက္မွာ ေနေသာ ဣသေရလလူတို႔တြင္ မင္းအရာရွိျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေစာင့္ရၾက၏။ ၃၁ေဟျဗဳန္အမ်ိဳးသားတို႔တြင္၊ အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေယရိယသည္ အႀကီးအကဲ ျဖစ္၏။ ဒါဝိဒ္မင္းနန္းစံေလးဆယ္တြင္၊ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔ကို စာရင္းယူ၍ ဂိလဒ္ျပည္ယာဇာၿမိဳ႔၌ ခြန္အားႀကီးေသာ သူရဲတို႔ကိုေတြ႔၏။ ၃၂ေယရိယ၏ေပါက္ေဘာ္တည္းဟူေသာ သူရဲႀကီး၊ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး ႏွစ္ေထာင္ခုနစ္ရာတို႔သည္ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးခန္႔ထားသည္အတိုင္း၊ ရုဗင္အမ်ိဳး၊ ဂဒ္အမ်ိဳး၊ မနာေရွအမ်ိဳးတဝက္ကို အုပ္စိုးရ၍ ဘုရားသခင္၏ အမႈ ေတာ္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေစာင့္ရၾက၏။