၅ရာ အခန္းၾကီး(၂၇)


၁ရွင္ဘုရင္အမႈေတာ္ကို ေစာင့္ေသာဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး၊ လူတေထာင္အုပ္၊ တရာအုပ္၊ အရာရွိတို႔ႏွင့္တကြ၊ တႏွစ္တြင္ တဆယ္ႏွစ္လအစဥ္အတိုင္း တပ္ဖြဲ႔၍၊ တလစီတလစီ အလွည့္လွည့္ ေစာင့္ရေသာတပ္သား အမႈထမ္းႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္စီ ရွိၾက၏။ ၂ပဌမလတြင္ ပဌမတပ္ကို အုပ္ေသာဗိုလ္မင္းကား၊ ဇာဗေဒလသား ယာေရွာဗံႏွင့္ တပ္သားေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တည္း။ ၃ထိုမင္းသည္ ဖာရက္အမ်ိဳးသား ျဖစ္၍၊ ပဌမလတြင္ အမႈေစာင့္ေသာ တပ္မွဴးအေပါင္းတို႔ကို အုပ္ရ၏။ ဒုတိယလတြင္ အမႈေစာင့္ေသာတပ္ကို အုပ္ေသာဗိုလ္မင္းကား၊ အေဟာဟိအမ်ိဳးသား ေဒါဒဲႏွင့္စစ္ကဲမိကလုပ္၊ တပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တည္း။ ၅တတိယလႏွင့္ဆိုင္ေသာ တတိယတပ္ဗိုလ္မင္းကား၊ ယဇ္ပုေယာဟိတ္ႀကီး ေယာယဒသား ေဗနာယႏွင့္ တပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တည္း။ ၆ထိုမင္းသည္ ဗိုလ္စုတြင္ ေက်ာ္ေစာေသာသူ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အရာရွိေသာ သူျဖစ္၏။ သူ၏သား အမိဇဗဒ္သည္လည္း တပ္မွဴးအရာကိုရ၏။ ၇စတုတၳလတြင္ စတုတၳဗိုလ္မင္းကား၊ ယြာဘညီ အာသေဟလ၊ စစ္ကဲကား အာသေဟလသား ေဇဗဒိ၊ တပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တည္း။ ၈ပဥၥမလတြင္ ပဥၥမဗိုလ္မင္းကား ဣဇဟာအမ်ိဳး ရွံဟုတ္၊ တပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တည္း။ ၉ဆ႒မလတြင္ ဆ႒ဗိုလ္ မင္းကား ေတေကာၿမိဳ႔သား၊ ဣေကရွ၏သား ေကာရ၊ တပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တည္း။ ၁ဝသတၱမလ တြင္ သတၱမဗိုလ္မင္းကား ဧဖရိမ္အမ်ိဳး၊ ေပေလာနိအႏႊယ္ျဖစ္ေသာ ေဟလက္၊ တပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလး ေထာင္တည္း။ ၁၁အ႒မလတြင္ အ႒မဗိုလ္မင္းကား ဇာရအမ်ိဳး၊ ဣရွသိအႏႊယ္ျဖစ္ေသာ သိေဗကဲ၊ တပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တည္း။ ၁၂နဝမလတြင္ နဝမဗိုလ္မင္းကား ဗယၤာမိန္အမ်ိဳး၊ အေနေသာသိအႏႊယ္ျဖစ္ေသာ အေဗ်ဇာ၊ တပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တည္း။ ၁၃ဒသမလတြင္ ဒသမဗိုလ္မင္းကား ဇာရအမ်ိဳး၊ ေနေတာဖာသိအႏႊယ္ျဖစ္ေသာ မဟာရဲ၊ တပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တည္း။ ၁၄ဧကဒသမလတြင္ ဧကဒသမဗိုလ္မင္းကား ဧဖရိမ္အမ်ိဳး၊ ပိရေသာနိအႏႊယ္ျဖစ္ေသာ ေဗနာယ၊ တပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တည္း။ ၁၅ဒြါဒသမလတြင္ ဒြါဒသမဗိုလ္မင္းကား ၾသသေနလအမ်ိဳး၊ ေနေတာဖာသိ အႏႊယ္ျဖစ္ေသာ ေဟလဒဲ၊ တပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တည္း။

၁၆ဣသေရလအမ်ိဳး အသီးအသီးတို႔ကို အုပ္ေသာမင္းဟူမူကား၊ ရုဗင္အမ်ိဳးတြင္ ဇိခရိ၏သား ဧေလ်ဇာ၊ ရွိေမာင္အမ်ိဳးတြင္ မာခ၏သား ေရွဖတိ။ ၁၇ေလဝိအမ်ိဳးတြင္ ေကေမြလ၏သား ဟာရွဘိ၊ အာရုန္အမ်ိိဳးတြင္ ဇာဒုတ္၊ ၁၈ယုဒအမ်ိဳးတြင္ ဒါဝိဒ္အစ္ကို ဧလိဟု၊ ဣသခါအမ်ိဳးတြင္ မိေကလ၏သား ၾသမရိ၊ ၁၉ဇာဗုလုန္အမ်ိဳးတြင္ ၾသဗဒိ၏သား ဣရွမာယ၊ နႆလိအမ်ိဳးတြင္ အာဇေရလ၏သား ေယရိမုတ္၊ ၂ဝဧဖရိမ္အမ်ိဳးတြင္ အာဇဇိ၏သား ေဟာေရွ၊ မနာေရွ အမ်ိဳးတဝက္တြင္ ေပဒါယ၏သား ေယာလ၊ ၂၁ဂိလဒ္ျပည္၌ မနာေရွအမ်ိဳးတဝက္တြင္ ဇာခရိ၏သား ဣေဒၵါ၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးတြင္ အာဗနာ၏သား ယာေသလ၊ ၂၂ဒန္အမ်ိဳးတြင္ ေယေရာဟံ၏သား အာဇေရလ၊ ဤေရြကား ဣသေရလအမ်ိဳးတို႔ကို အုပ္ေသာမင္းေပတည္း။

၂၃ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးတို႔ကို မိုဃ္းေကာင္းကင္ၾကယ္ႏွင့္အမွ် တိုးပြားမ်ားေစေတာ္မူမည္ ဟု ဂတိရွိေသာေၾကာင့္၊ ဒါဝိဒ္သည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္မေစ့ေသာသူတို႔ကို စာရင္းမယူဘဲေန၏။ ၂၄ေဇရုယာသား ယြာဘသည္ စာရင္းယူစျပဳ၍၊ ထိုအျပစ္ေၾကာင့္ အမ်က္ေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးေပၚသို႔ သက္ေရာက္ေသာ အခါ လက္စမသတ္။ ေရတြက္၍ရေသာလူေပါင္းကို ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး၏ မွတ္စာ၌မသြင္းမမွတ္။

၂၅အေဒလသား အာဇိမာဝက္သည္ ဘ႑ာေတာ္စိုးျဖစ္၏။ ၾသဇိသား ေယာနသန္သည္ လယ္ျပင္၊ ၿမိဳ႔ရြာ၊ ရဲတိုက္၌ရွိေသာ ဘ႑ာတိုက္တို႔ကို အုပ္ရ၏။ ၂၆ေခလုပ္သားဧဇရိသည္ လယ္ယာလုပ္ေသာသူတို႔ကို အုပ္ရ၏။ ၂၇ရာမၿမိဳ႔သား ရွိမိသည္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကို၄င္း၊ ရွိဖမိၿမိဳ႔သား ဇဗဒိသည္ စပ်စ္သီးႏွင့္စပ်စ္ရည္တိုက္တို႔ကို၄င္း အုပ္ရ၏။ ၂၈ေဂဒရိလူ ဗာလဟာနန္သည္ ခ်ိဳင့္တို႔၌ရွိေသာ သံလြင္ပင္ႏွင့္ သဖန္းပင္တို႔ကို၄င္း၊ ေယာရွသည္ ဆီတိုက္ တိုက္ကို၄င္း၊ အုပ္ရ၏။ ၂၉ရွာရုန္အရပ္သား ရွိတရဲသည္ ရွာရုန္အရပ္၌ က်က္စားေသာႏြားစုကို၄င္း၊ အာဒလဲသား ရွာဖတ္သည္ ခ်ိဳင့္တို႔၌က်က္စားေသာ ႏြားစုကို၄င္း အုပ္ရ၏။ ၃ဝဣရွေမလအမ်ိဳးသား ၾသဗိလသည္ ကုလားအုပ္ တို႔ကို၄င္း၊ ေမေရာနသိလူ ေယေဒယသည္ ျမည္းတို႔ကို၄င္း၊  ၃၁ဟာဂရအမ်ိဳးသာ ယာဇဇ္သည္ သိုးတို႔ကို၄င္း အုပ္ရ၏။ ဤသူတို႔သည္ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး၏ ဥစၥာဘ႑ာ ေတာ္ကို အုုပ္ရေသာသူေပတည္း။ ၃၂ဒါဝိဒ္၏ဘေထြးေတာ္ ေယာနသန္သည္ တိုင္ပင္မွဴးမတ္ပညာရွိက်မ္းတတ္ ျဖစ္၏။ ဟာခေမာနိသား ေယေဟလသည္ ရွင္ဘုရင္၏သားေတာ္တို႔ အေပါင္းအေဘာ္ျဖစ္၏။ ၃၃အဟိေသာေဖလသည္ ရွင္ဘုရင္၏ တိုင္ပင္မွဴးမတ္၊ အာခိၿမိဳ႔သားဟုရွဲသည္ ရွင္ဘုရင္၏ အေဆြခင္ပြန္းျဖစ္၏။ ၃၄အဟိေသာေဖလ ေနာက္မွာ အဗ်ာသာႏွင့္ ေဗနာယသား ေယာယဒသည္ ေနရာက်၏။ ယြာဘသည္ တပ္ေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းျဖစ္၏။