၅ရာ အခန္းၾကီး(၂၈)


၁တဖန္ ဒါဝိဒ္မင္းသည္ ဣသေရလမင္းမ်ားတည္း ဟူေသာ အမ်ိဳးအသီးအသီးကိုအုပ္ေသာမင္း၊ အလွည့္ လွည့္အမႈေတာ္ကို ေစာင့္ေသာတပ္မွဴးဗိုလ္မင္း၊ လူတေထာင္အုပ္၊ တရာအုပ္၊ ရွင္ဘုရင္၏ဘ႑ာစိုး၊ သားေတာ္၏ ဘ႑ာစိုး၊ ခြန္အားရွိေသာသူရဲ အႀကီးအကဲအရာရွိ အေပါင္းတို႔ကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ စုေဝးေစေတာ္မူ၏။ ၂ထိုအခါ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ရပ္၍၊ ငါ့ညီအစ္ကို၊ ငါ့လူတို႔နားေထာင္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ရာ အိမ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေျခေတာ္တင္ရာခံုကို တည္လုပ္မည္ဟု ငါအႀကံရွိ၍ တည္လုပ္ျခင္းငွါ ျပင္ဆင္ႏွင့္ၿပီ။ ၃သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္က သင္သည္စစ္တိုက္ေသာသူ၊ လူအသက္ကို သတ္ေသာသူျဖစ္၍၊ ငါ့နာမ အဘို႔ အိမ္ေတာ္ကိုမတည္ေဆာက္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အေဆြအမ်ိဳးထားထဲက ငါ့ကိုေရြးေကာက္၍ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ အၿမဲခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူ၏။ ယုဒအမ်ိဳးကို ေရြးေကာက္၍ အျခားေသာအမ်ိဳးတို႔ကို အုပ္စိုးရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ယုဒအမ်ိဳးတြင္ ငါ့အဘ၏အိမ္ေထာင္ ကို၄င္း၊ ငါ့အဘ၏သားတို႔တြင္ ငါ့ကို၄င္း၊ ႏွစ္သက္၍ ဣသေရလႏိုင္ငံလံုးကို စိုးစံရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၅ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အား မ်ားစြာေသာသားတို႔ကို ေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ငါ့သားအေပါင္းတို႔တြင္ သားေရွာလမုန္ ကိုေရြးေကာက္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးကို အုပ္စိုးလ်က္၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္ေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။ ၆ငါ့အားလည္း သင့္သားေရွာလမုန္သည္ ငါ့အိမ္ႏွင့္ငါ့တံတိုင္းတို႔ကို တည္ရမည္။ ငါသည္ ထိုသူ ကိုသားအရာ၌ ခန္႔ထားျခင္းငွါ ေရြးေကာက္ၿပီ။ ငါသည္ သူ၏အဘျဖစ္မည္။ ၇သူသည္ ငါစီရင္ခ်က္ပညတ္တရား တို႔ကို ယေန႔ကဲ့သို႔အၿမဲက်င့္လွ်င္ သူ၏ႏိုင္ငံကို ငါတည္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၈သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ဤေကာင္းျမတ္ေသာ ျပည္ကိုပိုင္၍ သင္တို႔၏သားေျမးအစဥ္အဆက္ အေမြခံရာအဘို႔ ခ်န္ထားလိုေသာငွါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ တည္းဟူေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသာအေပါင္းတို႔ ေရွ၌၄င္း၊ ငါတို႔ဘုရားသခင့္အထံေတာ္၌၄င္း၊ သင္တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ရွိသမွ်တို႔ကို ရွာ၍ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။ ၉ငါ့သားေရွာလမုန္၊ သင့္အဘ၏ဘုရား သခင္ကိုသိေလာ့။ စံုလင္ေသာႏွလံုး၊ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္သေဘာႏွင့္ ဝတ္ျပဳေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္း ေသာစိတ္ႏွလံုးတို႔ကို စမ္း၍ အႀကံအစည္ရွိေလသမွ်တို႔ကို သိေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကိုရွာလွ်င္ အေတြ႔ခံေတာ္ မူမည္။ ကိုယ္ေတာ္ကိုစြန္႔လွ်င္ သင့္ကိုအစဥ္အၿမဲစြန္႔ေတာ္မူမည္။ ၁ဝသတိျပဳေလာ့။ သန္႔ရွင္းရာဌာနအဘို႔ အိမ္ေတာ္ ကိုတည္ေဆာက္ေစျခင္းငွါ သင့္ကို ထာဝရဘုရား ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ အားယူ၍တည္ ေဆာက္ေလာ့ ဟု မွာထားေတာ္မူသတည္း။

၁၁ထိုအခါ အိမ္ေတာ္ဦ၊ အေဆာင္ႀကီး၊ ဘ႑ာတိုက္၊ အထက္ခန္း၊ အတြင္းခန္း၊ ေသတၱာေတာ္အဖံုး ထားရာ ပံုကို၄င္း၊ ၁၂ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္တံတိုင္းမ်ား၊ ပတ္လည္၌ကာေသာအခန္းမ်ား၊ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ ဘ႑ာတိုက္မ်ား၊ ပူေဇာ္ေသာအရာ သိုထားရာတိုက္မ်ားတို႔၏ပံုကို၄င္း၊ မိမိႀကံစည္သမွ်အတိုင္း၊ ဒါဝိဒ္သည္သားေတာ္ ရွာလမုန္အား အပ္ေတာ္မူ၏။ ၁၃ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားသင္းဖြဲ႔ျခင္း၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္၌ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္စရာ တန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း စီရင္ေတာ္မူ၏။ ၁၄အမႈေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ စရာ ေရႊတန္ဆာရွိသမွ်အဘို႔ ေရႊကို၄င္း၊ ေငြတန္ဆာရွိသမွ်အဘို႔ ေငြကို၄င္း ခ်ိန္၍ အပ္ေတာ္မူ၏။ ၁၅ေရႊမီးခံုႏွင့္ ေရႊမီးခြက္အသီးအသီးအဘို႔ ေရႊမီးခံုႏွင့္ ေရႊမီးခြက္ အသီးအသီး သံုးစရာရွိသည္အတိုင္း ေရႊေငြကိုခ်ိန္၍ အပ္ေတာ္ မူ၏။ ၁၆ေရွ႔ေတာ္မုန္႔တင္စရာ ေရႊစားပြဲႏွင့္ ေငြစားပြဲအသီးအသီးအဘို႔ ေရႊေငြကိုခ်ိန္၍ အပ္ေတာ္မူ၏။ ၁၇အမဲသား ခ်ိတ္၊ အင္တံု၊ ဖလားမ်ားအဘို႔ ေရႊစင္ကို၄င္း၊ ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ ေငြလင္ပန္း အသီးအသီးအဘို႔ ေရႊေငြကို၄င္း၊ ခ်ိန္၍ အပ္ေတာ္မူ၏။ ၁၈နံ႔သာေပါင္းမီးရႈိ႔ရာယဇ္ပလႅင္အဘို႔ ေရႊစင္ကို၄င္း၊ အေတာင္တို႔ကိုျဖန္႔၍ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ ေသတၱာေတာ္ကို လႊမ္းမိုးေသာ ေခရုဗိမ္ရထားေတာ္အဘို႔ ေရႊကို၄င္း၊ ခ်ိန္၍ အပ္ေတာ္မူ၏။ ၁၉ထိုပံုမ်ားရွိသမွ်တို႔ကို ေရးထားသည္အတိုင္း၊ နားလည္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ပညာကို ထာဝရဘုရားသည္ ေပးေတာ္မူ၏။

၂ဝသားေတာ္ေရွာလမုန္အားလည္း၊ သင္သည္ အားယူ၍ ရဲရင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေလာ့။ မစိုးရိမ္ႏွင့္။  စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရာဘို႔ လုပ္ေဆာင္၍ လက္စမသတ္မွီတိုင္ေအာင္ သင့္ကိုစြန္႔ေတာ္မမူ။ ပစ္ထားေတာ္မမူ။ ၂၁သင္းဖြဲ႔ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရာဘို႔ ရွိၾက၏။ လိမၼာေသာဆရာသမား အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္လည္း အရာရာတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေစဘို႔ရွိၾက၏။ မင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အေပါင္းတို႔သည္လည္း သင့္လက္၌ ရွိၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။