၅ရာ အခန္းၾကီး(၂၉)


၁တဖန္ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးက၊ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ ငါ့သားေရွာလမုန္သည္ အသက္ငယ္၍ ႏုေသး၏။ အမႈမူကား ႀကီးလွ၏။ တည္ေဆာက္ရေသာ ဗိမာန္သည္ လူအဘို႔မဟုတ္၊ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ အဘို႔ျဖစ္၏။ ၂ငါ၏ဘုရားသခင္ အိမ္ေတာ္အဘို႔ ေရႊတန္ဆာလုပ္စရာအဘို႔ ေရႊကို၄င္း၊ ေငြတန္ဆာလုပ္စရာအဘို႔ ေငြကို၄င္း၊ ေၾကးဝါတန္ဆာလုပ္စရာအဘို႔ ေၾကးဝါကို၄င္း၊ သံတန္ဆာလုပ္စရာအဘို႔ သံကို၄င္း၊ သစ္သားတံဆာ လုပ္စရာအဘို႔ သစ္သားကို၄င္း၊ ရွဟံေက်ာက္ႏွင့္အေရာင္မ်ိဳးထြက္၍ စီစရာဘို႔ ေကာင္းေသာေက်ာက္၊ အဘိုးထိုက္ ေသာက္ေက်ာက္မ်ိဳး၊ မ်ားစြာေသာေက်ာက္ျဖဴတို႔ကို၄င္း၊ တတ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္း ငါျပင္ဆင္ၿပီ။ ၃ငါ၏ဘုရားသခင္ အိမ္ေတာ္၌ ငါ့စိတ္ႏွလံုးစြဲလန္းေသာေၾကာင့္၊ ထိုသန္႔ရွင္းေသာအိမ္ေတာ္အဘို႔ ျပင္ဆင္ေသာ ဥစၥာမွတပါး၊ ကိုိယ္ဥစၥာထဲက ၾသဖိရေရႊအခြက္သံုးေသာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ထရံတို႔ကို မြမ္းမံစရာဘို႔ ေငြစင္ခုနစ္ေသာင္းကို ငါ၏ဘုရား သခင္အိမ္ေတာ္အဘို႔ ငါေပး၏။ ၅ေရႊသည္ ေရႊတန္ဆာအဘို႔၊ ေငြသည္ေငြတန္ဆာအဘို႔ႏွင့္ ဆရာသမားလုပ္သမွ် အဘို႔ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ယေန႔ထာဝရဘုရားအား ကိုယ္ဥစၥာကို အဘယ္သူပူေဇာ္ခ်င္သနည္းဟု ပရိသတ္အေပါင္း တို႔အားေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ၆အေဆြအမ်ိဳးတို႔၏ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဣသေရလအမ်ိဳး အသီးအသီးတို႔ကုိ အုပ္စိုးေသာ မင္းမ်ား၊ လူတေထာင္အုပ္ တရာအုပ္မ်ား၊ ရွင္ဘုရင္၏အမႈေတာ္ကို စီရင္ေသာသူမ်ားတို႔သည္ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ ရွိ၍၊ ၇ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရာဘို႔ ေရႊအခြက္ငါးေသာင္းႏွင့္ ေရႊဒဂၤါးတေသာင္း၊ ေငြအခြက္ တသိန္း၊ ေၾကးဝါအခြက္တသိန္း ရွစ္ေသာင္း၊ သံအခြက္တသန္းကို လွဴၾက၏။ ၈ေက်ာက္မ်က္ရွိေသာသူတို႔သည္လည္း ေဂရရႈံအမ်ိဳးသား ေယေဟလလက္ျဖင့္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ဘ႑ာထဲသို႔ သြင္းၾက၏။ ၉လူမ်ားတို႔သည္ စံုလင္ေသာႏွလံုး၊ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္သေဘာရွိ၍ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ၾက၏။ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္လည္း အလြန္တရာဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူ၏။

၁ဝထိုအခါ ဒါဝိဒ္က၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အဘ ဣသေရလ၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကမၻာ အဆက္ဆက္ မဂၤလာရွိေစေတာ္မူသတည္း။ ၁၁အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းတံခိုးအာႏုေဘာ္၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းအခြင့္၊ အာဏာေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ေကာင္းကင္ေျမႀကီး၌ ရွိရွိသမွ်ကို ပုိင္ေတာ္မူ၏။ အိုထာဝရ ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အစိုးရေတာ္မူ၏။ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔၏ အထဋိ္၊ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၂ဂုဏ္အသေရႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာသည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာျဖစ္၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ကို အုပ္စိုးေတာ္မူ၏။ ခြန္အားအစြမ္းသတၱိကို ေပးပိုင္ေတာ္မူ၏။ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔အား ႀကီးျမတ္ေသာအခြင့္ႏွင့္ ခိုင္ခန္႔ေသာအခြင့္ကို ေပးပိုင္ေတာ္မူ၏။ ၁၃သို႔ျဖစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဘုရားသခင္၊ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါသည္ဟု အကြၽႏ္ုုပ္တို႔သည္ ဝန္ခံ၍ ဘုန္းႀကီးေသာနာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါ၏။ ၁၄သို႔ရာတြင္ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ႏွင့္ ဤမွ်ေလာက္မပူေဇာ္ႏိုင္ေအာင္ အကြၽႏ္ုုပ္ႏွင့္ အကြၽႏ္ုုပ္၏လူတို႔သည္ အဘယ္သို႔ေသာလူျဖစ္ပါသနည္း။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ တန္ခိုးေတာ္ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဥစၥာထဲကသာ ကိုယ္ေတာ္အားပူေဇာ္ပါ၏။ ၁၅အကြၽႏ္ုုပ္တို႔သည္ ဘိုးေဘးမ်ားကဲ့သို႔ ေရွ႔ေတာ္၌ ဧည့္သည္အာဂႏၱဳျဖစ္ပါ၏။ ေျမႀကီးေပၚမွာေနရေသာကာလသည္ အရိပ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ ပါ၏။ မွီခိုရာမရွိပါ။ ၁၆အကြၽႏ္ုုပ္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမအဘို႔ ကိုယ္ေတာ္၏အိမ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းအလိုငွါ၊ အကြၽႏ္ုုပ္တို႔ျပင္ဆင္ေသာ ဤဘ႑ာရွိသမွ်သည္ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။ အလံုးစံု တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္ပိုင္ေတာ္မူ၏။ ၁၇အကြၽႏ္ုုပ္တို႔၏ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ စိတ္ႏွလံုးကိုစစ္၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း သေဘာကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္သိပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္မူကားေျဖာင့္မတ္ျခင္းသေဘာ၊ ၾကည္ညိဳေသာ စိတ္ရွိသည္ႏွင့္ ဤဘ႑ာရွိသမွ်ကိုပူေဇာ္ပါ၏။ စည္းေဝးလ်က္ရွိေသာ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔သည္ ၾကည္ညိဳေသာ စိတ္ႏွင့္ပူေဇာ္ၾကသည္ကို ျမင္၍ဝမ္းေျမာက္ပါ၏။ ၁၈အကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘိုးေဘး အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ဣသေရလတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔သည္ ဤအမႈအရာမ်ားကို အစဥ္ေအာက္ေမ့စြဲလန္းေသာ စိတ္သေဘာ ရွိမည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔စိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္ေတာ္ဘက္၌ တည္ၾကည္မည္အေၾကာင္း ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။ ၁၉အကြၽႏ္ုပ္၏သား ေရွလမုန္သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏သက္ေသခံခ်က္၊ ထံုးဖြဲ႔ခ်က္ပညတ္တရး တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ အကြၽႏ္ုပ္ျပင္ဆင္ေသာအမႈကို အကုန္အစင္ၿပီးစီးေစလ်က္၊ ဗိမာန္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ အေၾကာင္း၊ စံုလင္ေသာစိတ္ႏွလံုးကို ေပးသနားေတာ္မူပါဟု ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပးလ်က္ ျမြက္ဆို၏။ ၂ဝပရိသတ္အေပါင္းတို႔အားလည္း၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပးၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပးလ်က္ ဦးခ်၍ ထာဝရဘုရားကို၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္ကို၄င္း ရွိခိုးၾက၏။

၂၁နက္ျဖန္ေန႔၌လည္း၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈကိုျပဳ၍ ႏြားတေထာင္၊ သိုးတေထာင္၊ သိုးသငယ္တေထာင္တို႔ ကို မီးရႈိ႔သျဖင့္၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာတို႔ႏွင့္တကြ ဣသေရလအမ်ိဳး တမ်ိဳးလံုးအတြက္ ထာဝရဘုရားအား မ်ားစြာေသာယဇ္ကို ပူေဇာ္ၾက၏။ ၂၂ထိုေန႔ခ်င္းတြင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ စားေသာက္၍ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကိုျပဳလ်က္ ဒါဝိဒ္၏သားေတာ္ ေရွာလမုန္ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ဒုတိယအႀကိမ္ခ်ီးေျမာက္၍ ထာဝရဘုရားေအာက္မွာ မင္းျဖစ္ ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဇာဒုတ္ကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဘိသိက္ေပးၾက၏။ ၂၃ထိုအခါ ေရွာလမုန္သည္ ခမည္း ေတာ္ဒါဝိဒ္ကိုယ္စား ရွင္ဘုရင္အရာကိုခံ၍ ထာဝရဘုရား၏ ရာဇပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္လ်က္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူ၏။ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ၾက၏။ ၂၄မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္၊ အရာႀကီးေသာသူ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး၏ သားေတာ္အေပါင္းတို႔သည္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီး၏ အုပ္စိုးျခင္းကိုဝန္ခံၾက၏။ ၂၅ထာဝရ ဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသာအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ ေရွာလမုန္ကို အလြြန္ခ်ီးေျမာက္၍ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ တေယာက္မွ် မခံစဘူးေသာဘုန္းအာႏုေဘာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။

၂၆ေယရွဲ၏သား ဒါဝိဒ္သည္ ဣသေရလႏိုင္ငံလံုးကို အုပ္စိုးရေသာမင္းျဖစ္ေတာမူ၏။ ၂၇ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌ ခုနစ္ႏွစ္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သံုးဆယ္သံုးႏွစ္ မင္းျပဳ၍ ဣသေရလႏိုင္ငံကို အုပ္စိုးေသာႏွစ္ေပါင္းကား အႏွစ္ေလးဆယ္တည္း။ ၂၈ဒါဝိဒ္သည္ အသက္ႀကီးရင့္၍ ေန႔ရက္ကာလျပည့္စံုျခင္း၊ ဘုန္းစည္းစိမ္းၾကြယ္ဝျခင္း ရွိလ်က္ အနိစၥေရာက္၍ သားေတာ္ေရွာလမုန္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္ေလ၏။ ၂၉-၃ဝဒါဝိဒ္မင္း ႀကီးျပဴမူေသာ အမႈအရာအစအဆံုး ရွိသမွ်၊ အစိုးရျခင္း၊ တန္ခိုးႀကီးျခင္းႏွင့္တကြ ကိုယ္ေတာ္မွစ၍ ဣသေရလျပည္၊ အျခားတပါးေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတို႔၌ ျဖစ္ေလသမွ်ေသာ အမႈအရာအလံုးစံုတို႔သည္ ပေရာဖက္ရွေမြလ၏ က်မ္းစာ၊ ပေရာဖက္နာသန္၏က်မ္းစာ၊ ပေရာ ဖက္ဂဒ္၏ က်မ္းစာတို႔၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။

 

ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ပဌမေစာင္ၿပီး၏။