၅ရာ အခန္းၾကီး(၂)


၁ဣသေရလ၏သားမ်ားဟူမူကား၊ ရုဗင္၊ ရွိေမာင္၊ ေလဝိ၊ ယုဒ၊ ဣသခါ၊ ဇာဗုလုန္၊ ၂ဒန္၊ ေယာသပ္၊ ဗယၤာမိန္၊ နႆလိ၊ ဂဒ္၊ အာရွတည္း။ ၃ယုဒသည္ ခါနာန္အမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ရႈအာသမီးတြင္ျမင္ေသာသားကား ဧရ၊ ၾသနန္၊ ေရွလ တည္း။ ယုဒသားႀကီးဧရသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဆိုးေသာသူျဖစ္၍ ကြပ္မ်က္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရ၏။ ၄ေခြၽးမ တာမာတြင္ ျမင္ေသာသားကား ဖာရက္ႏွင့္ ဇာရတည္း။ ယုဒသားေပါင္းကား ငါးေယာက္တည္း။ ၅ဖာရတ္သားကား ေဟဇရံုႏွင့္ ဟာမုလတည္း။ ၆ဇာရသားကား ဇိမရိ၊ ဧသန္၊ ေဟမန္၊ ကာလေကာရ၊ ဒါရ၊ ေပါင္းငါးေယာက္တည္း။ ၇ဇိမရိသားျဖစ္ေသာ ကာမိ၏သားကား က်ိန္္ဆဲအပ္ေသာအရာကို ယူ၍ျပစ္မွားသျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေႏွာက္ရွက္ေသာ အာခန္တည္း။ ၈ဧသန္သားကား အာဇရိတည္း။ ၉ေဟဇရုံျမင္ေသာ သားကား ေယရေမလ၊ အာရံ၊ ကာလက္တည္း။ ၁ဝအာရံသားကား အမိနဒပ္၊ အမိနဒပ္သားကား၊ ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ေသာ နာရႈန္ တည္း။ ၁၁နာရႈန္သား စာလမုန္၊ စာလမုန္သားေဗာဇ၊ ၁၂ေဗာဇသား ၾသဗက္၊ ၾသဗက္သား ေယရွဲတည္း။

၁၃ေယရွဲသားဦးကား ဧလ်ာဘ၊ ဒုတိယသားအဘိနဒပ္၊ တတိယသားကားရွိေမာင္၊ ၁၄စတုတၳသား နာသေနလ၊ ပဥၥမသား ရဒၵဲ၊ ၁၅ဆဌမသား ၾသဇင္၊ သတၱမသားကား ဧလိဟု၊ အ႒မသားဒါဝိဒ္တည္း။ ၁၆သူတို႔ႏွမကားေဇရုယာ ႏွင့္ အဘိဂဲလတည္း။ ေဇရုယာသားကား အဘိရွဲ၊ ယြာဘ၊ အာသေဟလ၊ ေပါင္းသံုးေယာက္တည္း။ ၁၇အဘိဂဲလ သားကား အာမသ၊ အာမသအဘကား ဣရွေမလအမ်ိဳး ေယသာတည္း။

၁၈ေဟဇရံုသားကာလက္သည္ မယားအဇုဘႏွင့္ ေယရုတ္တြင္ ျမင္ေသာသားကား ေယရွာ၊ ေရွာဗပ္၊ အာဒုန္ တည္း။ ၁၉-၂ဝအဇုဘေသေသာေနာက္ ဧဖရတ္ကိုသိမ္း၍ ဟုရကိုျမင္ျပန္ေလ၏။ ဟုရသားကား ဥရိ။ ဥရိသားကား ေဗဇေလလတည္း။ ၂၁ထိုေနာက္၊ ေဟဇရံုသည္ အသက္ေျခာက္ဆယ္ရွိေသာ္၊ ဂိလဒ္အဘ မာခိရ၏သမီးႏွင့္ စံုဘက္ ၍၊ ေစဂုပ္ကိုျမင္ေလ၏။ ၂၂ေစဂုပ္သားကား ယာဣရတည္း။ ထိုသူသည္ ဂိလဒ္ျပည္၌ ၿမိဳ႔ႏွစ္ဆယ္သံုးၿမိဳ႔ကိုပုိင္၏။ ၂၃ေဂရႈရၿမိဳ႔၊ အာရံၿမိဳ႔ႏွင့္တကြ ယာဣရၿမိဳ႔စု၊ ေကနတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေသာ ၿမိဳ႔စုၿမိဳ႔ေပါင္း ေျခာက္္ဆယ္တို႔ကို တိုက္ယူ၏။ ထိုၿမိဳ႔အေပါင္းတို႔ကို ဂိလဒ္အဘ မာခိရ၏သားေျမးတို႔သည္ ပိုင္ၾက၏။ ၂၄ေဟဇရံုသည္ ကာလက္ဧဖရတ္ ၿမိဳ႔၌ ေသေသာေနာက္၊ သူ၏မယား အဘိသည္ သူ၏သားအာရႈရကို ဘြားျမင္၏။ အာရႈရကား ေတေကာတည္း။

၂၅ေဟဇရံု၏သားဦး ေယရေမလသားကား သားဦးအာရံမွစ၍ ဗုန၊ ၾသရင္၊ ၾသဇင္၊ အဟိယတည္း။ ၂၆အတရ အမည္ရွိေသာ အျခားမယားတြင္ ၾသနံကိုျမင္၏။ ၂၇ေယရေမလ၏သားဦးအာရံသားကား မာဇ၊ ယာမိန္၊ ဧကာတည္း။ ၂၈ၾသနံသားကား ရွမၼဲႏွင့္ ယာဒတည္း။ ရွမၼဲသားကား နာဒပ္ႏွင့္ အဘိရႈရတည္း။ ၂၉အဘိဟဲလအမည္ရွိေသာ အဘိရႈရမယားသည္ အာဗန္ႏွင့္ ေမာလိဒ္ကိုဘြားျမင္၏။ ၃ဝနာဒပ္သားကား ေသလက္ႏွင့္ အပၸိမ္တည္း။ ေသလက္၌ သားမရွိ။ ၃၁အပၸိမ္သားကား ဣရွိ၊  ဣရွိသားကားေရွရွန္၊ ေရွရွန္သားကား အာလဲတည္း။ ၃၂ရွမၼဲညီ ယာဒသားကား ေယသာႏွင့္ ေယာနသန္တည္း။ ေယသာ၌ သားမရွိ။ ၃၃ေယာနသန္ကား၊ ေပလက္ႏွင့္ ဇာဇတည္း။ ဤေရြ႔ကား ေယရေမလ အမ်ိဳးအႏႊယ္တည္း။

၃၄ေရွရွန္၌ သားမရွိ။ သမီးသက္သက္ရွိ၏။ ေရွရွန္၌ ယာဟအမည္ရွိေသာ အဲဂုတၱဳအမ်ိဳးသား ကြၽန္ေယာက္်ား တေယာက္ရွိ၍၊ ၃၅ထိုကြၽန္ႏွင့္သမီးတေယာက္ႏွင့္ ေပးစားသျဖင့္၊ သမီးသည္ အဘဘို႔သား အတၱဲကိုဘြားျမင္၏။ ၃၆အတၱဲသားကား နာသန္၊ နာသန္သားကားဇာဗဒ္။ ၃၇ဇာဗဒ္သားကား ဧဖလလ၊ ဧဖလလသားကားၾသဗက္၊ ၃၈ၾသဗက္သားကား ေယဟု၊ ေယဟုသားကား အာဇရိတည္း။ ၃၉အာဇရိသားကား ေဟလက္၊ ေဟလက္သားကား ဧလာသ၊ ၄ဝဧလာသသား သိသမဲ၊ သိသမဲသား ရွလႅံဳ၊ ၄၁ရွလႅံဳသား ေယကမိ၊ ေယကမိသား ဧလိရွမာတည္း။

၄၂ေယရေမလ၏ညီ ကာလက္သားဦးကား ေမရွ၊ ေမရွသားဇိဖ၊ ဇိဖသားမေရရွ၊ မေရရွသားေဟျဗဳန္၊ ၄၃ေဟျဗဳန္သား ေကာရ၊ တာပြာ၊ ေရကင္၊ ေရွမတည္း။ ၄၄ေရွမသားကား ရာဟံ၊ ရာဟံသား ေယာ္ေကာင္တည္း။ ေရကင္သားကား ရွမၼဲ၊ ၄၅ရွမၼဲသား ေမာန၊ ေမာနသားဗက္ဇုရတည္း။ ၄၆ကာလက္မယားငယ္သည္လည္း ဟာရန္၊ ေမာဇ၊ ဂါဇက္တို႔ကို ဘြားျမင္၏။ ဟာန္သားကားယာဒဲတည္း။ ၄၇ယာဒဲသားကားေရဂင္၊ ေယာသံ၊ ေဂရွံ၊ ေပလက္၊ ဧဖာ၊ ရွာဖတည္း။ ၄၈ကာလက္မယားငယ္ မာခါသည္လည္း၊ ေရွဗာႏွင့္ တိရဟာနကို၄င္း၊ ၄၉မာဒေမနအဘရွာဖ၊ မာခေဗနအဘေရွဝ၊ ဂိအာအဘကို၄င္း ဘြားျမင္၏။ ကိလက္သမီးကား အာခသတည္း။

၅ဝဧဖရတ္သားဦး ဟုရ၏သားျဖစ္ေသာ ကာလက္သားကား၊ ကိရယတ္ယာရိမ္ အဘေရွာဗာလ၊ ၅၁ဗက္လင္ အဘစလမ၊ ဗက္ဂါဒါအဘ ဟာရပ္တည္း။ ၅၂ကိရယတ္ယာရိမ္အဘ ေရွာဗာလသားဟူမူကား၊ ဟာေရာႏွင့္မနေဟသိ အမ်ိဳးတပိုင္း၊ ၅၃ကိရယတ္ယာရိမ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဣသရိလူ၊ ဖုဟိလူ၊ ရႈမသိလူ၊ မိရွရိလူတည္း။ ထိုအမ်ိဳးထဲက ဇာရာသိ လူႏွင့္ ဧရွေတာလိလူျဖစ္သတည္း။ ၅၄စလမသားဦးဟူမူကား၊ ဗက္လင္ႏွင့္ ေနေတာဖာသိလူ၊ အတရုတ္၊ ဗက္ယြာဘ၊ မနေဟသိ အမ်ိဳးတပိုင္း၊ ေဇာရိလ၏၊ ၅၅ယာဗက္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ ေရွာဖရိလူ၊ တိရသိလူ၊ ရွိမသိလူ၊ စုခသိလူတည္း။ ထိုသူတို႔သည္ ေရခပ္အမ်ိဳး၏အဘ ေဟမတ္မွ ဆင္းသက္ေသာ ကိနိအမ်ိဳးျဖစ္သတည္း။