၅ရာ အခန္းၾကီး(၃)


၁ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌ ဒါဝိဒ္ျမင္ေသာသားတို႔တြင္ သားဦးကား၊ ေယဇေရလၿမိဳ႔သူ အဟိေနာင္တြင္ ျမင္ေသာသား၊ အာမႏုန္တည္း။ ဒုတိယသားကား၊ ကရေမလၿမိဳ႔သူ အဘိဂဲလတြင္ ျမင္ေသာသား ဒံေယလတည္း။ ၂တတိယသားကား၊ ေကာရႈရရွင္ဘုရင္ တာလမဲသမီးမာခါ၏သား အဗရွလုံတည္း။ စတုတၳသားကား၊ ဟဂိၢတ္၏သား အေဒါနိယတည္း။ ၃ပဥၥမသားကား အဘိတလ၏သား ေရွဖတိတည္း။ ဆဌမသားကား၊ ေျမာက္သားေတာ္ ဧဂလတြင္ ျမင္ေသာသား ဣသရံတည္း။ ၄ထုိသားေျခာက္ေယာက္တို႔ကုိ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌ ျမင္၏။ ထုိၿမိဳ႔တြင္ ခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လမင္းျပဳ၏။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တြင္ အႏွစ္သံုးဆယ္သံုးႏွစ္မင္းျပဳ၏။ ၅ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ျမင္ေသာသားဟူမူကား၊ ရွမြာ၊ ေရွာဗပ္၊ နာသန္၊ ေရွာလမုန္တည္း ဟူေသာ အေမ်လသမီး ဗာသေရွဘတြင္ ျမင္ေသာသား ေလးေယာက္။ ၆ထုိမွတပါး၊ ဣဗဟာ။ ဧလိရြ၊ ဧလိပလက္။ ၇ေနာဂ၊ ေနဖက္၊ ယာဖ်ာ၊ ၈ဧလိရွမာ၊ ဧလ်ာမ၊ ဧလိဖလက္၊ ေပါင္းကုိးေယာက္တည္း။ ၉ဤေရြ႔ကား မယားငယ္တြင္ ရေသာသားတို႔ကုိ မဆိုဘဲ ဒါဝိဒ္၏ သားမ်ားတည္း။ ႏွမသာမာလည္းရွိ၏။

၁ဝေရွာလမုန္သားကား ေရာေဗာင္၊ ေရာေဗာင္သားအဘိယ၊ အဘိယသားေယာရွဖတ္၊ ၁၁ေယာရွဖတ္သား ေယာရံ၊ ေယာရံသား အာခဇိ၊ အာခဇိသားေယာရွ၊ ၁၂ေယာရွသားအာမဇိ၊ အာမဇိသားၾသဇိ၊ ၾသဇိသား ေယာသံ၊ ၁၃ေယာသံသား အာခတ္၊ အာခတ္သားေဟဇကိ၊ ေဟဇကိသား မနာေရွ၊ ၁၄မနာေရွသား အာမုန္၊ အာမုန္သား ေယာရွိတည္း။ ၁၅ေယာရွိသားဦးကား၊ ေယာဟာနန္၊ ဒုတိယသား ေယာယကိမ္၊ တတိယသား ေဇဒကိ၊ စတုတၳသား ရွလႅံဳတည္း။ ၁၆ေယာယကိမ္သားကား ေယေခါနိႏွင့္ ေဇဒကိတည္း။ ၁၇အက်ဥ္းခံရေသာ ေယေခါနိသားကား ရွာလေသလ၊ ၁၈မာလခိရံ၊ ေပဒါယ၊ ေရွနဇာ၊ ေယကမိ၊ ေဟာရွမ၊ ေနဒဘိတည္း။ ၁၉ရွာလေသလသားကား ေဇရုဗေဗလ ႏွင့္ရွိမိတည္း။ ေဇရုဗေဗလသားကား ေမရႈန္လံ၊ ဟာနနိ၊ ႏွမေရွေလာမိတ္ႏွင့္တကြ၊ ၂ဝဟရႈဘ၊ ၾသေဟလ၊ ေဗရခိ၊ ဟသဒိ၊ ယုရွေႆသက္၊ ေပါင္းငါးေယာက္တည္း။ ၂၁ဟာနနိသားကား ေပလတိႏွင့္ ေယရွာယတည္း။ ေယရွာယသား ကား၊ ေရဖာယ။ ေရဖာယသားအာနန္၊ အာနန္သားၾသဗဒိ၊ ၾသဗဒိသားေရွခနိ၊ ၂၂ေရွခနိသားေရွမာယတည္း။ ေရွမာယ သားကား ဟတၱဳတ္၊ ဣဂါလ၊ ဗာရိ၊ နာရိ၊ အာဇရိ၊ ရွာဖတ္၊ ေပါင္းေျခာက္ေယာက္တည္း။ ၂၃နာရိသားကား ဧလိၾသနဲ၊ ေဟဇကိ၊ အာဇရိကံ၊ ေပါင္းသံုးေယာက္တည္း။ ၂၄ဧေလ်ာနဲသားကား ေဟာဒါယ၊ ဟလ်ာရိွပ္၊ ေပလာယ၊ အကၠဳပ္၊ ေယာဟန္၊ ဒလာယ၊ အာနနိ၊ ေပါင္းခုနစ္ေယာက္တည္း။